Etusivu >> Kuntavaalit 2017
Kuntavaalit 2017
Seuraavat vaalit ovat Kuntavaalit ja vaalipäivä on sunnuntaina 9.4.2017. Vaalipäivän äänestysaika on klo 9-20. Ennakkoäänestys on kotimaassa ajalla 29.3. - 4.4.2017 ja ulkomailla 29.3. - 1.4.2017.

Äänioikeus ja äänioikeusrekisteri

Kuntavaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä henkilö,
joka on

a ) Suomen tai muun EU:n jäsenvaltion taikka Islannin tai Norjan kansalainen ja jonka kotikunta kyseinen kunta on 51. päivänä ennen vaalipäivää; tai
b) muun valtion kansalainen, jonka kotikunta kyseinen kunta on 51. päivänä ennen vaalipäivää ja jolla on ollut yhtäjaksoisesti kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan laskettuna 51. päivästä ennen vaalipäivää; tai
c) EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa ja jolla on asuinpaikka kyseissä kunnassa 51. päivänä ennen vaalipäivää edellyttäen, että hänen tietonsa on talletettu hänen pyynnöstään väestötietojärjestelmään ja että hän on kirjallisesti ilmoittanut maistraatille viimeistään 52. päivänä ennen vaalipäivää haluavansa käyttää ääniokeuttaan kuntavaaleissa.

Äänioikeusrekisteri

Väestörekisterikeskus laatii äänioikeutetuista atk-perusteisen rekisterin (äänioikeusrekisteri) 46. päivänä ennen vaalipäivää. Äänioikeusrekisteriin otetaan jokaisesta äänioikeutetusta ne tiedot (muun muassa nimi, henkilötunnus, kotikunta ja vaalipäivän äänestyspaikka), jotka olivat väestötietojärjestelmässä 51. päivänä ennen vaalipäivää.

Äänioikeusrekisteri on julkisesti nähtävillä maistraateissa 41. päivästä ennen vaalipäivää alkaen. Jokaiselle rekisteriin otetulle postitetaan lisäksi viimeistään 24. päivänä ennen vaalipäivää ilmoitus äänioikeudesta (ilmoituskortti), jossa mainitaan muun muassa vaalipäivä, ennakkoäänestyspäivät, äänioikeutetun äänestyspaikan osoite sekä vaaliviranomaisten yhteystiedot. Äänioikeusrekisteristä tulostetaan myöhemmin vaaliluettelot vaalipäivän äänestyspaikoille.

Äänioikeusrekisteriä koskevat oikaisuvaatimukset tulee tehdä maistraatille viimeistään 16. päivänä ennen vaalipäivää. Oikaisua voidaan vaatia muun muassa silloin, jos henkilö katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty rekisteristä pois tai että hänen rekisterissä olevat tietonsa ovat virheellisiä. Oikaisuvaatimus voidaan tehdä oikeusministeriön päätöksellään (802/1998) vahvistaman kaavan mukaisella lomakkeella . Maistraatti ratkaisee oikaisuvaatimukset viimeistään 13. päivänä ennen vaalipäivää. Maistraatin päätökseen tyytymätön voi hakea siihen valittamalla muutosta alueelliselta hallinto-oikeudelta viimeistään 7. päivänä siitä, kun sai päätöksen tiedoksi. Hallinto-oikeuden päätökseen ei saa hakea valittamalla muutosta. Korkeimmalle hallinto-oikeudelle voidaan kuitenkin valittaa ns. ylimääräisin muutoksenhakukeinoin eli tekemällä kantelu taikka hakemus hallintopäätöksen purkamiseksi tai menetetyn määräajan palauttamiseksi. Viimeksi mainitut muutoksenhakukeinot tulevat käytännössä erittäin harvoin kysymykseen.

Äänioikeusrekisteri tulee lainvoimaiseksi 12. päivänä ennen vaalipäivää kello 12. Rekisteriä on tämän jälkeen noudatettava muuttamattomana, toisin sanoen ketään henkilöä ei enää saa poistaa rekisteristä eikä lisätä siihen eikä myöskään rekisterissä olevia tietoja voi muuttaa. Poikkeuksen tästä voivat tehdä ainoastaan ne tapaukset, joissa hallinto-oikeus tai korkein hallinto-oikeus antaa päätöksensä vasta äänioikeusrekisterin lainvoimaiseksi tulon jälkeen. Tällöin esimerkiksi hallinto-oikeuden päätöksellä äänioikeusrekisteriin lisätty henkilö saa äänestää vaaleissa, mutta hänen on otettava päätös

 

 

Saarijärven kaupunki on jaettu seuraaviin äänestysalueisiin:

Äänestysalue                                    Äänestyspaikka ja osoite

Nro                                                     Nimi

1.       Saarijärvi                                  Kaupungintalo (Sivulantie 11)

 

ENNAKKOÄÄNESTYS

Kuntavaalien ennakkoäänestyspaikkana on Saarijärven kaupungintalo, Sivulantie 11­ ja Pylkönmäellä Pylkönmäen koulu, Rahikaisentie 5 A.
Ennak­koäänestys alkaa keski­viikkona 29.3.2017 ja päättyy tiistaina 4.4.2017.

Ennak­ko­äänestysajat Saarijärven kaupungintalolla ovat seuraavat:

ke-pe         29.-31.3.2017                  klo    9.00 - 18.00
la-su          1.-2.4.2017                       klo  10.00 - 14.00
ma             3.4.2017                           klo    9.00 - 18.00
ti                4.4.2017                           klo    9.00 - 20.00

 

Ennakkoäänestysajat Pylkönmäen koululla ovat seuraavat:

ke-pe         29.3-31.3.2017               klo 09.00 – 16.00
la               1.4.2017                           klo 10.00 – 14.00
su              2.4.2017                           klo 10.00 – 14.00

 

Yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja täydentää vaalibussi joka toimii kiertävänääänestysautona. Vaalibussi pysähtyy oheisen aikataulun mukaisesti seuraavissa paikoissa:
 

Keskiviikko 29.3.2017

Hännilän entinen koulu (Myllymäentie 938)          klo 8.00-9.30
Mahlun entinen koulu                                               klo 10.00-11.30
Pylkönmäen tori                                                          klo 12.30-14.00
Kalmarin Pikkula                                                         klo 14.30-16.30

 

Torstai 30.3.2017

Kekkilän kylätupa                                                        klo 8.30-10.00
Linnan koulu                                                                klo 10.30-12.00
Lannevesi Sampolan piha-alue                                 klo 13.00-15.00

 

Ennakkoäänestys järjestetään seuraavissa laitoksissa:

Peltoahon palvelukoti, Kolmikon palvelukoti, Heralan Serviisi, Hoivakoti Misteli (Saarijärvi ja Kalmari), Hoivakoti Paavo, Kotikonnut, Iltarusko Pylkönmäki ja Saarijärven terveysaseman osasto 1. Ennakkoäänestyksistä ilmoite­taan laitoksissa julkaistavilla kuulu­tuksilla.

KOTIÄÄNESTYS

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän ilman kohtuutto­mia vaikeuksia pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikalle, voi äänestää kotonaan.
Uuden vaalilain mukaan kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu
omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 28.3.2017 ennen klo 16.00­­, osoite PL 13, 43101 Saarijärvi tai puhelimitse keskusvaalilautakunnan sihteerille, puh. 044 7114 611 tai kaupungintalon asiointipisteeseen 044 459 8488. Lomakkeita koti­äänestykseen ilmoittautumista varten saa Saarijärven kaupungintalolta. Voit myös tulostaa lomakkeen tästä:

 

HENKILÖLLISYYDEN SELVITTÄMINEN

Vaalilain mukaan sekä ennakkoäänestäjän ja vaalipäivänä äänestävän on esitettävä vaalitoimitsijalle / vaalilautakunnalle selvitys henkilöllisyydestään. Lisäksi ­mikäli mahdollista tuota­va mukanaan väestö­rekisterikeskuksen lähettämä ilmoitus­kortti.
EHDOKASLISTOJEN YHDISTELMÄ on nähtävissä kaikissa ennakkoäänestyspaikoissa, vaalihuoneistoissa ja ennen vaalia kaupungin ilmoitustaululla sekä Saarijärven kaupungin kotisivuilla. Yhdistelmä julkaistaan myös Saarijärveläinen lehdessä.

Saarijärvellä 26.1.2017

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätietoa osoitteista: www.vaalit.fi ja www.kuntavaalit.fi