Etusivu >> Hallinto Ja Paatokset >> Hallinto >> Europarlamenttivaalit 2019
Europarlamenttivaalit 2019
Seuraavat vaalit ovat europarlamenttivaalit ja vaalipäivä on sunnuntaina 26.5.2019. Vaalipäivän äänestysaika on klo 9-20. Ennakkoäänestys on kotimaassa ajalla 15. - 21.5.2019 ja ulkomailla 15. - 18.5.2019.

Äänioikeus ja äänioikeusrekisteri

Suomessa toimitettavissa europarlamenttivaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttänyt

a) Suomen kansalainen asuinpaikkaan katsomatta, ja
b) muun EU:n jäsenvaltion kansalainen, joka ei ole menettänyt vaalikelpoisuuttaan kotivaltiossaan ja on viimeistään 80. päivänä ennen vaalipäivää ilmoittautunut maistraatille otettavaksi Suomen äänioikeusrekisteriin ja
b1) jolla on kotikunta Suomessa 51. päivänä ennen vaalipäivää tai
b2) joka on EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa tai tällaisen henkilön perheenjäsen, joka asuu Suomessa.

Äänioikeusrekisteri

Väestörekisterikeskus laatii äänioikeutetuista atk-perusteisen rekisterin (äänioikeusrekisteri) viimeistään 46. päivänä ennen vaalipäivää. Äänioikeusrekisteriin otetaan jokaisesta äänioikeutetusta ne tiedot (muun muassa nimi, henkilötunnus, vaalipiiri, kotikunta ja äänestyspaikka), jotka olivat väestötietojärjestelmässä 51. päivänä ennen vaalipäivää.

Äänioikeusrekisteri on julkinen, ja sen tiedot ovat saatavissa maistraateista puhelimitse tai otteina (muulle kuin äänioikeutetulle itselleen annettava ote on maksullinen) 41. päivästä ennen vaalipäivää alkaen. Jokaiselle rekisteriin otetulle postitetaan lisäksi viimeistään 24. päivänä ennen vaalipäivää ilmoitus äänioikeudesta (ilmoituskortti), jossa mainitaan muun muassa vaalipäivä, ennakkoäänestyspäivät, oman vaalipiirin yleiset ennakkoäänestyspaikat aukioloaikoineen, vaalipäivän äänestyspaikan nimi ja osoite sekä vaaliviranomaisten yhteystiedot. Äänioikeusrekisteristä tulostetaan myöhemmin vaaliluettelot vaalipäivän äänestyspaikoille.

Äänioikeusrekisterin oikaisuvaatimukset

Äänioikeusrekisteriä koskevat oikaisuvaatimukset tulee tehdä maistraatille viimeistään 16. päivänä ennen vaalipäivää. Oikaisua voidaan vaatia muun muassa silloin, jos henkilö katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty rekisteristä pois tai että hänen rekisterissä olevat tietonsa ovat virheellisiä. Oikaisuvaatimus voidaan tehdä oikeusministeriön päätöksellään 802/1998 vahvistaman kaavan mukaisella lomakkeella. Maistraatti ratkaisee oikaisuvaatimukset viimeistään 13. päivänä ennen vaalipäivää.

Maistraatin päätökseen tyytymätön voi hakea siihen valittamalla muutosta alueelliselta hallinto-oikeudelta viimeistään 7. päivänä siitä, kun sai päätöksen tiedoksi. Hallinto-oikeuden päätökseen ei saa hakea valittamalla muutosta. Korkeimmalle hallinto-oikeudelle voidaan kuitenkin valittaa ns. ylimääräisin muutoksenhakukeinoin eli tekemällä kantelu taikka hakemus hallintopäätöksen purkamiseksi tai menetetyn määräajan palauttamiseksi. Ylimääräinen muutoksenhaku tulee käytännössä erittäin harvoin kysymykseen.

Äänioikeusrekisterin lainvoimaisuus

Äänioikeusrekisteri tulee lainvoimaiseksi 12. päivänä ennen vaalipäivää kello 12. Rekisteriä on tämän jälkeen noudatettava muuttamattomana, toisin sanoen ketään henkilöä ei enää saa poistaa rekisteristä eikä lisätä siihen eikä myöskään rekisterissä olevia tietoja voi muuttaa.

Poikkeuksen tästä voivat tehdä ainoastaan ne tapaukset, joissa hallinto-oikeus tai korkein hallinto-oikeus antaa päätöksensä vasta äänioikeusrekisterin lainvoimaiseksi tulon jälkeen. Tällöin esimerkiksi hallinto-oikeuden päätöksellä äänioikeusrekisteriin lisätty henkilö saa äänestää vaaleissa, mutta hänen on otettava päätös mukaansa äänestyspaikalle ja esitettävä se vaaliviranomaisille.

 

 

Äänestäminen ja äänestyspaikat

Kaupunginhallitus on päättänyt 10.12.2018 pidetyssä kokouksessaan Saarijärven vaalipäivän äänestyspaikan sekä ennakkoäänestyspaikat seuraavan päivittäisen aikataulun mukaisesti:

Ennakkoäänestys

Saarijärven kaupungintalossa, osoitteessa Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi

ke 15.5.- pe 17.5.2019 09.00 - 18.00

la 18.5 - su 19.5.2019 10.00 - 14.00

ma 20.5.2019 09.00 - 18.00

ti 21.5.2019 09.00 - 20.00

Pylkönmäen koululla, osoitteessa Rahikaisentie 5 a:

ke 15.5. - to 16.5.2019 09.00 - 15.00

pe 17.5.2019 09.00 - 18.00

la 18.5. - su 19.5.2019 10.00 - 14.00

Lisäksi yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja täydentää vaalibussi, joka toimii kiertävänä äänestysautona. Vaalibussi pysähtyy oheisen aikataulun mukaisesti seuraavissa paikoissa:

Keskiviikko 15.5.2019

08.00 - 09.30 Mahlun nuorisoseura ry piha-alue, Myllymäentie 1592, 43220 Mahlu

10.30 - 12.00 Kalmari Pikkula, Kalmarintie 176, 43270 Kalmari

13.30 - 15.00 Häkkilän kylätalo Rauharannantie 1, 43170 Häkkilä

16.00 - 17.30 Sampolan piha-alue, Uuraistentie 1167, 41270 Lannevesi

18.00-19.00 Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston piha-alue, Uuraistentie 240. 43130 Tarvaala

perjantai 17.5.2019

9.00-13.00 S-market Saarijärven piha-alue, Kauppakatu 2, 43100 Saarijärvi

14.00-18.00 K-Supermarket Mintun piha-alue, Torikatu 5, 43100 Saarijärvi

lauantai 18.5.2019

10.00-14.00 Halpa-Hallin piha-alue, Jyväskyläntie 33, 43100 Saarijärvi

Muina ennakkoäänestyspaikkoina toimivat Kolmikon palvelukoti, Heralan Serviisi, Attendo Mannila, Attendo Kalmari, Attendo Peltoaho, Hoivakoti Paavo, Kotikonnut, Iltarusko Pylkönmäki ja Saarijärven terveyskeskuksen osasto I.

Äänestäminen kotona

Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Tällöin hänen luokseen saapuu sovittuna ajankohtana kunnan keskusvaalilautakunnan nimeämä vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan. Äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle viimeistään päivää ennen ennakkoäänestyksen alkamista. Keskusvaalilautakunnan puhelinnumero ja osoite löytyvät äänestäjälle postitse saapuneesta ilmoituskortista. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään. Kirjallisen tai puhelimitse tehdyn ilmoituksen on oltava perillä kunnan keskusvaalilautakunnassa viimeistään tiistaina 14.5.2019 klo 16.

    

Äänestäminen vaalipäivänä

Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänestäjälle postitse saapuneeseen ilmoituskorttiin. Äänestyspaikat ovat avoinna klo 9-20. 

Vaalipäivän äänestyspaikkana on Saarijärven kaupungintalo, osoitteessa Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi

Lisätietoa vaaliasioista oikeusministeriön virallisilta vaalisivuilla osoitteessa www.vaalit.fi