Etusivu >> Holingonvuoren Tuulivoimapuiston Osayleiskaava
HOLINGONVUOREN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA
Osayleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa suunnitteilla olevan tuulivoimapuiston rakentaminen luonnonympäristön ominaispiirteet ja asumisviihtyvyys huomioiden. Tuulivoimapuisto muodostuu tuulivoimaloiden lisäksi niitä yhdistävistä rakennus- ja huoltoteistä sekä sähköasemasta, josta tuulivoimaloista siirrettävä sähköenergia siirretään 100 kV:n sähköverkkoon.

Tuulivoimapuiston tavoitteena on osaltaan edistää ilmastopoliittisia tavoitteita, joihin Suomi on sitoutunut. Tuulivoiman osalta tavoitteena on nostaa tuulivoiman asennettu kokonaisteho Suomessa 2 500 MW:iin vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi osayleiskaavan tavoitteena on ottaa huomioon muut aluetta koskevat maankäyttötarpeet sekä suunnitteluprosessin kuluessa muodostuvat tavoitteet. Osayleiskaava laaditaan siten, että sitä on mahdollista käyttää tuulivoimaloiden rakennuslupien perusteena MRL:n 77a §:n mukaisesti. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja sen hyväksyy Saarijärven kaupunginvaltuusto.

 

Kaavahankkeen vaiheet

Kaavahanke kuulutettu vireille 2.10.2014
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 2.10.-16.10.2014
Kaavaluonnos nähtävillä 26.3. - 26.4.2015
Kaupunginhallitus päätti keskeyttää osayleiskaavan valmistelun 5.10.2015

 

Saarijärven kaupungin omistajaohjauksen jaosto on päättänyt asettaa Holingonvuoren alueen tuulivoimaosayleiskaavaluonnoksen nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti. Osayleiskaava laaditaan siten, että sitä on mahdollista käyttää tuulivoimaloiden rakennusluvan perusteena MRL 77 a §:n mukaisesti.

Holingonvuori sijaitsee Iso-Löytänän ja Saarijärven välimaastossa, noin 8 km päässä keskustasta luoteeseen. Alueelle suunnitellaan enintään kuudesta tuulivoimalasta muodostuvaa tuulivoimapuistoa. Lopullinen kaava-aluerajaus tarkentuu kaavaprosessin aikana.

Kaupunginhallitus päätti 5.10.2015 keskeyttää Holingonvuoren tuulivoimaosayleiskaavan valmistelun.

Tärkeimmät perustelutkeskeytysesitykseen ovat:

  • alueella ei ole tuulivoimapuistoa kehittävää yritystä (joka vastaisi puut tuvien selvitysten, lupien, lausuntojen, sopimusten sekä neuvottelujen hoitamises ta, jotta kaava-aineisto olisi mahdollista laatia ehdotusvaiheeseen)
  • tuulivoimapuiston etäisyys ja vaikutukset valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen muuttuvat merkittävästi arvoalueen uuden inventoinnin ja laajentumisen kautta.

 

Tästä linkistä FCG:n projektisivustolle, jossa voi tutustua nähtävillä oleeseen kaava-aineistoon.

 

Lisätietoja hankkeesta voi kysyä:

Saarijärven kaupunki:

kaavoitusarkkitehti Ulla-Maija Humppi, p. 044 4598 405 (ulla-maija.humppi@saarijarvi.fi)

kaavasuunnittelija Mirja Tarvainen, p. 044 4598 435, (mirja.tarvainen@saarijarvi.fi)

kaavavalmistelija Essi Jokinen, p. 044 4598 210, (essi.jokinen@saarijarvi.fi)

FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy (kaavan tekninen laatija):

kaavoittaja Susannan Paananen p. 044 704 6280 (susanna.paananen@fcg.fi)