Etusivu >> Jatelautakunta >> Ajankohtaista

Palveluopas

Ajankohtaista
Jätelautakunnan ajankohtaisia asioita

12.11.2018

TÄHTEET – Katsaus ajankohtaisiin asioihin tiedotteen välityksellä

Sydän Suomen jätelautakunnan kokouksessa 28.8.2018 käsitellyt pääkohdat TÄHTEET -tiedotteessa. Tiedotteessa on kootusti kerrottu jätelautakunnan ajankohtaisista asioista ja jätelautakunnan keskeisimmistä päätöksistä

12.11.2018

Perusmaksukertymä

Jätelain § 79 mukaisesti kuntalaisia tulee tiedottaa jätehuollon perusmaksukertymästä ja mihin sitä on käytetty.

Perusmaksukertymällä katetaan jätehuollon viranomaistoiminnan kulujen lisäksi mm. aluekeräyspisteiden ylläpito ja kehittäminen hyötyjätteiden osalta, vaarallisten jätteiden vastaanotto ja käsittelyyn toimittaminen, jäteasemien ja jätekeskuksen pientuojien pihan ylläpidosta muodostuvat kustannukset hyöty- ja vaarallisten jätteiden osalta, jäteneuvonnan kulut sekä osittain asiakaspalvelun ja laskutuksen kulut. Kertymän ja menojen yhteenvedon mukaisesti 1.1.–30.6.2018 tuloja on ollut 147 552 € ja menoja 335 689 €. Tulot ovat menoja pienemmät, mikä johtuu perusmaksun loppuvuosipainotteisesta laskutusjaksotuksesta

Perusmaksuilla vuoden 2018 ensimmäisen puolivuoden aikana on katettu mm. seuraavia toimintoja ja hankintoja:

 1. Palkat, joissa nousua henkilökunnan lisääntymisen myötä. Henkilöstöä lisätty yhdellä kierrätys- ja palveluneuvojalla sekä yhdellä jätehuoltotyöntekijällä 
 2. Laskujen lähettämisen ja arkistoinnin kuluista noin puolet
 3. Hallinnon ja niihin rinnastettavista kuluista osa
 4. Noin puolet JHLWin- ohjelman ylläpidosta
 5. Aluekeräyspisteisiin, vaarallisten jätteiden kontteihin ja jäteasemiin tehdyt investoinnit (luvuissa ei ole vielä uusien aluekeräyspisteiden kuluja).
 6. Panostus tiedotusmateriaaleihin on aiheuttanut lisäkustannusta.
 7. Tiedostusmuodot mm. Sammakkonews, Äänekosken vakituisten ja mökkiläisten tiedotus, Äänekoskelle jäteopas, kyltitykset ja tarroitukset.

12.11.2018

Jätetaksa 2019

Jätelautakunnan kokouksen 8.11.2018 §:ssä 41 käsiteltiin kunnan ensisijaisen jätetaksan sekä kunnan toissijaisen vastuun piiriin kuuluvan taksan (TSV) luonnokset. Nämä taksaluonnokset koskevat Kannonkoskea, Karstulaa, Kinnulaa, Kivijärveä, Uuraista, Saarijärveä ja Äänekoskea. Merkittävimmät muutosesitykset luonnoksissa:

 • Perusmaksujen yhtenäistäminen koskemaan kaikkia kuntia, jolloin perusmaksu on kaikissa kunnissa suuruudeltaan sama
 • Aluekeräyspistemaksujen korotukset ja maksuluokkien lisäys
 • Jäteasemien maksujen hyväksyminen jätelautakunnassa muuttaa ne julkisoikeudellisiksi

Jätelautakunta käsitteli kokouksessa myös §:ssä 42 jätekeskuksen taksan sekä jätekeskuksen TSV-taksan. Nämä taksaluonnokset koskevat Kannonkoskea, Karstulaa, Kinnulaa, Kivijärveä, Uuraista, Saarijärveä, Äänekoskea, Viitasaarta ja Pihtipudasta. Jätekeskuksen maksut hyväksytään ensimmäistä kertaa jätelautakunnassa, jolloin ne muuttuvat julkisoikeudellisiksi.

Taksaluonnokset asetetaan nähtäville 9.11.–10.12.2018 väliseksi ajaksi Saarijärven kaupungin verkkosivuille. http://www.saarijarvi.fi/sisalto/paatoksenteko  

Kuntalaisilla ja asianosaisilla, joiden oloihin päätöksenteolla on huomattava vaikutus, voivat jättää kirjallisia mielipiteitä 10.12.2018 saakka, mitkä tulee toimittaa joko postitse osoitteeseen Sydän-Suomen jätelautakunta, PL 13, 43101 Saarijärvi tai sähköpostitse osoitteeseen jatelautakunta@saarijarvi.fi.

Jätelautakunnan tarkoitus on hyväksyä taksat kokouksessa 18.12.2018.

13.9.2018

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDEN VÄLIPÄÄTÖS / ÄÄNEKOSKEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄ

Sydän-Suomen jätelautakunta on tehnyt 29.5.2018 päätöksen, jonka mukaan Äänekosken kaupungissa siirrytään kunnan järjestämään ja Sammakkokangas Oy:n kilpailuttamaan jätteenkuljetukseen 1.9.2020 alkaen.

Päätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen ja vaadittu sen kumoamista ja täytäntöönpanon kieltämistä. Jätelautakunta on pyytänyt hallinto-oikeudelta päätöksen täytäntöönpano-oikeutta valituksesta huolimatta.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on 11.9.2018 antamallaan välipäätöksellään hylännyt täytäntöönpanon kieltoa koskevan vaatimuksen. Hallinto-oikeus antaa päätöksen muun valituksen osalta myöhemmin.

 

30.8.2018

TÄHTEET – Katsaus ajankohtaisiin asioihin tiedotteen välityksellä

Sydän Suomen jätelautakunnan kokouksessa 28.8.2018 käsitellyt pääkohdat TÄHTEET -tiedotteessa. Tiedotteessa on kootusti kerrottu jätelautakunnan ajankohtaisista asioista ja jätelautakunnan keskeisimmistä päätöksistä

 

26.7.2018

ÄÄNEKOSKELLE ON AVATTU ALUEKERÄYSPISTEITÄ

Äänekosken on avattu kesän 2018 aikana  Sammakkokangas Oy:n ylläpitämiä aluekeräyspisteitä, joilla kerätään sekajätettä. Olemme lähettäneet asiasta tiedotteen alueen vapaa-ajankiinteistöille, jotka ovat pisteiden läheisyydessä. Ensi vuoden aikana avataan lisää pisteitä ja niistä tiedotetaan myöhemmin. Aluekeräyspisteen sekajäteastian käyttö on maksullista, eikä sitä ole tarkoitettu kaikkien käyttöön vaan vain käyttöoikeusmaksua vastaan. Myös metallin, lasin ja kartongin keräystä on lisätty Äänekoskella.  Asiasta lisää Sammakkokangas Oy:n nettisivuilla http://www.sammakkokangas.fi/fi/jatehuolto/ekopisteet/.

 

13.6.2018

TIEDOTE - Äänekosken jätteenkuljetukset muuttuvat 1.9.2020 alkaen

Äänekosken jätehuoltoviranomaisena Sydän-Suomen jätelautakunta on tarkastellut Äänekosken jätteenkuljetusjärjestelmää. Jätelautakunta on päättänyt kokouksessaan 29.5.2018, että Äänekoskella siirrytään kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen 1.9.2020 alkaen. Päätös koskee kunnan vastuulla olevia, kiinteistöiltä kerättäviä seka- ja biojätteitä sekä hyötyjätteitä (lasi, metalli, kartonki).

Kuljetusjärjestelmäpäätös koskee asumisessa, kuten vakituisissa ja vapaa-ajan asunnoissa sekä erilaisissa asuntoloissa, syntyviä jätteitä. Päätös koskee myös kunnan omassa toiminnassa, esimerkiksi kouluissa, päiväkodeissa sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa, syntyvien yhdyskuntajätteiden kuljetusta. Kuljetusjärjestelmäpäätös ei koske yritystoiminnan jätteitä vaan yritykset vastaavat jatkossakin itse jätteiden kuljetuksen järjestämisestä.

Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa jäteyhtiö Sammakkokangas Oy kilpailuttaa Äänekoskella kaikkien kunnan vastuulla olevien kiinteistöjen jätteenkuljetuksen ja kilpailutuksen voittanut yritys alkaa hoitaa kuljetukset 1.9.2020 lukien. Kiinteistön haltijat sopivat astiatyhjennyksistä 1.9.2020 eteenpäin Sammakkokangas Oy:n kanssa. Vastaavanlainen kunnan järjestämä jätteenkuljetus on jo käytössä jätelautakunnan muissa jäsenkunnissa Kannonkoskella, Karstulassa, Kinnulassa, Kivijärvellä, Saarijärvellä ja Uuraisilla.

Äänekoskella jätteenkuljetukset siis jatkuvat elokuun 2020 loppuun saakka nykyisellään ja kiinteistön haltijat sopivat jäteastian tyhjennyksestä suoraan kuljetusyrittäjän kanssa kuten tähänkin asti.

Syksyllä 2020 tulevista muutoksista tullaan tiedottamaan alueen asukkaita ja kesämökkiläisiä lähempänä muutoshetkeä.

Lisätietoja asiasta voi tiedustella jätehuoltoasiamieheltä p. 050 390 3765 tai jatelautakunta@saarijarvi.fi.

 

 

31.5.2018

TÄHTEET – Katsaus ajankohtaisiin asioihin tiedotteen välityksellä

Sydän Suomen jätelautakunnan kokouksessa 29.5.2018 päätettiin kuntien johtavien viranhaltijoiden ja hallitusten jäsenten tiedottamisen lisäämisestä. Tiedotteessa on kootusti kerrottu jätelautakunnan ajankohtaisista asioista ja jätelautakunnan keskeisimmistä päätöksistä.

 

5.4.2018

Äänekosken jätteenkuljetusjärjestelmän tarkastelu

Äänekosken kaupungissa on voimassa kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Jätehuoltoviranomaisena toimivan Sydän-Suomen jätelautakunnan on tarkasteltava, täyttääkö nykyinen kuljetusjärjestelmä jätelain edellytyksiä, ja tehtävä asiasta päätös. Jätteenkuljetusjärjestelmän tarkastelu koskee kaikkea kunnan vastuulle kuuluvaa kiinteää yhdyskuntajätettä sekä pakkausjätteiden täydentävää kiinteistökohtaista keräystä. Saostus- ja umpisäiliölietteet on jätetty tarkastelun ulkopuolelle niiden erityispiirteiden vuoksi

Sydän-Suomen jätelautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 3.4.2018. Jätehuoltoviranomainen on tehnyt tarkastelun tueksi selvityksen nykyisen kuljetusjärjestelmän toimivuudesta ja arvioinut täyttääkö se jätelain asettamia ehtoja. Selvitys on luettavissa seuraavasta linkistä

 

Päätöksen valmistelua varten varataan kaikille henkilöille, yrityksille ja yhdistyksille sekä muille yhteisöille mahdollisuus esittää mielipide asiasta. Vapaamuotoiset mielipiteet on jätettävä kirjallisesti 7.5.2018 klo 15.00 mennessä osoitteeseen jatelautakunta@saarijarvi.fi tai Sydän-Suomen jätelautakunta, PL 13, 43101 Saarijärvi. Mielipiteet tulee otsikoida "Äänekosken jätteenkuljetusjärjestelmä".

 

Lisätietoja antaa jätehuoltoasiamies Heli Pekkarinen, puh. 050 3903 765, jatelautakunta@saarijarvi.fi.

 

14.3.2018

Perusmaksukertymä 2017

Jätelain (§ 79) mukaisesti kunnan on tiedotettava vuosittain kunnan asukkaille ja muille jätehuoltopalveujen käyttäjille perusmaksun kertymästä sekä siitä, mihin kertymää on käytetty

14.3.2018

Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksa

Jätelautakunta on kokouksessaan 20.2.2018 hyväksynyt kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksan. Tämä taksa koskee elinkeinoelämän jätehuoltoa tilanteessa, jossa yritys ei saa markkinoilta jätehuoltopalveluita kohtuullisin ehdoin ja hinnoin ja pyytävät siksi palvelua kunnalliselta jäteyhtiöltä. Taksa koskee kuntia Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi ja Uurainen. TSV-taksaa pääset lukemaan Jätehuoltomääräykset ja jätetaksa -kohdasta.

 

14.3.2018

Uusi jätehuoltosuunnittelija aloittanut

Sydän-Suomen jätelautakunnan alaisena viranhaltijana on 1.2.2018 aloittanut Päivi Muhonen. Yhteystiedot: paivi.muhonen@saarijarvi.fi, 044 4598 249.

 

22.12.2017

Jätelautakunnalle uusi sähköposti

Sydän-Suomen jätelautakunta on ottanut käyttöön uuden sähköpostiosoitteen, jatelautakunta@saarijarvi.fi. Pyydämme toimittamaan jätehuoltoviranomaiselle tulevat yhteydenotot ensisijaisesti uuteen sähköpostiosoitteeseen.

 

21.12.2017

 

Jätehuollon palvelutaso

Sydän-Suomen jätelautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 19.12.2017 Jätehuollon palvelutason vuosille 2017-2021. Kokouksen esityslista ja pöytäkirja on luettavissa täältä. Palvelutaso koskee seuraavia kuntia: Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Pihtipudas, Uurainen ja Viitasaari.

Jätehuollon palvelutason määrittämisessä on kyse siitä, millaisia palveluita kuntalaisille ja kiinteistöille tarjotaan huomioimalla lainsäädännön asettamat velvoitteet ja tavoitteet. Määrittelemällä riittävä palvelutaso turvataan keräyspaikkojen kohtuullinen saavutettavuus sekä varmistetaan jätemaksujen kohtuullisuus. Tavoitteena on määrittää optimitaso, jossa palvelu on riittävän hyvää, mutta samalla palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset pysyvät kohtuullisina ja hyväksyttävinä.

 

13.11.2017

Jätetaksa 2018

Sydän-Suomen jätelautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 7.11.2017 § 37 jätetaksan, joka astuu voimaan 1.1.2018 alkaen. Päätös koskee seuraavia kuntia: Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen ja Äänekoski.

Jätetaksapäätös ja jätetaksa ovat yleisesti nähtävillä 13.12.2017 saakka Saarijärven kaupungin internetsivuilla. Taksa-aineisto on saatavilla myös jätelautakunnan jäsenkunnissa. Jätelautakunnan päätökseen voi hakea muutosta jätelain 137 §:n mukaan kunnallisvalituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta. Valitusaika päättyy 13.12.2017.

Jätetaksat vuodelle 2018 on luettavissa alla:

 

 

Keskeisimmät muutokset, muut kunnat (Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen):

 • Perusmaksut ja aluekeräyspisteen käyttöoikeusmaksut pysyvät ennallaan.
 • Sekajäteastian tyhjennyshinnat laskevat, esim. 240 litran astian tyhjennyshinta 8,17 € (8,38 € / 2017).
 • Biojäteastian tyhjennyshinnat nousevat, esim. 140 litran astian tyhjennyshinta 6,26 € (5,70 € / 2017).
 • Vapaa-ajan asuntojen jätemaksun maksuvelvollisuutta on tarkennettu. Maksun on velvollinen suorittamaan se, joka on kiinteistön haltija kyseisen vuoden ensimmäisenä päivä (1.1.). Maksuun vaikuttavista muutoksista tulee ilmoittaa jäteyhtiöön tai jätehuoltoviranomaiselle 31.5. mennessä, jolloin se otetaan huomioon kyseisen kalenterivuoden laskutuksessa.

 

Keskeisimmät muutokset, Äänekoski:

 • Omakotitalon perusmaksu pysyy ennallaan. Rivi- ja kerrostalohuoneistojen sekä vapaa-ajan asunnon perusmaksu nousee. Rivi- ja kerrostalohuoneistojen perusmaksu on 9,71 €/v (8,83 € / 2017) ja vapaa-ajan asunnon perusmaksu on 10,24 €/v (8,83 € / 2017). Perusmaksun on velvollinen suorittamaan se, joka on kiinteistön haltija vuoden ensimmäisenä päivänä (1.1.)
 • Kuiva-/sekajäteastian käsittelymaksut muutetaan vastaamaan muun alueen käsittelymaksuja, esim. 140 litran astian käsittelymaksu on 2,55 € (3,67 € / 2017) ja 240 litran astian käsittelymaksu on 4,35 € (4,05 € / 2017). Kuljetusyrittäjä määrittää kuljetushinnan oman hinnastonsa mukaisesti.
 • Biojäteastian käsittelymaksut muutetaan vastaamaan muun alueen käsittelymaksuja, esim. 140 litran astian käsittelymaksu on 2,41 € (3,27 € / 2017) ja 240 litran astian käsittelymaksu on 4,13 € (4,03 € / 2017). Kuljetusyrittäjä määrittää kuljetushinnan oman hinnastonsa mukaisesti.
 • Energiajäteastian käsittelymaksut nousevat, esim. 240 litran astian käsittelymaksu on 1,55 € (1,41 € / 2017). Kuljetusyrittäjä määrittää kuljetushinnan oman hinnastonsa mukaisesti.
 • Taksaan palautetaan aluekeräyspisteen käyttöoikeusmaksu. Vuoden 2018 aikana jäteyhtiö tulee avaamaan Äänekoskelle aluekeräyspisteitä, joissa kerätään sekajätteen lisäksi myös hyötyjätteitä (lasi, metalli, kartonki). Ne kiinteistöt, joilla ei ole käytössä kuiva-/sekajätteelle omaa tai kimppa-astiaa, liittyvät alueella järjestettyyn jätehuoltoon aluekeräyspisteen käyttäjinä. Aluekeräyspisteistä tullaan tiedottamaan lisää vuonna 2018.

 

29.6.2017

 

Äänekosken kaupunki on liittynyt Sammakkokankaan osakkaaksi ja Sydän-Suomen jätelautakuntaan

Äänekoskella jätehuollon viranomaistehtäviä hoitaa 1.7.2017 lähtien Sydän-Suomen jätelautakunta. Jätehuollon viranomaistehtäviä ovat esimerkiksi: jätehuoltomääräysten hyväksyminen, poikkeuksen myöntäminen jätehuoltomääräyksistä, jätetaksan hyväksyminen ja jätemaksun määrääminen. Äänekosken teknisellä lautakunnalla ja sen alaisella henkilöstöllä ei ole jätehuoltoon liittyviä tehtäviä enää 30.6.2017 jälkeen. Lisätietoja Äänekosken jätehuoltopalveluista löytyy Sammakkokangas Oy:n nettisivuilta.

Tulemme tiedottamaan Äänekosken kiinteistön omistajia jätehuollon muutoksista, kun niiden aikataulu tarkentuu.

 

 

 

 

 

 

Suosittele