Etusivu >> Kuntainfo >> Kaupungin Hankinnat >> Kaynnissa Olevat Tarjouskilpailut
Käynnissä olevat tarjouskilpailut
Tältä sivulta löytyvät Saarijärven kaupungin käynnissä olevat tarjouskilpailut.

Tarjouspyyntö: Lukuvuonna 2017 – 2018 ajettavat Pylkönmäki-vuorot ja oppilasryhmien tilausajot

Saarijärven sivistyspalvelut järjestää tarjouskilpailun oheisissa asiakirjoissa määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta lukuvuonna 2017 - 2018. Hankintaan sisältyvät avoimena joukkoliikenteenä ajettava Pylkönmäki-Saarijärvi -reitti sekä koulujen liikuntapaikkakuljetukset ym. vastaavat erikseen tilattavat oppilaskuljetukset.

 

 

Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on oikeus joukkoliikenteen harjoittamiseen. Tarjous tulee jättää viimeistään torstaina 29.6.2017 klo 14:00 mennessä joko suljetussa kirjekuoressa tai sähköpostin liitteenä kirjaamo@saarijarvi.fi. Lisäkysymyksiä saa esittää sähköpostitse 26.6.2017 klo 12:00 saakka tarjouspyynnössä ilmoitettuun osoitteeseen. Kaikki kysymykset ja vastaukset julkaistaan samana päivänä tämän ilmoituksen yhteydessä.

Kysymys ja vastaus:

1.  kysymys tilausjoista koulupäivän aikana: Tarjouspyynnössä on €/pv, mutta voiko ilmoittaa eri kouluilta Saarijärvelle hinnat ja sitten muut Saarijärven keskustan koulkuilta olevat lähialueen tilausjot esim 5 €/km?
Vastaus:Tarjouspyyntöä on tilausajojen osalta täsmennetty seuraavasti:
Koulupäivän aikana ajettavat tilausajot 

  • kyläkouluilta keskustan liikuntapaikoille €/ajokerta
  • muut lähialueen kuljetukset €/km.

Muulla tapaa ilmoitettuja hintoja ei hyväksytä.

-päivitetty 26.6.2017 klo 13:23-

Tarjouspyyntö: Saarijärven Uuden koulu- ja kulttuurikeskuksen rakennuttaminen

Tarjouspyynnöstä on tehty hankintailmoitus 9.6.2017  www.hankintailmoitukset.fi –palvelussa.

Tarjous toimitetaan sähköpostitse 24.7.2017 klo 12:00 mennessä osoitteella
kirjaamo@saarijarvi.fi. Otsikkoriville merkintä ”rakennuttamistarjous”.
Tarjous ja kokonaistaloudelliseen arviointiin liittyvät asiat on toimitettava oheisella
lomakkeistolla.
Hankintaan liittyvät kysymykset ja huomiot piti esittää sähköpostilla osoitteella
kirjaamo@saarijarvi.fi 19.6.2017 klo 16:00 mennessä. Viestin otsikoksi ”kysymys
rakennuttamisesta”. Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun varmistamiseksi
tilaaja ei vastaa muulla tavalla esitettyihin tiedusteluihin.
Tarjouspyynnön johdosta ei ole esitetty tarkentavia kysymyksiä.

 

Tarjouspyyntö: Pylkönmäen maarakennustyöt

Tarjous toimitetaan sähköpostitse 24.8.2017 mennessä osoitteella
kirjaamo@saarijarvi.fi. Otsikkoriville merkintä ”Pylkönmäki perustustarjous".
Urakkatarjous on toimitettava oheisella lomakkeistolla.
Hankintaan liittyvät kysymykset ja huomiot tekninen johtaja Vesa Ronkainen 044-4598 358 vesa.ronkainen@saarijarvi.fi tai seppo.kynnas@saarijarvi.fi, 044-4598 420.

Tarjoukset tulee olla sitovasti voimassa vähintään kolme (3) kuukautta tarjouksen jättöpäivästä.

 

Vahasen suunnitelmat:

 

Tarjouspyyntö: Hakkeen toimittamisesta Pylkönmäen koulun lämpölaitokseen
Saarijärven kaupunki pyytää tarjousta hakkeen toimittamisesta Saarijärven kaupunkin omistamaan lämpölaitokseen Pylkönmäellä.

Yleistä:
Saarijärven kaupungin hakelämpölaitos sijaitsevat Pylkönmäellä osoitteissa, Koulun lämpölaitos, Rahikaisentie 5 43440 Pylkönmäki

Koulun lämpölaitos, siilo max 50 m3, menekki siilossa n. 400 m3/vuosi, täyttö 9 päivän välein, kattilan hyötysuhde 85 %.

Tarjottava hinta:
Tarjoaja toimittaa hakkeen lämpölaitoksen siiloon. Hakkeesta on vähintään 80 % on oltava kokopuuhaketta. Hakkeen kosteus saa enintään olla 45 paino-%:ia, mutta toimittajan on pyrittävä alle 40 paino %:n toimituksiin.
Kuormien painoja ei mitata, vaan tuotettu/laskutettava energiamäärä mitataan kattilan jälkeen ja arvioimme kattiloiden hyötysuhteeksi 85 %.

Tarjoajan on tarjottava veroton hinta (€/MWh), jolla tarjoaja on valmis toimittamaan haketta edellä mainittua lämmöntuotantoa varten. Tarjottava hinta on kiinteä sopimuskauden eli 12 kk:n ajan. Ensimmäinen hinnantarkistusmahdollisuus on 01.10.2018

 

Sopimuksen kesto:
Sopimusaika 1 vuosi + optio 1 vuosi.
Sopimus astuu voimaan ja polttoaineen toimitukset alkavat 01.10.2017

Tarjoajan kelpoisuus:
Tarjoajan on toimitettava tarjouksen mukana tilaajavastuulain edellyttämät asiakirjat.

  • selvitys tilaajavastuulain mukaisten velvoitteiden suorittamisesta, esim. www.tilaaja.fi –todistus

Tai vapaaehtoisesti paperitulosteet

  • Yrityksen kaupparekisteriotteesta
  • Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvityssiitä, että verovelkaa koskeva maksu suunnitelma on tehty
  • Selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sek arvonlisäverolain (150/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin
  • Selvitys toiminnan vastuuvakuutuksesta, korvaussumma min. 250 000 €
  • Selvitys tapaturmavakuutuksen järjestämisestä
  • Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai muista keskeisistä työehdoista.

 Selvitykset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia tarjouksen jättöpäivästä lukien.

  Tarjoajan tulee vaatia aliurakoitsijoilta ja alihankkijoilta samanlainen selvitys, kuin sitä on itseltään vaadittu.

  Lain julkisista hankinnoista nojalla on tilaajalla oikeus hylätä puutteelliset, tarjouspyynnön vastaiset tai myöhästyneenä saapuneet tarjoukset. Tilaajalla on oikeus keskeyttää hankinta perustelluista syistä.

 

Tarjouksen valintaperuste:
Tarjoajan kelpoisuusehtojen täyttyessä valintaperusteena on halvin hintatarjous [€/Mwh].

Sopimussakko ja viivästyssakko:
Jos hakkeen toimitus viivästyy toimittajasta johtuvasta syystä siten, että lämpölaitoksen hake loppuu tai toimitettu hake ei ole polttokelpoista, niin tilaajalla on oikeus sopimussakkoon ja viivästyssakkoon. Sopimussakko on kertakorvaus 200 € (alv 0%)/tapahtuma  ja lisäksi 200 € (alv 0%) jokaiselta alkavalta vuorokauden pituiselta jaksolta, kunnes polttokelpoinen hake on toimitettu siiloon. Tilaajalla on oikeus vähentää sakko toimittajalta tehtävistä maksusuorituksista.

Muut sopimusehdot:
Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYS 2009 TAVARAT –sopimusehdot.

Tarjouksen jättäminen:
Tarjoajan on toimitettava tarjouksensa viimeistään 31.8.2017 klo 12:00 mennessä osoitteella.
Saarijärven Kaupunki / Tuottajapalvelut
Harri Kinnunen
Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi

tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@saarijarvi.fi

Kuoreen merkintä ”Hake tarjous”

 

Tarjouksen voimassa oloaika:
Tarjouksen oltava voimassa 2 kuukautta

Muuta:
Tilaaja pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä tehdyt tarjoukset.

Lisätietoja:
Tarjouspyyntöä koskevissa asioissa lisätietoja antaa kiinteistöhoidon esimies Harri Kinnunen puh. 044-4598 272 tai tekninen johtaja Vesa Ronkainen puh. 044- 4598 358

Saarijärvi 14.08.2017

Harri Kinnunen
kiinteistöhoidon esimies