Etusivu >> Kuulutus >> Julkipanoilmoitus 8.11.2018
09/11/2018 - 10:33
Julkipanoilmoitus 8.11.2018
Rakennustarkastaja on tehnyt 8.11.2018 seuraavat päätökset

Tähän päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia lupalautakunnan käsiteltäväksi.
Vaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen antajalle 14 päivän kuluessa päätöksen antamisesta.

Oikaisuasiakirjassa on ilmoitettava:
- Oikaisua vaativan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- Päätös, johon haetaan oikaisua
- Miltä osin päätöksestä haetaan oikaisua ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- Oikaisuvaatimuksen perusteet
- Oikaisuvaatimuksen hakijan tai oikaisuasiakirjan muun laatijan on omakätisesti allekirjoitettava
oikaisuasiakirja. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut oikaisuasiakirjan siinä on mainittava myös
laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Oikaisuasiakirjat on toimitettava oikaisuviranomaiselle ennen oikaisuajan päättymistä.
Jos oikaisuajan viimeinen päivä on itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Omalla vastuulla oikaisuasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille oikaisuajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Oikaisuvaatimusosoitus
Valitusviranomainen

Saarijärven kaupunki
Lupalautakunta
PL 13
43101 SAARIJÄRVI
Puh 014 4598 208
aukiolo: klo 9.00-15.00
Valitusaika: 14 pv

Päätöksen antopvm: 12.11.2018
Valitusaika luetaan antopäivästä tätä päivää lukuunottamatta.

Suosittele