Etusivu >> Kylayleiskaavoitus
Kyläyleiskaavoitus
Saarijärven kaupungin toimesta on käynnissä oikeusvaikutteisen kyläyleiskaavan laatiminen viiden kylän alueelle. Kaavoitettavia kyläalueita ovat Kolkanlahti, Rahkola, Linna, Tarvaala ja Lannevesi. Kyläyleiskaavoituksen tavoitteena on turvata kyläalueiden ja ranta-alueiden monipuolinen käyttö huomioiden asutus, elinkeinot, virkistys- ja suojelualueet.

Kaavoja laaditaan neljässä osassa, jossa Rahkola-Linna käsitellään yhtenä kaava-alueena ja muut kylät omina alueinaan. Oikeusvaikutteinen kyläyleiskaava mahdollistaa sen, että rakennusluvat voidaan myöntää suoraan kaavan perusteella.

Kaavoituksen vaiheet:

  • Kyläyleiskaavojen vireilletulo kuulutettiin 22.1.2009 jolloin myös hanketta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin nähtäville.  Yleisötilaisuus järjestettiin 27.1.2009 Saarijärvi-salissa.
  • Kyläyleiskaavoihin liittyvät perusselvitykset ovat valmistuneet vuoden 2009 aikana.Vuoden 2009 alkupuolella maanomistajille lähetettiin kyselylomake, jolla tiedusteltiin mm. heidän omistamiensa tilojen nykykäyttöä ja toiveita siitä, miten tila tulisi huomioida kaavoituksessa.
  • Kylätoimikuntia on kuultu Koteja Paavon Kylään- hankeen yhteydessä. 
  • Kyläkaavojen luonnokset on käsitelty ympäristölautakunnassa 15.12. 2010.
  • Viiden kylän kyläyleiskaavaluonnokset olivat yleisesti nähtävillä 23.2. - 31.3.2011 valmisteluvaiheen kuulemista varten MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti. Maanomistajia sekä muita osallisia tiedotettiin kirjeitse luonnosten nähtävilläolosta.
  • kaupunginvaltuusto hyväksyi kyläyleiskaavat 21.4.2015

Yleiskaavaehdotukset olivat nähtävillä 26.5. - 31.7.2014. Kaavasta saatujen muistutusten ja viranomaislausuntojen perusteella kaava-aineistoja on vähäisesti muutettu ja täydennetty.

Niitä yksityisiä maanomistajia ja osallisia, joita muutokset koskivat, on kuultu erikseen (MRA 32 §) 19.3.-2.4.2015.

Lisätietoja kaavahankkeista saa kaavoitusarkkitehdilta p. 044 4598 405 (ulla-maija.humppi@saarijarvi.fi), kaavasuunnittelijalta p. 044 4598 435 (mirja.tarvainen@saarijarvi.fi) tai kaavavalmistelijalta p. 044 4598 210 (essi.jokinen@saarijarvi.fi).

 

Kaupunginvaltuuston 21.4.2015 hyväksymä kaava-aineisto:

Kaavakartta Kolkanlahti
Kaavaselostus Kolkanlahti
Rakennuskulttuuriselvitys Kolkanlahti

Kaavakartta Lannevesi
Kaavaselostus Lannevesi
Rakennuskulttuuriselvitys Lannevesi

Kaavakartta Rahkola-Linna
Kaavaselostus Rahkola-Linna
Rakennuskulttuuriselvitys Rahkola
Rakennuskulttuuriselvitys Linna

Kaavakartta Tarvaala
Kaavaselostus Tarvaala
Rakennuskulttuuriselvitys Tarvaala

 

Yhteiset aineistot:

Kaavamerkinnät
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Suunnittelu- ja mitoitusperusteet

Vastineet:

Vastineet mielipiteisiin (valmisteluvaihe)
Vastineet viranomaiskommentteihin (valmisteluvaihe)
Vastineet muistutuksiin (ehdotusvaihe)
Vastineet viranomaislausuntoihin (ehdotusvaihe)
Vastineet muistutuksiin ja lausuntoihin (kaavaehdotuksen jälkeinen osallisten kuuleminen MRA 32 § mukaisesti)

 

Selvitykset:

Luontoselvitys
Maisemaselvitys (Lannevesi ja Rahkola-Linna)
Melutarkastelu
Melutilanne 2040

 

Kaavaa laati Pöyry Environment Oy ja yrityskauppojen jälkeen kaavan laadintaa jatkaa Ramboll Finland Oy.