Etusivu >> Palvelut >> Varhaiskasvatuksen Asiakasmaksut

Palveluopas

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut
Varhaiskasvatusmaksut perustuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettuun lakiin.

Varhaiskasvatusmaksut 1.1.2018 alkaen

Eduskunta on hyväksynyt 8.12.2017 ja presidentti 19.12.2017 hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta (HE 115/2017 vp, EV 147/2017 vp).

Asiakasmaksut alenevat maksuprosentteja ja tulorajoja muuttamalla. Lisäksi sisaruksilta perittäviä maksuja alennetaani siten, että toisesta lapsesta perittävä maksu on 50 prosenttia nykyisen 90 prosentin sijaan nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta.
Uudet tulorajat, maksuprosentit ja vähimmäisbruttotulorajat korkeimmalle maksulle ovat seuraavat:

Perheen koko,
henkilöä

Tuloraja €/kk Maksuprosentti

 Vähimmäisbruttotulo
korkeimmalle maksulle
290 €

2 2050 10,7 4760
3 2646 10,7 5356
4 3003 10,7 5713
5 3361 10,7 6071
6 3718 10,7 6428

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen perusteet 1.1.2018

Tiedote asiakasmaksuista 1.1.2018 alkaen

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki voimaan 1.3.2017

Päivähoitomaksun asiakasmaksujen perustana oleva lainsäädäntö muuttuu 1.3.2017, jolloin voimaan tulee uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki.

Laissa on määritelty uudet tulorajat kahden ja kolmen hengen perheille. Sisarusalennus muuttuu koskemaan myös muita kuin korkeimmassa maksuluokassa olevia perheitä. Lisäksi laissa on muutoksia kuukausimaksuun ja sen perimiseen mm. yhteishuoltajuustilanteessa.

Uudet tulorajat, maksuprosentit ja vähimmäisbruttotulo korkeimmalle maksulle 1.3.2017 alkaen ovat alla olevassa taulukossa.

Perheen koko,
henkilöä

Tuloraja €/kk Maksuprosentti Vähimmäisbruttotulo
korkeimmalle maksulle
290 €
2 1915 11,5 4437
3 1915 9,4 5000
4 2053 7,9 5725
5 2191 7,9 5862
6 2328 7,9 5999

 

Sovitut toiminta-ajat tuntia/kk:

0-84 h (60% korkeimmasta), 85-107 h (70% korkeimmasta), 108-130 h (80% korkeimmasta), 131-150 h (90% korkeimmasta), yli 151 h tai enemmän (100%).    

Sivistyslautakunta on määritellyt uudet maksuperusteet helmikuussa ja ne tulevat voimaan 1.3.2017 alkaen. Sivistyslautakunnan päätöksen mukaan tarkistetaan kaikkien varhaiskasvatuspalveluissa olevien lasten asiakasmaksut uuden lain ja maksuperusteiden mukaiseksi.

Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut määrytyvät perheen koon ja tulojen mukaan toiminta-aikaperusteisesti.

Perheen tuloja ovat vanhempien (yhteistaloudessa elävät avio- ja avopuolisot) ja päivähoidossa olevien lasten tulot lapsikohtaisesti. Tuloiksi luetaan veronalaiset ansio- ja pääomatulot ja verosta vapaat tulot. Kuukausituloihin lisätään lomarahan osuus viisi prosenttia, mikäli tuloista ei ilmene koko vuoden lomaraha. Jos lomarahaa ei makseta, on siitä esitettävä todistus. Lasten tuloja voivat olla esim. perhe-eläke, korkotulo, elatusapu tai -tuki. Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut ko. perheen ulkopuolisille lapsille sekä tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset. Päivähoitomaksu määrätään toistaiseksi tai määräaikaisesti joko todettavissa olevien tai arvioitujen tulojen perusteella.

Metsätulona otetaan huomioon metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto hehtaarilta kerrottuna metsämaan pinta-alalla. Tästä määrästä vähennetään 10 prosenttia ja metsätalouden korot. Metsätuloa on lisäksi alennettava palvelun käyttäjän vaatimuksesta, mikäli tilakohtaisen vuotuisen hakkuumahdollisuuden nettoraha-arvo on metsänhoitoyhdistyksen tai metsäkeskuksen antaman lausunnon perusteella vähintään 10 prosenttia alempi kuin metsätulo. Alennus on metsätulon ja hakkuumahdollisuuden nettoraha-arvon erotuksen suuruinen.

Maksut tarkistetaan vuosittain toimintakauden alusta. Kesken toimintakauden, (1.8. - 31.7.), vain mikäli perheen tulot muuttuvat vähintään 10 % tai jos hoidon tarve muuttuu, seuraavan kuukauden alusta. Perheen on toimitettava uudet tiedot välittömästi tuloselvityslomakkeella liitteineen. Jos maksun määräämistä koskeva päätös on ilmeisesti perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta.

Varhaiskasvatus muutetaan isyysrahapäätöksen perusteella maksuttomaksi siltä ajalta, kun lapsi on kotona isyysrahakaudella. Tämä toteutetaan käytännössä niin, että kuukausimaksua alennetaan lapsen poissaolopäiviä vastaavasti. Isyysrahajaksosta johtuvasta poissaolosta on ilmoitettava päivähoitopaikkaan viimeistään kaksi viikkoa ennen sen suunniteltua alkua.

Hoidon alkaessa perheen on toimitettava tuloselvityslomake liitteineen kuukauden kuluessa hoidon alkamisesta. Mikäli tulotositteita ei toimiteta, peritään enimmäismaksu.

Esiopetus on maksutonta.
 

Korkein perittävä kokopäivähoidon kuukausimaksu nuorimmasta lapsesta on 290,- euroa/kk ja toisen lapsen korkein maksu on 261,- euroa/kk. Jokaisessa maksuluokassa toisen lapsen määrättävä kuukausimaksu on 90%  prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on enintään 20% nuorimman lapsen maksusta. Alle 27,- euron kokopäivähoidon kuukausimaksua ei peritä.

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 138,- eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Esimerkki:
Perheessä isä, äiti sekä viisi alaikäistä lasta; perheen bruttotulot ovat yhteensä 4400 €/kk.
Hoitomaksu: 4400 € - 2328 € - 138 € =  1934 € * 7,9 % =  153 €/kk
Nuorimman lapsen hoitomaksu on 153 €/kk, toisen lapsen maksu on (90 %) 138 €/kk, perheen muiden lasten hoitomaksut ovat (20 %) 31 €/kk

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen perusteet 1.3.2017

 

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta peritään kiinteä toimintamaksu, jota varten ei tulotietoja tarvitse toimittaa. Lisätietoja.

Vastuuhenkilö

vs. varhaiskasvatusjohtaja
050 3135 439
Erja.humalajoki@saarijarvi.fi
Sivulan päiväkoti
Varhaiskasvatus
toimistosihteeri,
044 4598 446
Pirjo.peraaho@saarijarvi.fi
Saarijärven kaupungintalo
Varhaiskasvatus

Suosittele