Etusivu >> Palvelut >> Varhaiskasvatuksen Asiakasmaksut
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut
Varhaiskasvatusmaksut perustuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettuun lakiin.

Varhaiskasvatusmaksut 1.1.2018 alkaen

Eduskunta on hyväksynyt 8.12.2017 ja presidentti 19.12.2017 hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta (HE 115/2017 vp, EV 147/2017 vp).

Asiakasmaksut alenevat maksuprosentteja ja tulorajoja muuttamalla. Lisäksi sisaruksilta perittäviä maksuja alennetaani siten, että toisesta lapsesta perittävä maksu on 50 prosenttia nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta.
Uudet tulorajat, maksuprosentit ja vähimmäisbruttotulorajat korkeimmalle maksulle ovat seuraavat:

Perheen koko,
henkilöä

Tuloraja €/kk Maksuprosentti

 Vähimmäisbruttotulo
korkeimmalle maksulle
290 €

2 2050 10,7 4760
3 2646 10,7 5356
4 3003 10,7 5713
5 3361 10,7 6071
6 3718 10,7 6428

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen perusteet 1.1.2018

1.1.2018 alkaen korkein perittävä kokopäivähoidon kuukausimaksu nuorimmasta lapsesta on 290,- euroa/kk ja toisen lapsen korkein maksu on 145,- euroa/kk. Jokaisessa maksuluokassa toisen lapsen määrättävä kuukausimaksu on 50%  prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on enintään 20% nuorimman lapsen maksusta. Alle 27,- euron kokopäivähoidon kuukausimaksua ei peritä.

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 138,- eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Esimerkki 1.1.2018 alkaen:
Perheessä isä, äiti sekä viisi alaikäistä lasta; perheen bruttotulot ovat yhteensä 4400 €/kk.
Hoitomaksu: 4400 € - 3003 € - 138 € =  1259 € * 10,7 % =  135 €/kk
Nuorimman lapsen hoitomaksu on 135 €/kk, toisen lapsen maksu on (50 %) 68 €/kk, perheen muiden lasten hoitomaksut ovat (20 %) 27 €/kk.

Varhaiskasvatusmaksut 1.8.2018 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu indeksiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) 16 §:n perusteella. Indeksitarkastukst tehdään kahden vuoden välein. 8.12.2017 on opetus- ja kulttuuriministeriö antanut ilmoituksen (840/2017) tarkistuksista.

1.8.2018 alkaen korkein perittävä kokopäivähoidon kuukausimaksu nuorimmasta lapsesta on 289,- euroa/kk ja toisen lapsen korkein maksu on 145,- euroa/kk. Jokaisessa maksuluokassa toisen lapsen määrättävä kuukausimaksu on 50%  prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on enintään 20% nuorimman lapsen maksusta. Alle 27,- euron kokopäivähoidon kuukausimaksua ei peritä.

Tarkistetut maksuprosentit ja tulorajat ovat seuraavat:

Perheen koko,henkilöä

Tuloraja
euroa/kuukausi

Maksuprosentti

Vähimmäisbruttotulo
korkeimmalle maksulle 289 €

2 2102 10,7 4799
3 2713 10,7 5410
4 3080 10,7 5777
5 3447 10,7 6144
6 3813 10,7 6510

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen perusteet 1.8.2018 alkaen

Sovitut toiminta-ajat tuntia/kk:

0-84 h (60% korkeimmasta), 85-107 h (70% korkeimmasta), 108-130 h (80% korkeimmasta), 131-150 h (90% korkeimmasta), yli 151 h tai enemmän (100%).   

Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut määrytyvät perheen koon ja tulojen mukaan toiminta-aikaperusteisesti.

Perheen tuloja ovat vanhempien (yhteistaloudessa elävät avio- ja avopuolisot) ja päivähoidossa olevien lasten tulot lapsikohtaisesti. Tuloiksi luetaan veronalaiset ansio- ja pääomatulot ja verosta vapaat tulot. Kuukausituloihin lisätään lomarahan osuus viisi prosenttia, mikäli tuloista ei ilmene koko vuoden lomaraha. Jos lomarahaa ei makseta, on siitä esitettävä todistus. Lasten tuloja voivat olla esim. perhe-eläke, korkotulo, elatusapu tai -tuki. Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut ko. perheen ulkopuolisille lapsille sekä tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset. Päivähoitomaksu määrätään toistaiseksi tai määräaikaisesti joko todettavissa olevien tai arvioitujen tulojen perusteella.

Metsätulona otetaan huomioon metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto hehtaarilta kerrottuna metsämaan pinta-alalla. Tästä määrästä vähennetään 10 prosenttia ja metsätalouden korot. Metsätuloa on lisäksi alennettava palvelun käyttäjän vaatimuksesta, mikäli tilakohtaisen vuotuisen hakkuumahdollisuuden nettoraha-arvo on metsänhoitoyhdistyksen tai metsäkeskuksen antaman lausunnon perusteella vähintään 10 prosenttia alempi kuin metsätulo. Alennus on metsätulon ja hakkuumahdollisuuden nettoraha-arvon erotuksen suuruinen.

Maksut tarkistetaan vuosittain toimintakauden alusta. Kesken toimintakauden, (1.8. - 31.7.), vain mikäli perheen tulot muuttuvat vähintään 10 % tai jos hoidon tarve muuttuu, seuraavan kuukauden alusta. Perheen on toimitettava uudet tiedot välittömästi tuloselvityslomakkeella liitteineen. Jos maksun määräämistä koskeva päätös on ilmeisesti perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta.

Varhaiskasvatus muutetaan isyysrahapäätöksen perusteella maksuttomaksi siltä ajalta, kun lapsi on kotona isyysrahakaudella. Tämä toteutetaan käytännössä niin, että kuukausimaksua alennetaan lapsen poissaolopäiviä vastaavasti. Isyysrahajaksosta johtuvasta poissaolosta on ilmoitettava päivähoitopaikkaan viimeistään kaksi viikkoa ennen sen suunniteltua alkua.

Hoidon alkaessa perheen on toimitettava tuloselvityslomake liitteineen kuukauden kuluessa hoidon alkamisesta. Mikäli tulotositteita ei toimiteta, peritään enimmäismaksu.

Esiopetus on maksutonta.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta peritään kiinteä toimintamaksu, jota varten ei tulotietoja tarvitse toimittaa. Lisätietoja.

Vastuuhenkilö

vt. varhaiskasvatusjohtaja 1.2. - 30.9.2018
050 3135 439
Erja.humalajoki@saarijarvi.fi
Sivulan päiväkoti
Varhaiskasvatus
toimistosihteeri
044 4598 446
Pirjo.peraaho@saarijarvi.fi
Saarijärven kaupungintalo
Varhaiskasvatus

Suosittele