Etusivu >> Presidentinvaalit 2018
Presidentinvaalit 2018
Seuraavat vaalit ovat presidentinvaalit ja vaalipäivä on sunnuntaina 28.1.2018.

Vaalipäivän 28.1.2018 äänestyspaikka on Saarijärven kaupungintalolla, osoitteessa Sivulantie 11.
Vaalipäivän äänestysaika on klo 9-20.

Ennakkoäänestys on kotimaassa ajalla 17. - 23.1.2018 (keskiviikosta tiistaihin) ja ulkomailla 17. - 20.1.2018 (keskiviikosta lauantaihin).

Jos 28.1.2018 toimitettavassa vaalissa kukaan ehdokkaista ei saa vähintään puolta annetuista äänistä, toimitetaan kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä toinen vaali sunnuntaina 11.2.2018.

Toisen vaalin ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 31.1. - 6.2.2018  (keskiviikosta tiistaihin) ja ulkomailla 31.1.-3.2.2018 (keskiviikosta lauantaihin).
 

Äänioikeus

Presidentinvaalissa on äänioikeutettu asuinpaikasta riippumatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään ensimmäisen vaalin vaalipäivänä täyttää 18 vuotta.

Äänioikeusrekisteri

Väestörekisterikeskus laatii äänioikeutetuista atk-perusteisen rekisterin (äänioikeusrekisteri) 46. päivänä ennen vaalipäivää. Äänioikeusrekisteriin otetaan jokaisesta äänioikeutetusta ne tiedot (muun muassa nimi, henkilötunnus, vaalipiiri, kotikunta ja äänestyspaikka), jotka olivat väestötietojärjestelmässä 51. päivänä ennen vaalipäivää.

Äänioikeusrekisteri on julkisesti nähtävillä maistraateissa 41. päivästä ennen vaalipäivää alkaen. Jokaiselle rekisteriin otetulle postitetaan lisäksi viimeistään 24. päivänä ennen vaalipäivää ilmoitus äänioikeudesta (ilmoituskortti), jossa mainitaan muun muassa vaalipäivä, ennakkoäänestyspäivät, äänioikeutetun äänestyspaikan osoite sekä vaaliviranomaisten yhteystiedot. Äänioikeusrekisteristä tulostetaan myöhemmin vaaliluettelot vaalipäivän äänestyspaikoille.

Äänioikeusrekisterin oikaisuvaatimukset

Oikaisuvaatimus voidaan tehdä oikeusministeriön päätöksellä (802/1998) vahvistetun kaavan mukaisella lomakkeella. Maistraatti ratkaisee oikaisuvaatimukset viimeistään 13. päivänä ennen vaalipäivää. Maistraatin päätökseen tyytymätön voi hakea siihen valittamalla muutosta alueelliselta hallinto-oikeudelta viimeistään 7. päivänä siitä, kun sai päätöksen tiedoksi.

Hallinto-oikeuden päätökseen ei saa hakea valittamalla muutosta. Korkeimmalle hallinto-oikeudelle voidaan kuitenkin valittaa ns. ylimääräisin muutoksenhakukeinoin eli tekemällä kantelu taikka hakemus hallintopäätöksen purkamiseksi tai menetetyn määräajan palauttamiseksi. Ylimääräinen muutoksenhaku tulee käytännössä erittäin harvoin kysymykseen.

Äänioikeusrekisterin lainvoimaisuus

Poikkeuksen tästä voivat tehdä ainoastaan ne tapaukset, joissa hallinto-oikeus tai korkein hallinto-oikeus antaa päätöksensä vasta äänioikeusrekisterin lainvoimaiseksi tulon jälkeen. Tällöin esimerkiksi hallinto-oikeuden päätöksellä äänioikeusrekisteriin lisätty henkilö saa äänestää vaalissa, mutta hänen on otettava päätös mukaansa äänestyspaikalle ja esitettävä se vaaliviranomaisille.

Vuoden 2018 presidentinvaalin aikataulua:

  • Äänioikeusrekisteri perustetaan keskiviikkona 13.12.2017 niiden tietojen perusteella, jotka olivat väestötietojärjestelmässä perjantaina 8.12.2017.
  • Äänioikeusrekisteri maistraateissa nähtävänä maanantaista 18.12.2017 lukien.
  • Ilmoituskortit lähetetään äänioikeutetuille viimeistään torstaina 4.1.2018.
  • Oikaisuvaatimukset tehtävä maistraatille viimeistään perjantaina 12.1.2018.
  • Maistraatin ratkaisut viimeistään maanantaina 15.1.2018.
  • Äänioikeusrekisteri lainvoimainen tiistaina 16.1.2018 klo 12.

 

Äänioikeusrekisterin oikaisuvaatimuslomake

 

ÄÄNESTYSPAIKKATIEDOT:

Saarijärven kaupungilla on yksi äänestysalue.  Varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikka sijaitsee kaupungintalolla osoitteessa
Sivulantie 11.

 

ENNAKKOÄÄNESTYS

Ennak­ko­äänestysajat Saarijärven kaupungintalolla (osoitteessa Sivulantie 11) ovat seuraavat:

ke-pe         17. - 19.1.2018                   klo    9.00 - 18.00
la-su          20.1. - 21.1.2018                 klo  10.00 - 14.00
ma             22.1.2018                           klo    9.00 - 18.00
ti                23.1.2018                           klo    9.00 - 20.00

mahdollinen toinen vaali:

ke-pe         31.1 - 2.2.2018                   klo 9.00-18.00
la-su          3.2. - 4.2.2018                    klo 10.00 - 14.00
ma             5.2.2018                            klo 9.00 - 16.00
ti                6.2.2018                            klo 9.00 - 20.00

 

Ennakkoäänestysajat Pylkönmäen koululla osoitteessa Rahikaisentie 5 A ovat seuraavat:

ke-to          17. - 18.1.2018               klo   9.00 - 15.00
pe              19.1.2018                       klo   9.00 - 18.00
la-su           20. - 21.1.2018              klo 10.00 - 14.00

mahdollinen toinen vaalikierros:

ke-to           31.1. - 1.2.2018             klo  9.00 - 15.00
pe               2.2.2018                        klo  9.00 - 18.00
la-su           3. - 4.2.2018                  klo 10.00 - 14.00

 

Yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja täydentää vaalibussi joka toimii kiertävänä äänestysautona.
Vaalibussi pysähtyy oheisen aikataulun mukaisesti seuraavissa paikoissa:

Keskiviikko 17.1.2018

  • klo 8.00-9.30 Mahlun nuorisoseura ry piha-alue, Myllymäentie 1592, 43220 Mahlu 
  • klo 10.30-12.00 Kalmari Pikkula, Kalmarintie 176, 43270 Kalmari 
  • klo 13.30-15.00 Häkkilän kylätalo, Rauharannantie 1, 43170 Häkkilä 
  • klo 16.00-17.30 Sampolan piha-alue, Uuraistentie 1167, 41270 Lannevesi 

 

Mahdollisen toisen vaalin toteutuessa vaalibussi kiertää saman reitin ja aikataulun mukaisesti keskiviikkona 31.1.2018.

 

Ennakkoäänestys järjestetään seuraavissa laitoksissa:

Peltoahon palvelukoti, Kolmikon palvelukoti, Heralan Serviisi, Hoivakoti Misteli (Saarijärvi ja Kalmari), Hoivakoti Paavo, Kotikonnut, Iltarusko Pylkönmäki ja Saarijärven terveysaseman osasto 1 sekä Villa Jukola. Ennakkoäänestyksistä ilmoite­taan laitoksissa erikseen julkaistavilla kuulu­tuksilla.

 

KOTIÄÄNESTYS
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän ilman kohtuutto­mia vaikeuksia pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikalle, voi äänestää kotonaan.
Uuden vaalilain mukaan kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettuomaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 16.1.2018 ennen klo 16.00­­. Postiosoite PL 13, 43101 Saarijärvi tai puhelimitse keskusvaalilautakunnan sihteerille,
puh. 044 7114 611 tai kaupungintalon asiointipisteeseen 044 459 8488. Lomakkeita koti­äänestykseen ilmoittautumista varten saa Saarijärven kaupungintalolta. Voit myös tulostaa lomakkeen tästä:

    

 

 

HENKILÖLLISYYDEN SELVITTÄMINEN

Vaalilain mukaan sekä ennakkoäänestäjän ja vaalipäivänä äänestävän on esitettävä vaalitoimitsijalle / vaalilautakunnalle selvitys henkilöllisyydestään.
 

Saarijärvellä 2.10.2017

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätietoa osoitteista: www.vaalit.fi