Etusivu >> Rakennusvalvonta >> Rakentamisen Luvat
Rakentamisen luvat
Useimmat rakennettuun ympäristöön ja rakennuksiin liittyvät toimenpiteet ovat luvanvaraisia.

Hae rakennuslupaa sähköisen lupapalvelun kautta:

Lupapiste

 

Rakennusjärjestys

Saarijärven kaupungissa on noudatettava alla olevan rakennusjärjestyksen määräyksiä. Rakennusjärjestyksen määräykset täydentävät maankäyttö- ja rakennuslakia ja -asetusta sekä voimassa olevia asemakaavoja ja oikeusvaikutteisia yleiskaavoja. Laki, asetus, oikeusvaikutteinen yleiskaava, asemakaava sekä Suomen rakentamismääräyskokoelman määräykset menevät rakennusjärjestyksen edelle.
Rakennusjärjestyksessä määritellään myös toimenpiteiden luvan ja ilmoituksenvaraisuus sekä haettavan toimenpiteen lupamuoto.

 

Taksa

 

Lomakkeet

 

 

Rakennuslupa

 • uuden rakennuksen rakentamiseen
 • korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen
 • rakennuksen laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen (esim. ullakkohuoneet)
 • korjaus- tai muutostyöhön, jolla voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin sekä vedeneristystyöt
 • uuden tulisijan tai savupiipun rakentaminen/asentaminen ja vanhan hormin kunnostus
 • rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaiseen muuttamiseen
 • määräajan paikallaan pysytettävän rakennuksen rakentamiseen.

Rakennuslupa on voimassa viisi vuotta ja työt on aloitettava kolmen vuoden kuluessa luvan myöntämispäivästä.

Toimenpidelupa

 • rakennelmien ja laitosten, kuten maston, säiliön ja piipun pystyttämiseen
 • rakennelman tai laitoksen pystyttämiseen ja sijoittamiseen, jota ei pidetä rakennuksena, jos toimenpiteellä on vaikutusta luonnonoloihin, ympäröivän alueen maankäyttöön taikka kaupunki- tai maisemakuvaan
 • muuhun kuin rakennuslupaa vaativaan rakennuksen ulkoasun muuttamiseen (esim. parvekkeiden lasittaminen tai ikkunajaon muuttaminen)
 • asuinrakennuksen huonejärjestelyihin
 • muut kaupunki- tai ympäristökuvaan merkittävästi ja pitkäaikaisesti vaikuttavat järjestelyt ja muutokset
 • jätevesijärjestelmän rakentaminen/uusiminen
 • vanhan tulisijan kunnostaminen
 • grillikatos/huvimaja, grillikota 12-20 m²- asemakaava alueilla
 • katukuvaan vaikuttavan markiisin asentaminen
 • vedeneristystyöt entisiin tiloihin saneerauksen yhteydessä
 • rakennettuun ympäristöön liittyvä kiinteä aita yli 1,6 m ja aina kadunpuoleinen aita tai tukimuuri

Toimenpidelupa on voimassa kolme vuotta luvan myöntämispäivästä.

Ilmoitusmenettely

 • katos, vaja yms rakennelma (4-12m2) asemakaava- ja yleiskaava-alueilla
 • rakennelma alle 20 m² haja-asutusalueella
 • rakennuksen julkisivun muuttaminen haja-asutusalueella
 • ulkoverhouksen rakennusaineen tai värityksen muuttaminen

Ilmoitus raukeaa, ellei toimenpidettä ole saatettu loppuun kolmen vuoden kuluessa.

Maisematyölupa

Maisemaa olennaisesti muuttaviin toimenpiteisiin tarvitaan asemakaava-alueella ympäristösihteerin lupa. Tällaisia toimenpiteitä ovat: puiden kaataminen, maankaivu, täyttäminen, louhiminen (kts.ympäristönsuojelu).

Purkamislupa/Purkamisilmoitus

Purkamislupa tarvitaan rakennuksen tai sen osan purkamiseen asemakaava-alueella tai alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi. Lupa on myös tarpeen, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Lupaa ei tarvita, jos voimassa oleva rakennuslupa tai hyväksytty katu-/ tiesuunnitelma edellyttävät rakennuksen purkamista. Lupaa ei myöskään tarvita talousrakennuksen ja muun vähäisen rakennuksen purkamiseen poikkeuksena historiallisesti tai rakennustaiteellisesti merkittävät rakennukset tai niiden osat.

Rakennuksen purkamisesta on aina, jollei purkamiseen tarvita lupaa, kirjallisesti ilmoitettava rakennusvalvontaviranomaiselle 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä. Kyseessä on silloin purkamisilmoitus.


Rakennusvalvonnan yhteystiedot:

Jouni Vesala, rakennustarkastaja
p. 044 4598 319
jouni.vesala@saarijarvi.fi

Eija Vehviläinen, lupavalmistelija
p. 044 4598 320
eija.vehvilainen@saarijarvi.fi