Etusivu >> Sisalto >> Kahdeksan Kunnan Tuulivoimayleiskaava
Kahdeksan kunnan tuulivoimayleiskaava
Tuulivoimayleiskaava laaditaan Kannonkosken, Karstulan, Kinnulan, Kivijärven, Kyyjärven ja Pihtiputaan kuntien sekä Saarijärven ja Viitasaaren kaupunkien yhteisen tuulivoimayleiskaavana.

Kahdeksan kunnan yhteinen tuulivoimayleiskaava on käynnistetty vuonna 2011.

tuulipuisto.jpg
Tuulivoimayleiskaavahankkeessa tavoitteena on, että jokaiseen hankkeessa mukana olevaan kuntaan kaavoitettaisiin vähintään yksi tuulivoimatuotantoalue.
Lisäksi kaavatyöhön sisällytetään maakuntakaavassa huomioitu Saarijärven Soidinmäen alue, mikäli se osoittautuu tuulisuusmittausten jälkeen potentiaaliseksi alueeksi.
Yleiskaavoitustyö ei sisällä YVA – menettelyjä. Tuulivoimayleiskaavan tavoitteena on, että yleiskaavalla voidaan myöntää suoraan rakennusluvat noin 1 - 9 tuulivoimalan käsittävälle tuulivoimalapuistolle (tuulivoimala-alueen ydinosalle) tai kokonaisteholtaan alle 30 megawatin puistoalueelle. Tuulivoimalapuiston laajennusalueet merkitään yleiskaavaan ohjeellisina. Laajennusalueiden käyttöönottaminen edellyttää mm. YVA –menettelyä sekä suunnittelutarveratkaisua. YVA – menettelyn laadintavastuu kuuluu tuulivoimalahankkeen
toteuttajalle.
 
Kaavahankkeessa ovat mukana Kannonkosken, Karstulan, Kinnulan, Kivijärven, Kyyjärven ja Pihtiputaan kunnat sekä Viitasaaren ja Saarijärven kaupungit. Kaavatyössä on tavoitteena laatia vähintään yksi tuulivoimalapuistoalue jokaisen kunnan alueelle.
Tuulivoimayleiskaavan vireilletulosta tiedotetaan vuoden 2014 aikana kaavoitettavien kohdealueiden osalta. Perusselvitysten ja kaavaluonnoksen valmistelu ajoittuu vuodelle 2014 ja kaavaehdotus on tarkoitus saada nähtäville vuonna 2015. Kaavakohteista pääte-tään kunnittain ja yleiskaavat etenevät kuntien omina yleiskaavoina valtuuston hyväksyn-tään saakka. Yhteishankkeelle on saatu ympäristöministeriön avustus.
 
 
 
Kaavahankkeen vaiheet:
 
  • Ympäristöministeriön avustuksen hakeminen yleiskaavahankkeelle vuonna 2011
  • Kaavakonsultin tarjouskilpailun järjestäminen vuonna 2012
  • Kaavakonsultiksi valittiin FCG Oy (Finnish Consulting Group Oy)
  • Tuulisuusmittausten ja -mallinnusten laadinta vuoden 2013 aikana
  • Kaavakohteiden valinta vuoden 2014 huhtikuussa – toukokuussa
  • Kaavaluonnos on tavoitteena saada nähtäville vuonna 2014 ja kaavaehdotus vuonna 2015
 
 
Hankkeen alustava osallistumis- ja arviointisuunnitelma: