Etusivu >> Varhaiskasvatuksen Asiakasmaksut
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut
Varhaiskasvatusmaksut perustuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettuun lakiin.

Varhaiskasvatusmaksut 1.8.2018 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu indeksiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) 16 §:n perusteella. Indeksitarkastukset tehdään kahden vuoden välein. 8.12.2017 opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut ilmoituksen (840/2017) tarkistuksista.
1.8.2018 alkaen perheen nuorimman lapsen korkein asiakasmaksu on 289,- euroa/kk ja toisen lapsen 145,- euroa/kk. Jokaisessa maksuluokassa toisen lapsen määrättävä kuukausimaksu on 50%  prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on enintään 20% nuorimman lapsen maksusta. Alle 27,- euron kokopäivähoidon kuukausimaksua ei peritä.
Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 142,- eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Tarkistetut maksuprosentit ja tulorajat ovat seuraavat:

Perheen
koko henkilöä

Tuloraja
euroa/kuukausi
Maksuprosentti Vähimmäisbruttotulo
korkeimmalle
maksulle 289 €
2 2102 10,7 4799
3 2713 10,7 5410
4 3080 10,7 5777
5 3447 10,7 6144
6 3813 10,7 6510

Esimerkki 1.8.2018 alkaen:
Perheessä isä, äiti sekä viisi alaikäistä lasta; perheen bruttotulot ovat yhteensä 5000 €/kk.
Hoitomaksu: 5000 € - 3813 € - 142 € =  1045 € * 10,7 % =  112 €/kk
Nuorimman lapsen hoitomaksu on 112 €/kk, toisen lapsen maksu on (50 %) 56 €/kk, perheen muiden lasten hoitomaksut ovat (20 %) jää alle 27,- euron -> 0,- €/kk

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen perusteet 1.8.2018 alkaen
Maksuhyvitykset koulujen loma-aikoina 1.8.2019 alkaen

Sovitut toiminta-ajat tuntia/kk:

0-84 h (60% korkeimmasta maksusta), 85-107 h (70% korkeimmasta), 108-130 h (80% korkeimmasta), 131-150 h (90% korkeimmasta), yli 151 h tai enemmän (100%).   

Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut määräytyvät perheen koon ja tulojen mukaan toiminta-aikaperusteisesti.

Perheen tuloja ovat vanhempien (yhteistaloudessa elävät avio- ja avopuolisot) ja päivähoidossa olevien lasten tulot lapsikohtaisesti. Tuloiksi luetaan veronalaiset ansio- ja pääomatulot ja verosta vapaat tulot. Kuukausituloihin lisätään lomarahan osuus viisi prosenttia, mikäli tuloista ei ilmene koko vuoden lomaraha. Jos lomarahaa ei makseta, on siitä esitettävä todistus. Lasten tuloja voivat olla esim. perhe-eläke, korkotulo, elatusapu tai -tuki. Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut ko. perheen ulkopuolisille lapsille sekä tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset. Päivähoitomaksu määrätään toistaiseksi tai määräaikaisesti joko todettavissa olevien tai arvioitujen tulojen perusteella.

Metsätulona otetaan huomioon metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto hehtaarilta kerrottuna metsämaan pinta-alalla. Tästä määrästä vähennetään 10 prosenttia ja metsätalouden korot. Metsätuloa on lisäksi alennettava palvelun käyttäjän vaatimuksesta, mikäli tilakohtaisen vuotuisen hakkuumahdollisuuden nettoraha-arvo on metsänhoitoyhdistyksen tai metsäkeskuksen antaman lausunnon perusteella vähintään 10 prosenttia alempi kuin metsätulo. Alennus on metsätulon ja hakkuumahdollisuuden nettoraha-arvon erotuksen suuruinen.

Maksut tarkistetaan vuosittain toimintakauden alusta. Kesken toimintakauden, (1.8. - 31.7.), vain mikäli perheen tulot muuttuvat vähintään 10 % tai jos hoidon tarve muuttuu, seuraavan kuukauden alusta. Perheen on toimitettava uudet tiedot välittömästi tuloselvityslomakkeella liitteineen. Jos maksun määräämistä koskeva päätös on ilmeisesti perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta.
Jos perheessä on yrittäjä, tiedot tarkistetaan 1.1. alkaen kalenterivuodeksi kerrallaan (yrittäjän tuloselvityslomake).

Varhaiskasvatus muutetaan isyysrahapäätöksen perusteella maksuttomaksi siltä ajalta, kun lapsi on kotona isyysrahakaudella. Tämä toteutetaan käytännössä niin, että kuukausimaksua alennetaan lapsen poissaolopäiviä vastaavasti.

Hoidon alkaessa perheen on toimitettava tuloselvityslomake liitteineen kuukauden kuluessa hoidon alkamisesta. Mikäli tulotositteita ei toimiteta, peritään enimmäismaksu.

Esiopetus on maksutonta.

Perusopetuksen järjestämästä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta peritään kiinteä toimintamaksu, jota varten ei tulotietoja tarvitse toimittaa. Lisätietoja.

Lisätietoa

Pirjo Peräaho,
toimistosihteeri
puh. 044 4598 446

Tanja Tiainen
varhaiskasvatusjohtaja
puh. 050 3135 439