Home >> Haapalamminkankaan Rahkolan Yhteismetsan Tuulivoimapuiston Osayleiskaava
HAAPALAMMINKANKAAN (RAHKOLAN YHTEISMETSÄN) TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA
Osayleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa suunnitteilla olevan tuulivoimapuiston rakentaminen luonnonympäristön ominaispiirteet ja asumisviihtyvyys huomioiden. Tuulivoimapuisto muodostuu tuulivoimaloiden lisäksi niitä yhdistävistä rakennus- ja huoltoteistä sekä sähköasemasta, josta tuulivoimaloista siirrettävä sähköenergia siirretään 100 kV:n sähköverkkoon.

Tuulivoimapuiston tavoitteena on osaltaan edistää ilmastopoliittisia tavoitteita, joihin Suomi on sitoutunut. Tuulivoiman osalta tavoitteena on nostaa tuulivoiman asennettu kokonaisteho Suomessa 2 500 MW:iin vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi osayleiskaavan tavoitteena on ottaa huomioon muut aluetta koskevat maankäyttötarpeet sekä suunnitteluprosessin kuluessa muodostuvat tavoitteet. Osayleiskaava laaditaan siten, että sitä on mahdollista käyttää tuulivoimaloiden rakennuslupien perusteena MRL:n 77a §:n mukaisesti. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja sen hyväksyy Saarijärven kaupunginvaltuusto.

 

Kaavahankkeen vaiheet

Kaavahanke kuulutettu vireille
2.10.2014

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
2.10. - 16.10.2014

Kaavaluonnos nähtävillä
26.3. - 26.4.2015

Kaavaehdotus nähtävillä
17.12.2015 - 18.1.2016

Kaavaehdotus uudelleen nähtävillä
13.10.2016 - 12.11.2016

Kaavan hyväksyminen valtuustossa
30.1.2017

 

Saarijärven kaupunginhallitus on päättänyt asettaa Haapalamminkankaan tuulivoimayleiskaavaehdotuksen uudelleen nähtäville ehdotusvaiheen kuulemista varten MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti.  Kaava-aineistoa on päivitetty mm. varjostusmallinnuksen sekä havainnekuvien osalta.

Tuulivoimayleiskaava laaditaan siten, että sitä on mahdollista käyttää tuulivoimaloiden rakennusluvan perusteena MRL 77 a §:n mukaisesti.  Haapalamminkankaan (Rahkolan yhteismetsän) alue sijaitsee noin 8 km Saarijärven kaupungin keskustasta pohjoiseen, Suolikko -järven lounaispuolella, ja on kooltaan noin 600 ha.  Kaavoitettavalle alueelle suunnitellaan enintään viidestä tuulivoimalasta muodostuvaa tuulivoimapuistoa.

Tuulivoimayleiskaavaehdotus oli nähtävillä 13.10.2016 – 12.11.2016. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavan 30.1.2017. Hyväksymispäätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen.

 

Nähtävillä olleeseen kaavaehdotusaineistoon voi tutustua FCG:n projektisivustolla tästä linkistä.

 

Lisätietoja hankkeesta voi kysyä:

Saarijärven kaupunki:

kaavoitusarkkitehti Ulla-Maija Humppi, p. 044 4598 405 (ulla-maija.humppi@saarijarvi.fi)

FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy (kaavan tekninen laatija):

kaavoittaja Susannan Paananen p. 044 704 6280 (susanna.paananen@fcg.fi)

Megatuuli Oy:

Markku Kortteisto p. 044 033 0487 (markku.kortteisto@megatuuli.fi)