Home >> Haja Asutusalueiden Jatevesihuolto
Haja-asutusalueiden jätevesihuolto
Saarijärven kaupungin ympäristönsuojelumääräykset koskevat uudisrakentamista sekä kiinteistöjä, joilla tehdään lupaa tai ilmoitusta edellyttäviä korjauksia tai muutoksia. Minkälainen jätevesijärjestelmä on riittävä, riippuu siitä sijaitseeko kyseinen kiinteistö pohjavesi-, ranta-alueella, haja-asutusalueen asutustihentymässä vai muulla alueella.
Kuva
    

 

Vanhojen kiinteistöjen, joiden jätevesien käsittelyjärjestelmät on rakennettu ennen vuotta 2004, tulee 3.4.2017 voimaan tulleen lainsäädännön mukaan saattaa jätevesijärjestelmät ajan tasalle 31.10.2019 mennessä jos:

- kiinteistö sijaitsee pohjavesialueella

- kiinteistö sijaitsee vesistön läheisyydessä (100 metriä rannasta)

Muualla jätevesijärjestelmän päivittäminen tehdään kiinteistön muutos- tai korjaustöiden yhteydessä (esim. vesikäymälän rakentaminen, käsittelyjärjestelmän uusiminen tai korjaaminen tai muu rakennuslupaa edellyttävä korjaus- tai muutostyö) tai jos jätevesien käsittelystä aiheutuu ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Rakennusvalvonta valvoo järjestelmän rakentamista ja ympäristövalvonta on valvontaviranomainen pilaamis- ja ongelmatapauksissa.

Poikkeukset säädösten noudattamisesta

Kunnan toimivaltainen viranomainen voi hakemuksesta myöntää luvan poiketa perustason puhdistusvaatimuksista enintään viiden vuoden määräajaksi kerrallaan, mikäli poikkeamiselle on ympäristönsuojelulaissa mainitut edellytykset. Hakemus liitteineen toimitetaan Saarijärven kaupungin ympäristövalvontaan. Päätös on maksullinen.

Automaattinen vapautus

Puhdistustasoa koskevan vaatimuksen noudattamisesta vapautuvat kiinteistönomistajat, jotka asuvat kiinteistöllä vakituisesti ja ovat täyttäneet 68 vuotta ennen 9.3.2011. Jos kiinteistön jätevesistä kuitenkin aiheutuu ympäristön pilaantumisen vaaraa, voi kunnan ympäristönsuojeluviranomainen puuttua asiaan.

Ikäpoikkeus ei koske:

- vapaa-ajan asuntoja

- jos kiinteistön omistaa useampi asukas, joista yksi tai useampi on alle 68 -vuotias

- jos kiinteistöllä asuu yli 68-vuotias, mutta kiinteistön omistaa joku muu

Lomakkeita: 

Poikkeamiskaavake jätevesien käsittelystä

Liite 2, jätevesijärjestelmän kuvaus

Liite 3a, jätevesien käsittely

Liite 3b, liittäminen viemäriverkkoon

Liite 3c kiinteistön haltijan tiedot