Home >> Jätehuolto >> Ajankohtaista
Ajankohtaista

6.9.2022 LIETEREKISTERIN LAATIMINEN PETÄJÄVEDELLE JA MULTIALLE 

Asumisessa syntyvät lietteet kuuluvat jätelain (646/2011) mukaan kunnan järjestämän jätehuollon piiriin. Jätelain (646/2011) § 143 nojalla jätehuoltoviranomaisen tulee ylläpitää rekisteriä, jonne merkitään tiedot kiinteistöittäisestä jätteidenkuljetuksesta. Jätehuoltoviranomainen ottaa 1.1.2023 alkaen käyttöön asumisesta syntyvien lietteiden seurantarekisterin Multian ja Petäjäveden kunnan alueella.

Tämän seurantarekisterin tiimoilta tehdään syksyn 2022 aikana selvitystyötä siitä, millaisia jätevesien käsittelyjärjestelmiä viemäriverkoston ulkopuolisilla vakituisessa sekä vapaa-ajan asumisessa olevilla kiinteistöillä on.

Selvitystyön päätyttyä ja rekisterin valmistuttua, rekisterin avulla seurataan saostus- ja umpikaivojen tyhjennysvelvollisuuden toteutumista. Rekisteri on tarkoitettu myös lietekuljetusten toimivuuden seuraamiseen ja valvontaan.

Niitä kiinteistöjä, joiden kohdalta ei tällä hetkellä ole jäterekisterissä tietoa jätevesijärjestelmästä, lähestytään kirjeellä, jossa pyydetään selvitystä kiinteistön jätevesijärjestelmästä.

Saostus- ja umpisäiliöiden tyhjennysvelvoitteet

Asumisessa syntyviä lietteitä ovat saostus- ja umpikaivojen lietteet, pienpuhdistamoiden lietteet sekä muut niihin rinnastettavissa olevat lietteet. Kiinteistön haltijan on huolehdittava, että liete poistetaan säiliöstä riittävän usein. Jätevesien asianmukainen käsittely sekä lietesäiliöiden tyhjennysvelvoitteet koskevat vakituisessa asumisessa olevia kiinteistöjä sekä vapaa-ajan kiinteistöjä.

Kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti:

 • Saostussäiliöiden ja pienpuhdistamoiden lietteet tulee tyhjentää vuosittain.
 • Umpikaivon pinta tulee tarkistaa vuosittain ja tyhjentää tarvittaessa

Asumisessa syntyvien lietteiden tyhjennyksistä vastaa kiinteistön haltija tilaamalla tyhjennyksen haluamaltaan kuljetusyrittäjältä. Kuljetusyrittäjän tulee olla ELY-keskuksen myöntämä lupa jätteidenkuljettamiseen. Kuljetusyrittäjällä on velvollisuus täyttää jokaisesta tyhjennyskerrasta jätelain edellyttämä siirtoasiakirja, joka tulee luovuttaa jätteen vastaanottajalle (jätevedenpuhdistamolle).

Lieteperusmaksu 1.1.2023 alkaen

Kaikilta kiinteistöiltä, joilla on jokin tyhjennyksen vaativa saostus- tai umpisäiliö, peritään lieteperusmaksu. Lieteperusmaksulla katetaan lietehuollosta aiheutuvat viranomaiskulut, rekisterin ylläpito, seuranta ja neuvonta. Mikäli kiinteistö kuuluu viemäriverkostoon tai kiinteistöllä on kantovesi, lieteperusmaksu on aiheeton.  Lieteperusmaksu vakituisilla kiinteistöillä on vuoden 2022 taksan mukaan 8,29 €/vuosi ja vapaa-ajan kiinteistöiltä 5,46 €/vuosi (Hinnat sis. alv 24 %). Lieteperusmaksu laskutetaan muun jätehuoltolaskutuksen yhteydessä.

 

1.9.2022 KUNNALLISTEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN HYVÄKSYMINEN 

Sydän-Suomen jätelautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 30.8.2022 § 30 kunnalliset jätehuoltomääräykset, jotka astuvat voimaan 1.1.2023 alkaen.

Jätehuoltomääräykset ovat voimassa kaikissa Sydän-Suomen jätelautakunnan toimialueen kunnissa: Hankasalmi, Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Multia, Petäjävesi, Pihtipudas, Saarijärvi, Uurainen, Viitasaari ja Äänekoski.

Määräykset on laadittu kuntaliiton uusitun jätehuoltomääräysmallin pohjalta ja niissä on huomattava ero edelliseen pohjaan verrattuna. 

Keskeisimmät sisällölliset muutokset:

 • Biojätteen keräysvelvollisuus. 
 • Siirtyminen kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen, joka on määrätty jätelaissa. 
 • Erilliskerättävien hyötyjätteiden siirtymistä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen on tiukennettu. 
 • Muovin keräys uutena koko toimialueelle. 
 • Uutena 1.1.2023 alkaen tekstiilijätteen keräys. 
 • Jäteastioiden tyhjennysväleihin muutoksia Hankasalmella ja Multialla. 
 • Saostus- ja umpikaivolietehuollon sääntely täysin uutena Hankasalmelle. 
 • Alueellisen sekajäteastian käyttöoikeuteen liittyvät rajoitteet koskien vakituisia asukkaita. 
 • Kompostointirekisterivelvoite ja sitä koskeva säätely 1.1.2023 alkaen. 

Käytännössä suuremmat muutokset tulevat koskemaan taloyhtiöitä pakkaus- /hyötyjätteiden keräyksen laajenemisena. Lähes kaikissa kunnissa taloyhtiöissä on jo keräysastiat lasille, metallille, kartongille ja biojätteelle. 1.7.2023 keräys laajenee myös koskemaan muovipakkauksia. Alueellinen muovipakkausten keräys ei kuitenkaan laajene esimerkiksi Sammakkokankaan järjestämänä. Aluekeräystä järjestää jatkossakin pääasiassa tuottajat eli Rinki. 

Poistotekstiilin keräys alkaa 1.1.2023. Jokaiseen kuntaan tulee vähintään yksi vastaanottopiste. 

Näkyvimpiä muutoksia on kuitenkin alueellisen sekajäteastian käyttöoikeuteen liittyvät rajoitteet koskien vakituista asumista. Siirtymäajoin vakituisessa asumisessa on siirryttävä käyttämään kiinteistökohtaista jäteastiaa. Kiinteistökohtainen astia voi olla joko oma tai lähinaapureiden kanssa yhteinen kimppajäteastia. Tämä tehdään vaiheittain aloittaen vuonna 2023 ja päätökseen uudistus saatetaan 2025 vuoden loppuun mennessä. Tämän seurauksena aluekeräysverkosto sekajätteen osalta supistuu ja palvelee jatkossa vain vapaa-ajan asumista. Tämä on huomioitu jätelautakunnan vahvistamassa palvelutasossa. 

Jäteastiat siirtyvät siirtymäsäännöksellä jäteyhtiön omistamiksi vaiheittain. Kunnissa, joissa järjestelmä on jo vahvasti kiinteistökohtaisten astioiden käytössä, muutos tapahtuu ensin ja Viitasaarella, Pihtiputaalla ja Hankasalmella kuljetusjärjestelmämuutoksen jälkeen. Käytännössä jatkossa Sammakkokangas korvaa rikkoutuneet astiat ilman lisäveloitusta ja astia on osa tyhjennyspalvelua. 

Myös biojätteen lajittelun seuranta tehostuu, kun kompostointia aletaan tehostetusti seurata ylläpitämällä rekisteriä jätelautakunnan

Uudet jätehuoltomääräykset ovat luettavissa myös oheisesta linkistä: https://www.saarijarvi.fi/jatehuolto/jatehuoltomaarakset-ja-jatetaksa

 

28.4.2022 JÄTETAKSAMUUTOS 

Sydän-Suomen Jätelautakunta on kokouksessaan 26.4.2022 §:ssä 22 hyväksynyt kunnan ensisijaiseen jätetaksaan, jätekeskustaksaan sekä kunnan toissijaisen vastuun piiriin kuuluvan (TSV) taksaan jäteastiatyhjennyshintojen kuljetusosuuteen 7,1 % korotuksen 1.5.2022 alkaen.

Nämä taksat koskevat Hankasalmea, Kannonkoskea, Karstulaa, Kinnulaa, Kivijärveä, Multiaa, Petäjävettä, Pihtipudasta, Saarijärveä, Uuraista, Viitasaarta ja Äänekoskea.

Korotuksen taustalla on polttoaineen hintojen nousu lyhyessä ajassa.

Taksat ovat nähtävillä 28.4.2022-6.6.2022 välisen ajan Saarijärven kaupungin verkkosivuilla  http://www.saarijarvi.fi/paatoksenteko sekä jäsenkuntien verkkosivuilla.

Päivitetyt taksa-asiakirjat on löydettävissä Saarijärvi - Asuminen ja ympäristö - Jätehuolto - Jätehuoltomääräykset ja jätetaksa

 

28.4.2022 SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSLUONNOS ASETETTU NÄHTÄVILLE

Sydän-Suomen jätelautakunta on asettanut nähtäville 28.4.-1.8.2022 väliseksi ajaksi jätehuoltomääräysluonnoksen. Määräysluonnos on käsitelty lautakunnan kokouksessa 26.4.2022 §:ssä 17. Jätehuoltomääräysluonnos koskee Hankasalmea, Kannonkoskea, Karstulaa, Kinnulaa, Kivijärveä, Multiaa, Petäjävettä, Pihtipudasta, Saarijärveä, Uuraista, Viitasaarta ja Äänekoskea.

Määräysluonnos asetetaan nähtäville 28.4.-1.8.2022 väliseksi ajaksi Saarijärven kaupungin verkkosivuille https://www.saarijarvi.fi/paatoksenteko sekä jäsenkuntien verkkosivuille.

Kuntalaisilla ja muilla asianosaisilla, joiden oloihin päätöksenteolla on huomattava vaikutus, voivat jättää kirjallisia mielipiteitä 1.8.2022 saakka, mitkä tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen jatelautakunta@saarijarvi.fi.

Lisätietoja asiasta voi tiedustella sähköpostilla jatelautakunta@saarijarvi.fi tai puhelimitse 050 3903 765 tai 044 4685 249.

28.4.2022 HANKASALMEN, PIHTIPUTAAN JA VIITASAAREN SEKAJÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄPÄÄTÖS

Sydän-Suomen jätelautakunta on tarkastellut Hankasalmen, Pihtiputaan ja Viitasaaren kuntien kiinteistöittäin järjestettävää sekajätteenkuljetusjärjestelmää jätelain (646/2011) 37 §:n nojalla. Jätelautakunta päätti kokouksessaan 26.4.2022 § 16 lopettaa nykyisen kiinteistönhaltijan järjestämän jätteenkuljetuksen Hankasalmella, Pihtiputaalla ja Viitasaarella ja siirtyä kunnan järjestämään ja Sammakkokangas Oy:n kilpailuttamaan jätteenkuljetukseen sekajätteen osalta.  Pihtiputaalla ja Viitasaarella siirtyminen tapahtuu 1.5.2025 alkaen ja Hankasalmella 1.9.2025 alkaen.

Pöytäkirja valitusosoituksineen on nähtävillä 28.4.-.6.6.2022 välisen ajan Saarijärven kaupungin verkkosivuilla (https://www.saarijarvi.fi/paatoksenteko). Päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta päätöksen valitusosoituksen mukaisesti.

 

19.4.2022 JÄTEHUOLTOVIRANOMAINEN TEKEE KOMPOSTITARKASTUKSIA 

Alueelle tehdään jätelain (646/2011) § 123 nojalla kompostitarkastuksia seuraavan aikataulun mukaisesti:

vko 18 Saarijärvi, Kannonkoski

vko 19 Karstula, Kinnula

vko 20 Kivijärvi

vko 21 Viitasaari, Pihtipudas

vko 22 Petäjävesi

vko 23 Multia, Äänekoski 

vko 24 Hankasalmi, Uurainen

Tarkastuksista ilmoitetaan paikallislehdessä sekä kunnan verkkosivuilla. Asiakkaalle ei ilmoiteta enää erikseen tehtävästä tarkastuksesta, vaan hänen katsotaan saaneen tiedon tarkastuksesta lehti-ilmoituksen tai kunnan verkkosivujen tiedotteen kautta.

Tarkastuskohteet on valittu sattumanvaraisesti. Tarkastuksella katsotaan kompostin sijainti, tyyppi ja onko kompostointi asianmukaista. Mikäli asiakas ei ole paikalla, jätetään kiinteistölle ilmoitus tehdystä tarkastuksesta. Asiakkaalle toimitetaan tarkastuksesta postitse tarkastuspöytäkirja ja mikäli kompostoinnissa on puutteita, annetaan samalla toimintaohjeet tilanteen korjaamiseksi. Tarvittaessa kompostori tullaan tarkastamaan

Kompostitarkastusten taustalla on tuoda asiakkaiden tietoisuuteen biojätteen erilliskeräyksen merkitys. Biojäte tulee lajitella, eikä sitä saa laittaa sekajätteeseen. Se joko kerätään erilleen tai kompostoidaan kiinteistöllä. Biojäte aiheuttaa jätteenpolttolaitoksella happamana aineena laitteiston korroosiota sekä vähentää poltossa tuotettavan sähkön ja lämmön määrää. Biojätteen kuljettaminen polttolaitokseen myös lisää kuljetuskustannuksia. Erilleen kerättävästä biojätteestä saadaan biokaasua tai kompostoitaessa ravinteikasta multaa. Jätelaki velvoittaa jätehuoltoviranomaista pitämään kompostirekisteriä kiinteistöistä, jotka kompostoivat biojätteet.

 

22.2.2022 SEKAJÄTTEEN KULJETUSJÄRJESTELMÄTARKASTELU HANKASALMELLA, PIHTIPUTAALLA JA VIITASAARELLA

Hankasalmen ja Pihtiputaan kunnissa sekä Viitasaaren kaupungissa on voimassa kiinteistönhaltijan järjestämä sekajätteenkuljetus. Jätehuoltoviranomaisena toimiva Sydän‐Suomen jätelautakunta tarkastelee näiden kuntien sekajätteenkuljetusjärjestelmää. Tarkastelun päätteeksi asiasta on tehtävä päätös.

Jätehuoltoviranomainen on tehnyt selvityksen nykyisen kuljetusjärjestelmän toimivuudesta ja arvioinut täyttääkö se jätelain asettamia ehtoja.

 

16.12.2022 JÄTEHUOLLON PALVELUTASO 2022-2026

Sydän-Suomen Jätelautakunta on kokouksessaan 14.12.2021 §:ssä 44 hyväksynyt jätehuollon palvelutason vuosille 2022-2026. Palvelutaso koskee Sydän-Suomen jätelautakunnan jäsenkuntia Hankasalmea, Kannonkoskea, Karstulaa, Kinnulaa, Kivijärveä, Multiaa, Petäjävettä, Pihtipudasta, Saarijärveä, Uuraista, Viitasaarta ja Äänekoskea. Nämä kunnat ovat samalla myös Sammakkokangas Oy:n osakaskunnat.

Pihtiputaalla ja Viitasaarella vain osa jätehuollon palvelutehtävistä on siirretty jäteyhtiölle. Viranomaistehtäviä hoitaa kokonaisuudessaan jätelautakunta. Palvelutasomäärittelyssä on otettu kokoalueen palvelut kokonaisuudessaan arvioitavaksi ja tavoitteena yhtenäinen palvelu toimialueelle. Tässä on muutettu ajatusmallia aikaisemmasta ja toimialuetta lähestytään jatkossa yhtenä kokonaisuutena sen sijaan, kuin että joka kuntaa ajateltaisiin erillisenä.

Palvelutason määrittäminen

Jätehuollon palvelutason määrittämisessä on kyse siitä, millaisia palveluita kuntalaisille ja kiinteistöille tarjotaan huomioimalla lainsäädännön asettamat velvoitteet ja tavoitteet. Määrittelemällä riittävä palvelutaso turvataan keräyspaikkojen kohtuullinen saavutettavuus sekä varmistetaan jätemaksujen kohtuullisuus. Tavoitteena on määrittää optimitaso, jossa palvelu on riittävän hyvää, mutta samalla palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset pysyvät kohtuullisina ja hyväksyttävinä.

Jätehuollon palvelutason määrittely on tehty yhteistyössä omistajakuntien, kunnallisen jäteyhtiön sekä jätehuoltoviranomaisen kanssa. Omistajakunnista pyydettiin työryhmään teknisen- ja ympäristöpuolen viranhaltijoita. Kuntien yhteinen näkemys jätehuollon palvelutasosta helpottaa ja ohjaa jätehuoltopalveluiden järjestämistä.

Palvelutasomäärittelyssä keskityttiin ensisijaisesti kunnallisen jäteyhtiön kotitalouksille järjestämiin palveluihin. Asiakirjassa esitetään palveluiden minimitaso ja tarkastelussa on huomioitu seuraavat palvelut:

 • sekalaisen yhdyskuntajätteen kuljetuspalvelut (kunnan järjestämä jätteenkuljetus), kuljetusreitit ja lisäpalvelut
 • alueellinen sekajätteen keräys
 • jätekeskuksen ja paikallisten jäteasemien palvelut ja aukiolo
 • pakkaus-/hyötyjätekeräys kiinteistöiltä ja aluekeräyspisteiltä
 • vaarallisen jätteen keräys
 • saostus- ja umpisäiliölietteiden jätehuolto
 • tiedotus ja neuvonta

Merkittävimmät tavoitteet:

Täydentävä hyötyjätekeräys

Sammakkokangas vastaa täydentävän keräyksen järjestämisestä. Palvelutasossa on määritelty täydentävän keräyksen minimitaso. Sammakkokangas Oy on laatinut suunnitelman hyötyjätekeräyspisteverkoston saneerauksesta seuraavan viiden vuoden aikana. Sammakkokankaan selvitys täydentävästä keräyksen laajuudesta ja kattavuudesta sekä kartta ovat liitteenä. Muutoksen keskeisimpiä tavoitteita on:

 • kustannusten vähentäminen, jolloin perusmaksun korottamistarpeelta vältytään,
 • toteuttaa alueemme palveluita vastaamaan nykyistä jätelainsäädäntöä, joka on säätänyt näiden jätteiden järjestämisvelvollisuuden pakkausjätteiden tuottajille eli Rinki Oy:lle, sekä
 • saada kerättyä puhtaampia jätejakeita.

Pihtiputaan ja Viitasaaren osalta keräyspisteiden sijainnit on esitetty yhteistyössä kuntien teknisen toimen kanssa.

Sekajätteen alueellinen keräys

Sammakkokangas vastaa alueellisen sekajätepisteverkoston ylläpitämisestä lukuun ottamatta Pihtipudasta ja Viitasaarta. Verkostoon esitetään huomattavia muutoksia, joiden pohjalta tärkeimpinä tavoitteina on

 • vähentää väärinkäytöksiä, 
 • vähentää palvelusta aiheutuvia kustannuksia
 • astiapalveluun siirtyminen lisää palvelun laatua vakituisilla asiakkailla samalla valtaosalla asiakkaita sekajätehuollon kustannukset laskevat.

16.12.2021 JÄTETAKSA VUODELLE 2022     

Sydän-Suomen Jätelautakunta on kokouksessaan 14.12.2021 §:ssä 43 hyväksynyt kunnan ensisijaisen jätetaksan, jätekeskustaksan sekä kunnan toissijaisen vastuun piiriin kuuluvan (TSV) taksan. Nämä taksat koskevat Hankasalmea, Kannonkoskea, Karstulaa, Kinnulaa, Kivijärveä, Multiaa, Petäjävettä, Pihtipudasta, Saarijärveä, Uuraista, Viitasaarta ja Äänekoskea.

Merkittävimmät muutokset edelliseen vuoteen verrattuna:

 • Pihtiputaan ja Viitasaaren kunnat on lisätty samaan taksa-asiakirjaan
 • Lietehuollon perusmaksuun tulee 10 % korotus
 • TSV-taksan jätekeskuksen vastaanottohinnastoon on lisätty hinta kestopuulle
 • Sekä kunnan ensisijaisen että toissijaiseen vastuun taksaan on lisätty hinta irtokartongille/-pahville.

Lisäksi tekstiosaan on tehty hieman tarkennuksia. Jätetaksat ovat luettavissa jätelautakunnan sivuilla välilehdellä "Jähuoltomääräykset ja jätetaksat".

 

25.11.2021 

Tiedote Pihtiputaan ja Viitasaaren vakituisille asukkaille. Samansisältöinen tiedote on myös jätelaskun liitteenä ja sen voi lukea alla olevasta linkistä.

2.11.2021

TÄYDENTÄVÄÄN PAKKAUSJÄTTEEN KERÄYKSEEN TULOSSA MUUTOKSIA

Sammakkokangas Oy tekee vielä loppuvuoden 2021 aikana muutoksia täydentävään keräysverkostoon.

Muutokset perustuvat: 

- jätelain mukaiseen vastuujakoon kunnan ja tuottajien välillä ja
- 2017 määriteltyyn jätehuollon palvelutasoon.

Tämän linkin kautta saat lisätietoa pisteiden lakkauttamisesta.

 

1.11.2021 

TIEDOTE HAJA‐ALUEEN ALUEKERÄYSPISTEISTÄ

Viitasaaren kaupungin haja‐alueelta lakkautetaan viikolla 46/2021 seuraavat aluekeräyspisteet. 

Päätös sulkemisiin pohjautuu Viitasaaren teknisen lautakunnan vahvistamaan Viitasaaren kaupungin ja
Pihtiputaan kunnan Jätehuollon palvelutaso 2018–2020 ‐asiakirjaan (lautakunta 18.4.2018 § 50, 15.8.2018
§ 79). Päätöksen pohjana on myös uudistunut jätelaki. Sydän‐suomen jätelautakunnalla on valmistelussa
palvelutaso vuosille 2022‐2026.

Tiedote luettavissa kokonaisuudessaan

 

9.9.2021

JÄTEHUOLLON PERUSMAKSUKERTYMÄ

Jätelain 79 § mukaisesti kuntalaisia tulee tiedottaa jätehuollon perusmaksukertymästä ja mihin sitä on käytetty. Jätelautakunta on kokouksessaan 7.9.2021 § 31 käsitellyt perusmaksukertymän toteumaa ajanjaksolta 1.-6.2021.

Perusmaksukertymällä katetaan jätehuollon viranomaistoiminnan kulujen lisäksi mm. aluekeräyspisteiden ylläpito ja kehittäminen hyötyjätteiden osalta, vaarallisten jätteiden vastaanotto ja käsittelyyn toimittaminen, jäteasemien ja jätekeskuksen pientuojien pihan ylläpidosta muodostuvat kustannukset hyöty- ja vaarallisten jätteiden osalta, jäteneuvonnan kulut sekä osittain asiakaspalvelun ja laskutuksen kulut.

21.6.2021

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS MULTIANJÄTTEENKULJTETUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Sydän-Suomen jätelautakunta on tehnyt 25.8.2020 § 26 päätöksen, jonka mukaan Multian kunnassa siirrytään kunnan järjestämään ja Sammakkokangas Oy:n kilpailuttamaan jätteenkuljetukseen 1.1.2022 alkaen.

Päätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen ja vaadittu sen kumoamista. Toissijaisesti on vaadittu kolmen vuoden siirtymaikaa ja täytäntöönpanon kieltämistä. Valittaja on vaatinut myös oikeudenkäyntikulujen korvaamista.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on päätöksellään 16.6.2021 (21/0328/2) hylännyt valituksen Sydän-Suomen jätelautakunnan antamasta päätöksestä  25.8.2021 § 26. Hämeenlinnan hallinto-oikeus on 5.2.2021 antanut asiasta välipäätöksen ja hylännyt täytäntöönpanoa koskevan vaatimuksen.

28.5.2021

JÄTEHUOLLON PERUSMAKSUKERTYMÄ

Jätelain 79 § mukaisesti kuntalaisia tulee tiedottaa jätehuollon perusmaksukertymästä ja mihin sitä on käytetty. Jätelautakunta on kokouksessaan 25.5.2021 § 11 käsitellyt perusmaksukertymän toteumaa ajanjaksolta 1.-12.2020.

Perusmaksukertymällä katetaan jätehuollon viranomaistoiminnan kulujen lisäksi mm. aluekeräyspisteiden ylläpito ja kehittäminen hyötyjätteiden osalta, vaarallisten jätteiden vastaanotto ja käsittelyyn toimittaminen, jäteasemien ja jätekeskuksen pientuojien pihan ylläpidosta muodostuvat kustannukset hyöty- ja vaarallisten jätteiden osalta, jäteneuvonnan kulut sekä osittain asiakaspalvelun ja laskutuksen kulut.

26.4.2021

JÄTEHUOLTOVIRANOMAINEN TEKEE KOMPOSTITARKASTUKSIA

Alueelle tehdään kompostitarkastuksia seuraavan aikataulun mukaisesti:

Vko 17 Kannonkoski

vko 18 Karstula

vko 19 Kinnula

vko 20 Kivijärvi

vko 21 Pylkönmäki

vko 22 Saarijärvi

vko 23 Uurainen

vko 24 Äänekoski

Tarkastuksista ilmoitetaan paikallislehdessä sekä kunnan verkkosivuilla. Asiakkaalle ei ilmoiteta enää erikseen tehtävästä tarkastuksesta, vaan hänen katsotaan saaneen tiedon tarkastuksesta lehti-ilmoituksen tai kunnan verkkosivujen tiedotteen kautta.

Tarkastuskohteet on valittu sattumanvaraisesti. Tarkastuksella katsotaan kompostin sijainti, tyyppi ja onko kompostointi asianmukaista. Mikäli asiakas ei ole paikalla, jätetään kiinteistölle ilmoitus tehdystä tarkastuksesta. Asiakkaalle toimitetaan tarkastuksesta postitse tarkastuspöytäkirja ja mikäli kompostoinnissa on puutteita, annetaan samalla toimintaohjeet tilanteen korjaamiseksi. Tarvittaessa kompostori tullaan tarkastamaan syksyllä uudelleen.

Kompostitarkastusten taustalla on tuoda asikkaiden tietoisuuteen biojätteen erilliskeräyksen merkitys. Biojäte tulee lajitella, eikä sitä saa laittaa sekajätteeseen. Se joko kerätään erilleen tai kompostoidaan kiinteistöllä. Biojäte aiheuttaa jätteenpolttolaitoksella happamana aineena laitteiston korroosiota sekä vähentää poltossa tuotettavan sähkön ja lämmön määrää. Biojätteen kuljettaminen polttolaitokseen myös lisää kuljetuskustannuksia. Erilleen kerättävästä biojätteestä saadaan biokaasua tai kompostoitaessa ravinteikasta multaa. 

 

23.3.2021

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS PETÄJÄVEDEN JÄTTEENKULJTETUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Sydän-Suomen jätelautakunta on tehnyt 11.6.2019 päätöksen, jonka mukaan Petäjäveden kunnassa siirrytään kunnan järjestämään ja Sammakkokangas Oy:n kilpailuttamaan jätteenkuljetukseen 1.9.2021 alkaen.

Päätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen ja vaadittu sen kumoamista ja täytäntöönpanon kieltämistä.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on päätöksellään 18.3.2021 (21/0144/2) hylännyt valituksen Sydän-Suomen jätelautakunnan antamasta päätöksestä  11.6.2019 § 28. Hämeenlinnan hallinto-oikeus on 24.10.2019 antanut asiasta välipäätöksen ja hylännyt täytäntöönpanoa koskevan vaatimuksen.

 

LIETEHUOLLON ASIAKASREKISTERIN KOKOAMINEN ÄÄNEKOSKELLA

Asumisessa syntyvät lietteet kuuluvat jätelain (646/2011) mukaan kunnan järjestämän jätehuollonpiiriin. Jätelain § 143 nojalla jätehuoltoviranomaisen tulee ylläpitää rekisteriä, jonne merkitään tiedot kiinteistöittäisestä jätteidenkuljetuksesta. Sydän-Suomen jätelautakunta on aloittanut tämän lietehuollon asiakasrekisterin kokoamisen Äänekoskella. Jätehuoltoviranomainen ottaa vuoden 2021 aikana käyttöön asumisesta syntyvien lietteiden seurantarekisterin Äänekosken kunnan alueella. Rekisterin avulla seurataan haja-asutusalueilla jätevesien käsittelyä sekä sako- ja umpikaivojen tyhjennysvelvollisuuden toteutumista. Rekisteri on tarkoitettu myös lietekuljetusten toimivuuden seuraamiseen ja valvontaan.

Saostus- ja umpisäiliöiden tyhjennysvelvollisuus

Kiinteistön haltijan on huolehdittava, että liete poistetaan säiliöstä riittävän usein jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohjetta noudattaen. Asumisessa syntyvien lietteiden tyhjennyksistä vastaa kiinteistön haltija tilaamalla tyhjennyksen haluamaltaan kuljetusyrittäjältä.

Kuljetusyrittäjän tulee kuulua ELY-keskuksen ylläpitämään jätehuoltorekisteriin. Jätelautakunnan sivuilla (välilehti haja-asutusalueen jätevedet) on lisää tietoa haja-austus alueen jätevesiin liittyen ja lista luvallisista yrittäjistä.

Saostussäiliöt ja pienpuhdistamoiden lietteet tulee tyhjentää vuosittain.
Umpikaivojen pinta tulee tarkistaa vuosittain ja tyhjentää tarvittaessa.

Laskutus

Kaikilta viemäriverkoston ulkopuolisilta kiinteistöiltä peritään lieteperusmaksu. Lieteperusmaksulla katetaan lietehuollosta aiheutuvat viranomaiskulut, rekisterin ylläpito, seuranta ja neuvonta. Lieteperusmaksu kuuluu kiinteistöille, joilla on jokin tyhjennettävä saostus- tai umpisäiliö. Lieteperusmaksu vakituisilla kiinteistöillä on 7,44 €/vuosi ja vapaa-ajan kiinteistöiltä 4,96 €/vuosi (Hinnat sis. alv 24 %.)

 

10.2.2021

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDEN VÄLIPÄÄTÖS MULTIAN JÄTTEENKULJTETUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Sydän-Suomen jätelautakunta on tehnyt 25.8.2020 päätöksen, jonka mukaan Multian kunnassa siirrytään kunnan järjestämään ja Sammakkokangas Oy:n kilpailuttamaan jätteenkuljetukseen 1.1.2022 alkaen muutoksenhausta huolimatta.

Päätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen ja vaadittu sen kumoamista ja täytäntöönpanon kieltämistä.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on 5.2.2021 antamallaan välipäätöksellään hylännyt täytäntöönpanon kieltoa koskevan vaatimuksen. Hallinto-oikeus antaa päätöksen muun valituksen osalta myöhemmin.

10.2.2021

Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta ovat tehneet päätökset jätehuollon viranomaistehtävien siirtämisestä Sydän-Suomen jätelautakunnalle. Tehtävien siirto on tapahtunut 1.2.2021 alkaen. Tämä tarkoittaa, että Viitasaaren tekninen lautakunta ei ole enää toimivaltainen jätehuollon viranomaistehtävien hoitamisessa, vaan tehtävän hoitaminen siirtyy kokonaisuudessaan yhteislautakunnan hoidettavaksi.

Palvelutehtäviä hoitaa edelleen kyseiset kunnat itse.

 

10.12.2020

JÄTELAUTAKUNTA ON VAHVISTANUT JÄTETAKSAT VUODELLE 2021

Jätelautakunta käsitteli 8.12.2020 kokouksessaan § 40 ja 41 jätemaksutaksan ja lajitteluasemien taksan, TSV -jätetaksan, jätekeskuksen ja TSV jätekeskuksen taksan. Taksaluonnokset on asetettu nähtäville 10.12.2020-18.1.2021 väliseksi ajaksi Saarijärven kaupungin verkkosivuille https://www.saarijarvi.fi/paatoksenteko/esityslistat-ja-poytakirjat. 

Ne ovat luettavissa myös jätelautakunnan sivuilla jätehuoltomääräykset ja -taksat.

 

9.10.2020

TÄHTEET - Katsaus jätehuollon ajankohtaisiin asioihin

Kokoukset 25.8. ja 6.10.2020 

9.10.2020 JÄTETAKSALUONNOKSET VUODELLE 2021

Jätelautakunta käsitteli 6.10.2020 kokouksessaan § 34 ja 35 jätemaksutaksan ja lajitteluasemien taksan, TSV -jätetaksan, jätekeskuksen ja TSV jätekeskuksen taksan. Taksaluonnokset on asetettu nähtäville 8.10.-30.11.2020 väliseksi ajaksi Saarijärven kaupungin verkkosivuille https://www.saarijarvi.fi/paatoksenteko/esityslistat-ja-poytakirjat. 

Taksoista laadittiin oheinen tiedote, jossa keskeisimmät muutokset on koottu tiivistetysti.

Hanksalmen kunta lisättiin jätemaksutaksa-asiakirjoihin. Hankasalmen kunnan nykyinen jätetaksa on rakenteeltaan ja hinnoitteluperiaatteiltaan niin erilainen, että siitä on laadittu oma tiedote, jossa keskeisimmät muutokset on eritelty.

8.10.2020

JÄTEHUOLLON PERUSMAKSUKERTYMÄ

Jätelain 79§ mukaisesti kuntalaisia tulee tiedottaa jätehuollon perusmaksukertymästä ja mihin sitä on käytetty. Jätelautakunta on kokouksessaan 6.10.2020 § 30 käsitellyt perusmaksukertymän toteumaa ajanjaksolta 1.-6.2020.

Perusmaksukertymällä katetaan jätehuollon viranomaistoiminnan kulujen lisäksi mm. aluekeräyspisteiden ylläpito ja kehittäminen hyötyjätteiden osalta, vaarallisten jätteiden vastaanotto ja käsittelyyn toimittaminen, jäteasemien ja jätekeskuksen pientuojien pihan ylläpidosta muodostuvat kustannukset hyöty- ja vaarallisten jätteiden osalta, jäteneuvonnan kulut sekä osittain asiakaspalvelun ja laskutuksen kulut.

17.9.2020

MULTIAN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN TARKASTELU

Sydän-Suomen jätelautakunta on tehnyt päätöksen 25.8.2020 § 26 lopettaa Multian kunnassa 31.12.2021 kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus ja siirtyä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen 1.1.2022 alkaen. Jätteenkuljetusjärjestelmän tarkastelu koskee kaikkea kunnan vastuulle kuuluvaa kiinteää yhdyskuntajätettä sekä pakkausjätteiden täydentävää kiinteistökohtaista keräystä. Saostus- ja umpisäiliölietteet on jätetty tarkastelun ulkopuolelle niiden erityispiirteiden vuoksi.

Kokouskäsittely on luettavissa pöytäkirjasta https://www.saarijarvi.fi/paatoksenteko/esityslistat-ja-poytakirjat

 

15.6.2020

TÄHTEET - Katsaus jätehuollon ajankohtaisiin asioihin

4.6.2020

ROTTIEN LEVIÄMISEN EHKÄISEMINEN

Rottahavainnat ovat olleet lisääntymään päin ja jotta niistä ei tulisi suurta ongelmaa, kiinteistöjen omistajia tai haltijoita pyydetään kiinnittämään huomiota rottien torjuntaan ennalta ja ryhtymään tarvittaessa toimenpiteisiin rottien hävittämiseksi.

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi on laatinut alla olevan tiedotteen rotista ja niiden leviämisen hallinnasta.

3.6.2020

MULTIAN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN TARKASTELU

Multian kunnassa on voimassa kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus. Jätehuoltoviranomaisena toimivan Sydän-Suomen jätelautakunnan on tarkasteltava, täyttääkö nykyinen kuljetusjärjestelmä jätelain edellytyksiä, ja tehtävä asiasta päätös. Jätteenkuljetusjärjestelmän tarkastelu koskee kaikkea kunnan vastuulle kuuluvaa kiinteää yhdyskuntajätettä sekä pakkausjätteiden täydentävää kiinteistökohtaista keräystä. Saostus- ja umpisäiliölietteet on jätetty tarkastelun ulkopuolelle niiden erityispiirteiden vuoksi.

Sydän-Suomen jätelautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 2.6.2020. Jätehuoltoviranomainen on tehnyt tarkastelun tueksi selvityksen nykyisen kuljetusjärjestelmän toimivuudesta ja arvioinut täyttääkö se jätelain asettamia ehtoja. Selvitys on luettavissa seuraavasta linkistä

Päätöksen valmistelua varten varataan kaikille henkilöille, yrityksille ja yhdistyksille sekä muille yhteisöille mahdollisuus esittää mielipide asiasta. Vapaamuotoiset mielipiteet on jätettävä kirjallisesti 6.7.2020 klo 15.00 mennessä osoitteeseen jatelautakunta@saarijarvi.fi tai Sydän-Suomen jätelautakunta, PL 13, 43101 Saarijärvi. Mielipiteet tulee otsikoida "Multian jätteenkuljetusjärjestelmä".

Lisätietoja antaa jätehuoltoasiamies Heli Pekkarinen, puh. 050 3903 765, jatelautakunta@saarijarvi.fi.

 

3.6.2020

KORJAUKSET JÄTEKESKUKSEN JA LAJITTELUASEMIEN TAKSOIHIN

Sydän-Suomen jätelautakunta on tarkentanut kokouksessaan 2.6.2020 § 16 jätekeskuksen vastaaontottohintaa kattohuovan osalta. Aikaisempi kattohuovan käsittelyn vastaanottohinta ei ole riittävä kattamaan sen käsittelystä aiheutuvia kustannuksia.  Uudeksi kattohuovan hinnaksi asetettiin jätelautakunnan päätöksellä 145,00 €/tn (alv 0%), 179,80 €/tn (sis alv 24%). Muutokset tehdään 3.12.2019 § 53 jätelautakunnan vahvistamaan jätekeskuksen taksan taulukkoon 3 sekä jätekeskuksen TSV taksan taulukkoon 4.

Lajitteluasemien pienkuormien vastaanottomaksutaksan hinnoissa on ollut epätarkkuutta. Jätelautakunnan 2.6.2020 § 17 päätöksellä korjataan lajitteluasemien kuntavastuulliselle jätteelle 3 :m3 kuorman hinnaksi  21,01 € (alv 24%) ja siitä jokaiselle ylimenevälle kuutiolle lisämaksuksi 11,00 € (alv 24 %). Suurin sallittu toimitettava kuorma on 10 m3. Vastaava korjaus TSV-taksaan on korkeintaan 3 m3 kuorman hinnaksi 31,00 € (alv 24%)  ja jokaiselta ylimenevältä kuutiolta lisää maksua 21,01 € (alv 24 %).  Suurin sallittu toimitettava kuorma on 10 m3. Muutokset  tehdään 3.12.2019 § 52 jätelautakunnan vahvistamaan jätetaksaan taulukkoon 6 ja TSV-jätetaksaan taulukkoon 5.

Muutokset astuvat voimaan 3.6.2020 alkaen mahdollisesta valituksesta huolimatta.

18.3.2020 

TÄHTEET - Katsaus jätehuollon ajankohtaisiin asioihin

 
18.3.2020

JÄTEHUOLLON PERUSMAKSUKERTYMÄ VUODELTA 2019

Jätelain 79 § mukaisesti kuntalaisia tulee tiedottaa jätehuollon perusmaksukertymästä ja mihin sitä on käytetty. Jätelautakunta on kokouksessaan 17.3.2020 § 6 käsitellyt perusmaksukertymän toteumaa.

Perusmaksukertymällä katetaan jätehuollon viranomaistoiminnan kulujen lisäksi mm. aluekeräyspisteiden ylläpito ja kehittäminen hyötyjätteiden osalta, vaarallisten jätteiden vastaanotto ja käsittelyyn toimittaminen, jäteasemien ja jätekeskuksen pientuojien pihan ylläpidosta muodostuvat kustannukset hyöty- ja vaarallisten jätteiden osalta, jäteneuvonnan kulut sekä osittain asiakaspalvelun ja laskutuksen kulut.

12.2.2020

MULTIAN JÄTETAKSA 2020

Multian kunnan tekninen lautakunta on 12.12.2019 § 61 vahvistanut oheisen jätetaksan.

 

10.2.2020

Sydän-Suomen jätelautakunnan ja Sammakkokangas Oy:n tiedote MUOVIN KERÄYKSESTÄ TOIMIALUEELLA

Muovin kierrätys ja sen lisääminen kiinnostavat yleisesti tällä hetkellä erittäin paljon. Sekä jätelautakunta että Sammakkokangas Oy saavat aiheesta paljon tiedusteluja, joten laadimme yhteistyönä oheisen tiedotteen asiasta.

 

13.1.2020

HANKASALMI JA MULTIA SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNNAN JÄSENIKSI 1.1.2020 ALKAEN

Kiinteistön omistajien/ haltijoiden jäteastiapalveluihin liittyvät sopimukset jatkuvat ennallaan, joten jäteastioiden tyhjennyksiin ei tule muutoksia. Kiinteistön omistaja/ haltija tilaa toistaiseksi tyhjennykset haluamaltaan kuljetusyritykseltä sekä tekee kuljetuksia koskevat muutokset suoraan kuljetusyrityksen kanssa. Hankasalmen alueella on edelleen voimassa 13.2.2006 ja Multialla 1.1.2015 voimaan astuneet jätehuoltomääräykset. Jätehuoltomääräykset on tavoitteena yhdistää uusissa kunnissa samansisältöisiksi vuoden 2020 kuluessa.

Hankasalmella on voimassa 1.1.2013 voimaan tullut jätetaksa ja Multialla jätetaksa vuodelle 2020 on hyväksytty 12.12.2019 jätelautakunnan esityksestä.

 

13.1.2020

TÄHTEET - Katsaus jätehuollon ajankohtaisiin asioihin

5.12.2019

JÄTETAKSA 2020

Jätelautakunta on kokouksessaan 3.12.2019 §:ssä 52  hyväksynyt kunnan ensisijaisen jätetaksan sekä kunnan toissijaisen vastuun piiriin kuuluvan taksat (TSV). Nämä taksat koskevat Kannonkoskea, Karstulaa, Kinnulaa, Kivijärveä, Petäjävettä, Saarijärveä, Uuraista ja Äänekoskea.

Merkittävimmät muutokset edelliseen vuoteen verrattuna:

 • Uusi perusmaksuluokka asuntola- ja asumispalveluyksikön huoneistoille
 • Petäjäveden kunta on lisätty samaan taksa-asiakirjaan
 • Jätetaksan tekstiosioon on tehty tarkennuksia ja lisäyksiä koskien mm. maksuvelvollisuutta

 

Jätelautakunta käsitteli kokouksessa 3.12.2019 §:ssä 53 myös jätekeskuksen taksan sekä jätekeskuksen TSV-taksan. Nämä taksat koskevat Kannonkoskea, Karstulaa, Kinnulaa, Kivijärveä, Petäjävettä, Uuraista, Saarijärveä, Äänekoskea, Viitasaarta ja Pihtipudasta.

Merkittävimmät muutokset edelliseen vuoteen verrattuna:

 • Petäjäveden kunta on lisätty samaan taksa-asiakirjaan
 • Energiaksi toimitettavien jakeiden osalta vastaanottohintoja korotettiin 1,1 €/tn jätekeskuksen osalta

 

Vuoden 2020 taksat on nähtävillä täällä.

 

31.10.2019

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDEN VÄLIPÄÄTÖS PETÄJÄVEDEN JÄTTEENKULJTETUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Sydän-Suomen jätelautakunta on tehnyt 11.6.2019 päätöksen, jonka mukaan Petäjäveden kunnassa siirrytään kunnan järjestämään ja Sammakkokangas Oy:n kilpailuttamaan jätteenkuljetukseen 1.9.2021 alkaen muutoksenhausta huolimatta.

Päätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen ja vaadittu sen kumoamista ja täytäntöönpanon kieltämistä.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on 24.10.2019 antamallaan välipäätöksellään hylännyt täytäntöönpanon kieltoa koskevan vaatimuksen. Hallinto-oikeus antaa päätöksen muun valituksen osalta myöhemmin.

 

17.10.2019

JÄTEHUOLLON PERUSMAKSUKERTYMÄ

Jätelain 79§ mukaisesti kuntalaisia tulee tiedottaa jätehuollon perusmaksukertymästä ja mihin sitä on käytetty. Jätelautakunta on kokouksessaan 15.10.2019 § 42 käsitellyt perusmaksukertymän toteumaa.

Perusmaksukertymällä katetaan jätehuollon viranomaistoiminnan kulujen lisäksi mm. aluekeräyspisteiden ylläpito ja kehittäminen hyötyjätteiden osalta, vaarallisten jätteiden vastaanotto ja käsittelyyn toimittaminen, jäteasemien ja jätekeskuksen pientuojien pihan ylläpidosta muodostuvat kustannukset hyöty- ja vaarallisten jätteiden osalta, jäteneuvonnan kulut sekä osittain asiakaspalvelun ja laskutuksen kulut.

11.10.2019

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS ÄÄNEKOSKEN JÄTTEENKULJTETUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Sydän-Suomen jätelautakunta on tehnyt 29.5.2018 päätöksen, jonka mukaan Äänekosken kaupungissa siirrytään kunnan järjestämään ja Sammakkokangas Oy:n kilpailuttamaan jätteenkuljetukseen 1.9.2020 alkaen.

Päätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen ja vaadittu sen kumoamista ja täytäntöönpanon kieltämistä.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on päätöksellään 27.9.2019 (19/1023/2) hylännyt valituksen Sydän-Suomen jätelautakunnan antamasta päätöksestä 29.5.2018 § 27. Hämeenlinnan hallinto-oikeus on jo 11.9.2018 antanut asiasta välipäätöksen ja hylännyt täytäntöönpanoa koskevan vaatimuksen.

 

18.6.2019

TÄHTEET - Katsaus jätehuollon ajankohtaisiin asioihin

    

 

13.6.2019

JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄ MUUTTUU PETÄJÄVEDEN KUNNASSA 1.9.2021

Petäjäveden kunnassa on käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus eli kiinteistön haltija itse tilaa haluamaltaan kuljetusyrittäjältä jäteastian tyhjennyspalvelun. Kunnan jätehuoltoviranomaisena Sydän-Suomen jätelautakunta on tarkastellut Petäjäveden jätteenkuljetusjärjestelmää ja todennut, ettei nykyinen järjestelmä täytä jätelain vaatimuksia jätteenkuljetukselle. Jätelautakunta on päättänyt kokouksessaan 11.6.2019, että Petäjävedellä siirrytään kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen 1.9.2021 alkaen. Päätös koskee kunnan vastuulla olevia, kiinteistöiltä kerättäviä seka- ja biojätteitä sekä hyötyjätteitä (lasi, metalli, kartonki).

Kuljetusjärjestelmäpäätös koskee asumisessa, kuten vakituisissa ja vapaa-ajan asunnoissa sekä erilaisissa asuntoloissa, syntyviä jätteitä. Päätös koskee myös kunnan omassa toiminnassa, esimerkiksi kouluissa, päiväkodeissa sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa, syntyvien yhdyskuntajätteiden kuljetusta. Kuljetusjärjestelmäpäätös ei koske yritystoiminnan jätteitä vaan yritykset vastaavat jatkossakin itse jätteiden kuljetuksen järjestämisestä.

Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa jäteyhtiö Sammakkokangas Oy kilpailuttaa Petäjäveden kaikkien kunnan vastuulla olevien kiinteistöjen jätteenkuljetuksen ja kilpailutuksen voittanut yritys alkaa hoitaa kuljetukset 1.9.2021 lukien. Kiinteistön haltijat sopivat astiatyhjennyksistä 1.9.2021 eteenpäin Sammakkokangas Oy:n kanssa. Vastaavanlainen kunnan järjestämä jätteenkuljetus on jo käytössä jätelautakunnan jäsenkunnissa Kannonkoskella, Karstulassa, Kinnulassa, Kivijärvellä, Saarijärvellä ja Uuraisilla.

Petäjäveden jätteenkuljetukset jatkuvat elokuun 2021 loppuun saakka nykyisellään ja kiinteistön haltijat sopivat jäteastian tyhjennyksestä suoraan kuljetusyrittäjän kanssa kuten tähänkin asti.

Syksyllä 2021 tulevista muutoksista tullaan tiedottamaan alueen asukkaita ja kesämökkiläisiä lähempänä muutoshetkeä.

Lisätietoja asiasta voi tiedustella jätehuoltoasiamieheltä p. 050 390 3765 tai jatelautakunta(at)saarijarvi.fi.

 

23.4.2019

TÄHTEET - Katsaus jätehuollon ajankohtaisiin asioihin

    

 

18.4.2019

KUNNALLISTEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN HYVÄKSYMINEN

Sydän-Suomen jätelautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 16.4.2019 § 23 jätehuoltomääräykset, jotka astuvat voimaan 1.5.2019 alkaen. Jätehuoltomääräykset ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Petäjävesi, Saarijärvi, Uurainen ja Äänekoski.

Pöytäkirja valitusosoituksineen on nähtävillä 18.4.2019 alkaen Saarijärven kaupungin verkkosivuilla. Päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta päätöksen valitusosoituksen mukaisesti.

Lisätietoja antaa jätehuoltoasiamies, p. 050 3903 765 tai jatelautakunta(at)saarijarvi.fi.

Uudet jätehuoltomääräykset on luettavissa myös oheisista linkeistä:

 

18.4.2019

PERUSMAKSUKERTYMÄ VUODELTA 2018

Jätelain § 79 mukaisesti kuntalaisia tulee tiedottaa jätehuollon perusmaksukertymästä ja mihin sitä on käytetty. Jätelautakunta on kokouksessaan 16.4.2019 § 21 käsitellyt perumaksukertymän toteumaa.

Perusmaksukertymällä katetaan jätehuollon viranomaistoiminnan kulujen lisäksi mm. aluekeräyspisteiden ylläpito ja kehittäminen hyötyjätteiden osalta, vaarallisten jätteiden vastaanotto ja käsittelyyn toimittaminen, jäteasemien ja jätekeskuksen pientuojien pihan ylläpidosta muodostuvat kustannukset hyöty- ja vaarallisten jätteiden osalta, jäteneuvonnan kulut sekä osittain asiakaspalvelun ja laskutuksen kulut.

 

 

11.3.2019

TÄHTEET – Katsaus ajankohtaisiin asioihin tiedotteen välityksellä

Sydän Suomen jätelautakunnan kokouksissa 18.12.2018 ja 22.1.2019 käsitellyt pääkohdat TÄHTEET -tiedotteessa. Tiedotteessa on kootusti kerrottu jätelautakunnan ajankohtaisista asioista ja jätelautakunnan keskeisimmistä päätöksistä

    

 

7.3.2019

PETÄJÄVEDEN UUDET JÄTEMAKSUT 1.4.2019 ALKAEN

Sydän-Suomen jätelautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 5.3.2019 §:ssä 18 Petäjävedelle jätehuollon perusmaksun ja aluekeräyspistemaksun, jotka tulevat voimaan 1.4.2019. Maksut ovat saman suuruisia kuin jätelautakunnan toimialueen muissakin kunnissa.

Perusmaksu on jätelain § 78 mukainen maksu, millä katettavia palveluita ovat mm. vaarallisten jätteiden ja hyötyjätteiden jätehuolto, osa jäteaseman ylläpitokustannuksista, osa jäteyhtiön asiakaspalvelun ja laskutuksen kuluista sekä kaikki viranomaistoiminnan kulut.

Jäteyhtiö Sammakkokangas Oy avaa Petäjävedelle aluekeräyspisteitä vuoden 2019 aikana soveltuvien paikkojen löydyttyä. Aluekeräyspisteet ovat jäteyhtiön ylläpitämiä alueellisia keräyspisteitä, joissa voidaan kerätä hyötyjätteiden lisäksi sekajätettä. Aluekeräyspisteen sekajäteastian käyttöoikeus on vain niillä kiinteistöillä, jotka maksavat jäteyhtiölle aluekeräyspistemaksua. Tämä on vaihtoehtoinen palvelu oman tai kimppa-astian käytölle.

 

24.1.2019

TÄHTEET – Katsaus ajankohtaisiin asioihin tiedotteen välityksellä

Sydän Suomen jätelautakunnan kokouksissa 18.12.2018 ja 22.1.2019 käsitellyt pääkohdat TÄHTEET -tiedotteessa. Tiedotteessa on kootusti kerrottu jätelautakunnan ajankohtaisista asioista ja jätelautakunnan keskeisimmistä päätöksistä

 

23.1.2019

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSLUONNOS

Jätelautakunta asettaa nähtäville jätehuoltomääräysten ja perustelumuistion luonnokset 24.1-25.2.2019 väliseksi ajaksi. Määräysluonnos on nähtävillä Saarijärven kaupungin verkkosivuilla http://www.saarijarvi.fi/sisalto/paatoksenteko. Luonnoksiin voi jättää mielipiteitä 25.2.2019 saakka, mitkä tulee osoittaa Sydän-Suomen jätelautakunnalle ja palauttaa osoitteeseen jatelautakunta@saarijarvi.fi

 

23.1.2019

PETÄJÄVESI SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNNAN JÄSENEKSI 1.1.2019 ALKAEN

Kiinteistön omistajien/ haltijoiden jäteastiapalveluihin liittyvät sopimukset jatkuvat ennallaan, joten jäteastioiden tyhjennyksiin ei tule muutoksia. Kiinteistön omistaja/ haltija tilaa toistaiseksi tyhjennykset haluamaltaan kuljetusyritykseltä sekä tekee kuljetuksia koskevat muutokset suoraan kuljetusyrityksen kanssa. Petäjäveden alueella on edelleen voimassa kunnan 19.12.2006 vahvistamat jätehuoltomääräykset. Jätelautakunta yhtenäistää määräykset vuoden 2019 aikana.

Sydän-Suomen jätelautakunta on vahvistanut Petäjäveden jätteenkäsittelytaksan 22.1.2019 pidetyssä kokouksessa ja perusmaksun ja aluekeräyspistemaksun osalta taksa on tarkoitus vahvistaa alkamaan 1.4.2019. Taksakäsittelyistä voi lukea lisää jätelautakunnan kokouspöytäkirjasta http://www.saarijarvi.fi/sisalto/paatoksenteko

 

20.12.2018

JÄTETAKSA 2019

Jätelautakunta on kokouksessaan 18.12.2018 §:ssä hyväksynyt kunnan ensisijaisen jätetaksan sekä kunnan toissijaisen vastuun piiriin kuuluvan taksat (TSV). Nämä taksat koskevat Kannonkoskea, Karstulaa, Kinnulaa, Kivijärveä, Uuraista, Saarijärveä ja Äänekoskea.

Merkittävimmät muutokset edelliseen vuoteen verrattuna:

 • Perusmaksujen yhtenäistäminen koskemaan kaikkia kuntia, jolloin perusmaksu on kaikissa kunnissa suuruudeltaan sama
 • Aluekeräyspistemaksujen korotukset ja maksuluokkien lisäys
 • Jäteasemien maksujen hyväksyminen jätelautakunnassa muuttaa ne julkisoikeudellisiksi

Jätelautakunta käsitteli kokouksessa myös jätekeskuksen taksan sekä jätekeskuksen TSV-taksan. Nämä taksat koskevat Kannonkoskea, Karstulaa, Kinnulaa, Kivijärveä, Uuraista, Saarijärveä, Äänekoskea, Viitasaarta ja Pihtipudasta. Jätekeskuksen maksut hyväksyttiin ensimmäistä kertaa jätelautakunnassa, jolloin ne muuttuvat julkisoikeudellisiksi.

Vuoden 2019 taksat on nähtävillä täällä.

 

12.11.2018

TÄHTEET – Katsaus ajankohtaisiin asioihin tiedotteen välityksellä

Sydän Suomen jätelautakunnan kokouksissa 30.10. ja 8.11.2018 käsitellyt pääkohdat TÄHTEET -tiedotteessa. Tiedotteessa on kootusti kerrottu jätelautakunnan ajankohtaisista asioista ja jätelautakunnan keskeisimmistä päätöksistä.

 

 

12.11.2018

Perusmaksukertymä

Jätelain § 79 mukaisesti kuntalaisia tulee tiedottaa jätehuollon perusmaksukertymästä ja mihin sitä on käytetty.

Perusmaksukertymällä katetaan jätehuollon viranomaistoiminnan kulujen lisäksi mm. aluekeräyspisteiden ylläpito ja kehittäminen hyötyjätteiden osalta, vaarallisten jätteiden vastaanotto ja käsittelyyn toimittaminen, jäteasemien ja jätekeskuksen pientuojien pihan ylläpidosta muodostuvat kustannukset hyöty- ja vaarallisten jätteiden osalta, jäteneuvonnan kulut sekä osittain asiakaspalvelun ja laskutuksen kulut. Kertymän ja menojen yhteenvedon mukaisesti 1.1.–30.6.2018 tuloja on ollut 147 552 € ja menoja 335 689 €. Tulot ovat menoja pienemmät, mikä johtuu perusmaksun loppuvuosipainotteisesta laskutusjaksotuksesta

Perusmaksuilla vuoden 2018 ensimmäisen puolivuoden aikana on katettu mm. seuraavia toimintoja ja hankintoja:

 1. Palkat, joissa nousua henkilökunnan lisääntymisen myötä. Henkilöstöä lisätty yhdellä kierrätys- ja palveluneuvojalla sekä yhdellä jätehuoltotyöntekijällä 
 2. Laskujen lähettämisen ja arkistoinnin kuluista noin puolet
 3. Hallinnon ja niihin rinnastettavista kuluista osa
 4. Noin puolet JHLWin- ohjelman ylläpidosta
 5. Aluekeräyspisteisiin, vaarallisten jätteiden kontteihin ja jäteasemiin tehdyt investoinnit (luvuissa ei ole vielä uusien aluekeräyspisteiden kuluja).
 6. Panostus tiedotusmateriaaleihin on aiheuttanut lisäkustannusta.
 7. Tiedostusmuodot mm. Sammakkonews, Äänekosken vakituisten ja mökkiläisten tiedotus, Äänekoskelle jäteopas, kyltitykset ja tarroitukset.

 

13.9.2018

 

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDEN VÄLIPÄÄTÖS / ÄÄNEKOSKEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄ

Sydän-Suomen jätelautakunta on tehnyt 29.5.2018 päätöksen, jonka mukaan Äänekosken kaupungissa siirrytään kunnan järjestämään ja Sammakkokangas Oy:n kilpailuttamaan jätteenkuljetukseen 1.9.2020 alkaen.

Päätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen ja vaadittu sen kumoamista ja täytäntöönpanon kieltämistä. Jätelautakunta on pyytänyt hallinto-oikeudelta päätöksen täytäntöönpano-oikeutta valituksesta huolimatta.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on 11.9.2018 antamallaan välipäätöksellään hylännyt täytäntöönpanon kieltoa koskevan vaatimuksen. Hallinto-oikeus antaa päätöksen muun valituksen osalta myöhemmin.

 

30.8.2018

TÄHTEET – Katsaus ajankohtaisiin asioihin tiedotteen välityksellä

Sydän Suomen jätelautakunnan kokouksessa 28.8.2018 käsitellyt pääkohdat TÄHTEET -tiedotteessa. Tiedotteessa on kootusti kerrottu jätelautakunnan ajankohtaisista asioista ja jätelautakunnan keskeisimmistä päätöksistä

 

26.7.2018

ÄÄNEKOSKELLE ON AVATTU ALUEKERÄYSPISTEITÄ

Äänekosken on avattu kesän 2018 aikana  Sammakkokangas Oy:n ylläpitämiä aluekeräyspisteitä, joilla kerätään sekajätettä. Olemme lähettäneet asiasta tiedotteen alueen vapaa-ajankiinteistöille, jotka ovat pisteiden läheisyydessä. Ensi vuoden aikana avataan lisää pisteitä ja niistä tiedotetaan myöhemmin. Aluekeräyspisteen sekajäteastian käyttö on maksullista, eikä sitä ole tarkoitettu kaikkien käyttöön vaan vain käyttöoikeusmaksua vastaan. Myös metallin, lasin ja kartongin keräystä on lisätty Äänekoskella.  Asiasta lisää Sammakkokangas Oy:n nettisivuilla http://www.sammakkokangas.fi/fi/jatehuolto/ekopisteet/.

 

13.6.2018

TIEDOTE - Äänekosken jätteenkuljetukset muuttuvat 1.9.2020 alkaen

Äänekosken jätehuoltoviranomaisena Sydän-Suomen jätelautakunta on tarkastellut Äänekosken jätteenkuljetusjärjestelmää. Jätelautakunta on päättänyt kokouksessaan 29.5.2018, että Äänekoskella siirrytään kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen 1.9.2020 alkaen. Päätös koskee kunnan vastuulla olevia, kiinteistöiltä kerättäviä seka- ja biojätteitä sekä hyötyjätteitä (lasi, metalli, kartonki).

Kuljetusjärjestelmäpäätös koskee asumisessa, kuten vakituisissa ja vapaa-ajan asunnoissa sekä erilaisissa asuntoloissa, syntyviä jätteitä. Päätös koskee myös kunnan omassa toiminnassa, esimerkiksi kouluissa, päiväkodeissa sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa, syntyvien yhdyskuntajätteiden kuljetusta. Kuljetusjärjestelmäpäätös ei koske yritystoiminnan jätteitä vaan yritykset vastaavat jatkossakin itse jätteiden kuljetuksen järjestämisestä.

Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa jäteyhtiö Sammakkokangas Oy kilpailuttaa Äänekoskella kaikkien kunnan vastuulla olevien kiinteistöjen jätteenkuljetuksen ja kilpailutuksen voittanut yritys alkaa hoitaa kuljetukset 1.9.2020 lukien. Kiinteistön haltijat sopivat astiatyhjennyksistä 1.9.2020 eteenpäin Sammakkokangas Oy:n kanssa. Vastaavanlainen kunnan järjestämä jätteenkuljetus on jo käytössä jätelautakunnan muissa jäsenkunnissa Kannonkoskella, Karstulassa, Kinnulassa, Kivijärvellä, Saarijärvellä ja Uuraisilla.

Äänekoskella jätteenkuljetukset siis jatkuvat elokuun 2020 loppuun saakka nykyisellään ja kiinteistön haltijat sopivat jäteastian tyhjennyksestä suoraan kuljetusyrittäjän kanssa kuten tähänkin asti.

Syksyllä 2020 tulevista muutoksista tullaan tiedottamaan alueen asukkaita ja kesämökkiläisiä lähempänä muutoshetkeä.

Lisätietoja asiasta voi tiedustella jätehuoltoasiamieheltä p. 050 390 3765 tai jatelautakunta@saarijarvi.fi.

 

 

31.5.2018

TÄHTEET – Katsaus ajankohtaisiin asioihin tiedotteen välityksellä

Sydän Suomen jätelautakunnan kokouksessa 29.5.2018 päätettiin kuntien johtavien viranhaltijoiden ja hallitusten jäsenten tiedottamisen lisäämisestä. Tiedotteessa on kootusti kerrottu jätelautakunnan ajankohtaisista asioista ja jätelautakunnan keskeisimmistä päätöksistä.

 

5.4.2018

Äänekosken jätteenkuljetusjärjestelmän tarkastelu

Äänekosken kaupungissa on voimassa kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Jätehuoltoviranomaisena toimivan Sydän-Suomen jätelautakunnan on tarkasteltava, täyttääkö nykyinen kuljetusjärjestelmä jätelain edellytyksiä, ja tehtävä asiasta päätös. Jätteenkuljetusjärjestelmän tarkastelu koskee kaikkea kunnan vastuulle kuuluvaa kiinteää yhdyskuntajätettä sekä pakkausjätteiden täydentävää kiinteistökohtaista keräystä. Saostus- ja umpisäiliölietteet on jätetty tarkastelun ulkopuolelle niiden erityispiirteiden vuoksi

Sydän-Suomen jätelautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 3.4.2018. Jätehuoltoviranomainen on tehnyt tarkastelun tueksi selvityksen nykyisen kuljetusjärjestelmän toimivuudesta ja arvioinut täyttääkö se jätelain asettamia ehtoja. Selvitys on luettavissa seuraavasta linkistä

 

Päätöksen valmistelua varten varataan kaikille henkilöille, yrityksille ja yhdistyksille sekä muille yhteisöille mahdollisuus esittää mielipide asiasta. Vapaamuotoiset mielipiteet on jätettävä kirjallisesti 7.5.2018 klo 15.00 mennessä osoitteeseen jatelautakunta@saarijarvi.fi tai Sydän-Suomen jätelautakunta, PL 13, 43101 Saarijärvi. Mielipiteet tulee otsikoida "Äänekosken jätteenkuljetusjärjestelmä".

 

Lisätietoja antaa jätehuoltoasiamies Heli Pekkarinen, puh. 050 3903 765, jatelautakunta@saarijarvi.fi.

 

14.3.2018

Perusmaksukertymä 2017

Jätelain (§ 79) mukaisesti kunnan on tiedotettava vuosittain kunnan asukkaille ja muille jätehuoltopalveujen käyttäjille perusmaksun kertymästä sekä siitä, mihin kertymää on käytetty

14.3.2018

Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksa

Jätelautakunta on kokouksessaan 20.2.2018 hyväksynyt kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksan. Tämä taksa koskee elinkeinoelämän jätehuoltoa tilanteessa, jossa yritys ei saa markkinoilta jätehuoltopalveluita kohtuullisin ehdoin ja hinnoin ja pyytävät siksi palvelua kunnalliselta jäteyhtiöltä. Taksa koskee kuntia Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi ja Uurainen. TSV-taksaa pääset lukemaan Jätehuoltomääräykset ja jätetaksa -kohdasta.

 

 

21.12.2017

 

Jätehuollon palvelutaso

Sydän-Suomen jätelautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 19.12.2017 Jätehuollon palvelutason vuosille 2017-2021. Kokouksen esityslista ja pöytäkirja on luettavissa täältä. Palvelutaso koskee seuraavia kuntia: Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Pihtipudas, Uurainen ja Viitasaari.

Jätehuollon palvelutason määrittämisessä on kyse siitä, millaisia palveluita kuntalaisille ja kiinteistöille tarjotaan huomioimalla lainsäädännön asettamat velvoitteet ja tavoitteet. Määrittelemällä riittävä palvelutaso turvataan keräyspaikkojen kohtuullinen saavutettavuus sekä varmistetaan jätemaksujen kohtuullisuus. Tavoitteena on määrittää optimitaso, jossa palvelu on riittävän hyvää, mutta samalla palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset pysyvät kohtuullisina ja hyväksyttävinä.

 

 

29.6.2017

 

Äänekosken kaupunki on liittynyt Sammakkokankaan osakkaaksi ja Sydän-Suomen jätelautakuntaan

Äänekoskella jätehuollon viranomaistehtäviä hoitaa 1.7.2017 lähtien Sydän-Suomen jätelautakunta. Jätehuollon viranomaistehtäviä ovat esimerkiksi: jätehuoltomääräysten hyväksyminen, poikkeuksen myöntäminen jätehuoltomääräyksistä, jätetaksan hyväksyminen ja jätemaksun määrääminen. Äänekosken teknisellä lautakunnalla ja sen alaisella henkilöstöllä ei ole jätehuoltoon liittyviä tehtäviä enää 30.6.2017 jälkeen. Lisätietoja Äänekosken jätehuoltopalveluista löytyy Sammakkokangas Oy:n nettisivuilta.

Tulemme tiedottamaan Äänekosken kiinteistön omistajia jätehuollon muutoksista, kun niiden aikataulu tarkentuu.