Home >> Jätehuolto >> Haja Asutusalueen Jatevedet
Haja-asutusalueen jätevedet
Haja-asutusalueen jätevesien lietteet kuuluvat kunnan järjestämisvastuulle. Lietteillä tarkoitetaan saostus- ja umpisäiliöiden lietteitä sekä niihin rinnastettavissa olevia lietteitä, kuten pienpuhdistamoiden lietteet.
Tyhjennysvelvoitteet ja laskutus

 

Kiinteistön haltija vastaa tyhjennyksistä

Lietehuolto on järjestetty koko jätelautakunnan toiminta-alueella kiinteistön haltijan järjestämänä, mikä tarkoittaa, että kiinteistön omistaja/haltija vastaa itse tyhjennysten tilaamisesta haluamaltaan yrittäjältä. Tyhjennystilausta tehdessä tule kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin:

 • Kuljettajan tulee olla hyväksyttynä ely-keskuksen ylläpitämään jätteenkuljetusrekisteriin sekä yrittäjällä tulee olla voimassa oleva liikennelupa
 • Alueella toimivat jätteenkuljetusrekisteriin hyväksytyt kuljetusyrittäjät on koottu tähän yrittäjälistaan: 

 

 

 • Jokaisesta tyhjennyksestä tulee kuljettajan täyttää jätelain edellyttämä siirtoasiakirja. Siirtoasiakirja tulee olla mukana kuljetuksen aikana ja se annetaan kuljetuksen päätyttyä jätteen vastaanottajalle (jätevedenpuhdistamolle). Jätteen haltijan ja vastaanottajan on säilytettävä allekirjoitamansa asiakirja tai sen jäljennös kolme vuotta (JL § 121). Lietteen käsittelylaskutus tapahtuu siirtoasiakirjaan merkityn lietemäärän perusteella. Huomio, että kiinteistöt tiedot on merkitty siirtoasiakirjaan selkeästi.

 

Laskutus

Kannonkoskella, Karstulassa, Kinnulassa, Kivijärvellä, Saarijärvellä ja Uuraisilla lietteiden käsittelymaksun laskuttaa Sammakkokangas Oy. Käsittelymaksut laskutetaan muun jätehuollon laskutuksen yhteydessä. Käsittelymaksut laskutetaan yrittäjien antamien tietojen mukaan kunnan hyväksymien jätevesitaksojen mukaisesti. Kuljetusyrittäjä laskuttaa vain kuljetuksen osuuden oman hinnastonsa mukaisesti.

Lieteperusmaksulla katetaan lietehuollosta aiheutuvat viranomaiskulut, rekisterin ylläpito, seuranta ja neuvonta. Jätehuoltoviranomainen ylläpitää kuljetusrekisteriä, jonka avulla pystytään valvomaan lietehuollon asetusten mukaisia tyhjennysvelvotteita. Lieteperusmaksu kuuluu vain niille kiinteistöille,  joilla on jokin tyhjennettävä saostus- tai umpisäiliö. Jos kiinteistö kuuluu viemäriverkkoon tai kiinteistöllä on vain kantovesi, ei lietehuolto-osuutta laskuteta kiinteistöltä.

Lieteperusmaksu 7,44 € / vuosi vakituiset kiinteistöt ja 4,96 € / vuosi vapaa-ajankiinteistöt. Hinnat sis. alv 24 %.

Jätevedenpuhdistamoiden käsittelymaksut 2018 (sis. alv)
 

saostussäiliö €/m3

umpikaivo €/m3

umpikaivo,
vain wc-vedet €/m3

Kannonkoski 9,50 4,75  
Karstula 9,80 4,61  
Kinnula 24,80 14,88  
Kivijärvi 9,76 4,89 9,76
Petäjävesi 14,88 6,82  
Saarijärvi 15,14 7,56  
Uurainen 12,40 12,40  
Äänekoski 7,90 2,83  

 

 

Lietteen omatoiminen käsittely

Jätehuoltomääräysten mukaan lietteiden pienimuotoinen omatoiminen käsittely lannoitustarkoituksessa on sallittu kiinteistöille, joilla on omassa hallinnassa olevaa peltoa. Lietteet voi tyhjentää itse, mikäli käytössä on siihen soveltuva kalusto. Omatoimista lietteiden käsittelylupaa tulee hakea jätehuoltoviranomaiselta.

Lietteiden omatoimisessa käsittelyssä on huomioitava, että

 • Liete hygienisoidaan kalkkistabiloimalla (ohje) tai jollain muulla hyväksyttävällä tavalla.
 • Jätehuoltomääräykset mahdollistavat myös muutaman lähinaapurin (max. 4) kiinteistön lietteiden omatoimisen käsittelyn, käsittelijän on ilmoitettava kiinteistöjen tiedot jätehuoltoviranomaiselle.
 • Jätehuoltomääräysten lisäksi tulee ottaa huomioon myös ympäristönsuojelu- ja lannoitevalmistelain säädökset.
 • Omatoiminen käsittely edellyttää aktiiviviljelyä omalla tilalla.
 • Omatoiminen lietteiden käsittely ei vapauta kiinteistöä lieteperusmaksusta
 • Tehdyistä tyhjennyksistä on pidettävä kirjaa ja ne on vuosittain 31.12. mennessä esitettävä jätehuoltoviranomaiselle.

 

Tyhjennysvälin pidentäminen

Jätevesiasetuksen mukainen vähimmäistyhjennysvelvoite koskee kaikkia kiinteistöjä, myös vapaa-ajan kiinteistöjä. Mikäli kiinteistöä ei käytetä tai sen käyttö on vähäistä vuoden aikana, voi saostussäiliön tyhjennysväliin hakea pidennystä jätehuoltoviranomaiselta. Pidennetty tyhjennysväli voidaan myöntää seuraaville kiinteistöille;

 • Vapaa-ajankiinteistöt, joita käytetään harvoin
 • Erittäin syrjässä, vaikea kulkuisessa maastossa olevat vakituiset kiinteistöt
 • Veden käyttö kiinteistöllä on vähäistä

Mikäli lupaa ei ole haettu, tulee tyhjennys tilata luvalliselta kuljetusyrittäjältä säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa.

Kantovesi ja kuivakäymälä

Mikäli kiinteistöllä on kantovesi ja kuivakäymälä, tulee siitä ilmoittaa jäteyhtiölle tai jätehuoltoviranomaiselle jätevesijärjestelmä-lomakkeella. Lieteperusmaksua ei peritä kantovedellisiltä kiinteistöiltä.

 

Ohjeita ja vinkkejä lisätiedon hakuun

Jyväskylän ammattikorkeakoulun sivuilla on laajasti tietoa jätevesistä, eri järjestelmistä ja puhdistusvaatimuksista. Jamk antaa puolueetonta ja maksutonta jätevesineuvontaa. Käy sivuilla www.jamk.fi/jatevesi