Home >> Jätehuolto >> Yksityinen Jatevesien Kasittely
Yksityinen jätevesien käsittely
Kiinteistöillä, jotka eivät ole viemäriverkoston alueella, jätevedet on käsiteltävä kiinteistökohtaisesti niin, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Kiinteistöillä tulee olla nykyisestä jätevesijärjestelmästään selvitys, jonka perusteella on mahdollista arvioida kiinteistön jätevesijärjestelmän taso. Lisäksi kiinteistöllä on oltava jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohje.

Saarijärven alueella on noin sata kilometriä kunnallista viemäriverkostoa, jonka alueella asuu yli puolet asukkaista. Viemäriverkostoon liittyneiden kiinteistöjen jätevedet käsitellään keskitetysti  jätevedenpudistamolla.

 Kiinteistöillä, jotka eivät ole viemäriverkoston alueella, jätevedet on käsiteltävä kiinteistökohtaisesti niin, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Kiinteistöillä tulee olla nykyisestä jätevesijärjestelmästään selvitys, jonka perusteella on mahdollista arvioida kiinteistön jätevesijärjestelmän taso. Lisäksi kiinteistöllä on oltava jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohje.  Jätevesiselvitys + käyttö- ja huolto-ohje tulee säilyttää kiinteistöllä ja tarvittaessa esittää valvontaviranomaiselle

Haja-asutuksen jätevesiä koskeva uudistettu talousjätevesiasetus  (Vna 209/2011) tuli voimaan 15.3.2011. Uuden asetuksen mukainen jäteveden vähimmäispuhdistusvaatimus on orgaanisen aineen osalta 80%, fosforin osalta 70% ja typen osalta 30 %. Jäteveden käsittelymenetelmiä ovat mm. maahan imeytys, maasuodatus ja pienpuhdistamolaitteisto.

Kiinteistön jätevesijärjestelmä on parannettava talousjätevesiasetuksen vaatimusten mukaiseksi viimeistään maaliskuuhun 2016 mennessä. Jos rakennuksessa tehdään merkittäviä korjaustöitä, tulee jätevesijärjestelmä parantaa korjaustöiden yhteydessä. Jätevesijärjestelmän rakentamisesta tai parantamisesta tulee laatia suunnitelma ja hankkeelle on haettava rakennus- tai toimenpidelupa rakennusvalvonnasta.

Vaatimukset eivät koske kiinteistöjä, joilla on olemassa oleva käyttökuntoinen jätevesijärjestelmä ja joiden haltijat/vakituiset asukkaat ovat lain voimaan tullessa täyttäneet 68-vuotta. Lisäksi erityisistä syistä kiinteistölle voidaan myöntää poikkeaminen asetuksen vaatimuksista.

Linkit: