Home >> Kaavoitus ja maankäyttö >> Maasto Ja Rakennusmittaus
Maasto- ja rakennusmittaus
Kaupungin mittausryhmä suorittaa rakennusluvissa edellytettyjä rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitsemisiä. Ennen rakentamiseen ryhtymistä on tärkeä, että rakennus merkitään rakennusluvassa hyväksytyn asemapiirroksen mukaiseen paikkaan. Rakennuksen korkeusasema määritellään siten, että rakennus sopeutuu ympäristöön eikä hulevesistä aiheudu haittaa rakennukselle.

Rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitseminen

 

Rakennusluvan myöntämisen jälkeen rakentajan tulee tilata rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitseminen, mikäli luvassa on näin edellytetty. Rannalle rakennettaessa korkeusasema määritellään vähintään 1,5 metriä keskiveden korkeudesta mikä muuta ei ole määritelty.

Mikäli rakennusluvassa on edellytetty paikan ja korkeusaseman merkitseminen, maksu mittaustyöstä sisältyy rakennuslupamaksuun.

Mittausryhmä suorittaa tilaustyönä myös muita maasto- ja rakennusmittauksia sekä pohjakartan laadintaa nykyaikaisella GPS - ja takymetrikalustolla. Korvaus mittaustyöstä määräytyy tuntihinnan mukaisesti.

 

Rakennuksen paikan merkitsemisen voi rakennusluvan myöntämisen jälkeen tilata suoraan mittaustyönjohtajalta tai mittamieheltä.

Harri Lagström , mittaustyönjohtaja, p. 044 4598 205

Veli-Pekka Sääksniemi, mittamies, p. 044 4598 366