Home >> Kulttuuripalvelut
Kulttuuritoiminta
Kulttuuritoimintaa järjestäessään kunta ottaa huomioon paikalliset olosuhteet ja voimavarat sekä eri väestöryhmien tarpeet. Kunnan tehtävänä on edistää kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista saatavuutta ja monipuolista käyttöä.

Vuoden 2020 maaliskuun alussa astui voimaan uusi kulttuuritoimintalaki (166/2019).  Uudessa laissa nousee esiin terveyden ja hyvinvoinnin näkökulma. Palveluja seurataan joka toinen vuosi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Kulttuurin TEAviisarilla, joka tuottaa tietoa kulttuuritoiminnasta kunnissa ja erityisesti terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyvistä toimista.

Terveys- ja hyvinvointipalveluihin suunnitellaan uusia toimintoja ja etsitään toimivia käytänteitä. Kulttuuritoimi ja Saarikka ovat kokeilleet tänä vuonna palvelutaloissa mm. tanssityöpajaa ja oman musiikkitallenteen tekemistä.  Kokeilimme jotain uuttaa ja itse tekemisen lisäämistä jo vakiintuneen virkistystoiminnan lisäksi.  Paikkakunnan ryhmien ja järjestöjen toiminta on ollut meillä esimerkillistä. "Omia juttuja" on tehty muidenkin iloksi.

Lain tavoitteena on tukea ihmisten mahdollisuuksia luovaan ilmaisuun ja toimintaan sekä kulttuurin ja taiteen tekemiseen ja kokemiseen, edistää kaikkien väestöryhmien yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja osallistumista kulttuuriin, taiteeseen ja sivistykseen, vahvistaa väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä ja luoda edellytyksiä elinvoiman kehittymiselle.  Saarijärven kaupungin ”Hyvä syntyy meistä”  viesti on näkynyt aina kaupunkilaisten hengessä tuottaa palveluja itse voimallisen harrastustoiminnan kautta.  Harrastustoiminta lisää osallisuutta ja pitää meidät aktiivisena ja osallisena.  Jos sinusta tuntuu, että kaipaat sisältöä elämääsi, niin ole yhteydessä sivistystoimen viranhaltijoihin tai suoraan yhdistyksiin. Etsitään yhdessä sopivaa tekemistä.  Harrastus- ja opiskelumahdollisuudet ovat innostaneet useita saarijärvisiä opiskelemaan tunnetuksi taiteen ammattilaisiksi.

Kunta edistää kulttuurin ja taiteen harrastamista ja tarjoaa mahdollisuuksia tavoitteelliselle taide- ja kulttuurikasvatukselle mm. koulujen ja opistojen opetusohjelmien mukaisesti.  Kunta edistää kulttuuriperinnön ylläpitämistä museon, kulttuuritoimen ja kotiseutuyhdistyksen toimin. 
Kaupunki tukee kuntansa harrastusryhmiä avustuksin. Avustukset ovat haettavissa helmikuussa.   Kaupungilla on lisäksi vuokrattavia tiloja esitys- ja näyttelytoimintaan.   
Apua ja tukea voi hakea myös ulkopuolelta.  Seuran- ja kylätalot voivat hakea korjausavustuksia suoraan syksyisin Suomen kotiseutuliitosta.  ”Kotiseutumuseot” eli yksittäiset keräilykohteet saavat tukea Suomen Kotiseutuliitosta. Koulutus tarjoaa eväitä paikallismuseon hoitamiseen, keinoja oman museon kehittämiseen sekä vertaistukea muilta paikallismuseotoimijoilta.  EU tarjoaa tukea myös paikallisen perinnön säilyttämiseen, korjaamishankkeisiin tai kehittämishankkeisiin.  Täällä Saarijärvellä tukena on Leader Viisari.

Kunnan tehtävä on myös edistää kulttuurin ja taidepalvelujen saamista osana asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä paikallista ja alueellista elinvoimaa, kulttuurista vuorovaikutusta ja kansainvälistä toimintaa. Meillä Saarijärvellä taidetta on tuotu vapaasti nähtäville  kaupungintaloon ja Saarikan palvelutaliloihin ja ulkona taidetta on nähtävillä puistoissa. Pyrimme saamaan esille saarijärvisten tai täältä lähtöisin olevien taiteilijoiden teoksia.  Myös joka kylällä voit nähdä taidetta tai luonnonmaisemia.
Kulttuuriyhdistykset kokoavat harrastajia riveihinsä ja myös jakavat palveluja muiden koettavaksi.
Kunta luo edellytyksiä ammattimaiselle taiteelliselle työlle mm. palkkaamalla taiteilijoita esiintyjiksi tai esim. ohjaajiksi. Säätiöt ovat ostaneet myös taiteilijoiden töitä kokoelmiinsa. Kulttuurialan yrittäjä voit kääntyä myös yritysneuvonnan puoleen.

 

 

Kuvassa on Arvo Siikamäen pronssinen teos Huuto Vedestä.
huuto_vedesta.jpg