Home >> Kuulutukset >> Julkipano 10.9.2021
10/09/2021 - 09:52
Julkipano 10.9.2021
Rakennustarkastaja on tehnyt 9.9.2021 seuraavat päätökset

Tähän päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia lupalautakunnan käsiteltäväksi.
Vaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen antajalle 14 päivän kuluessa päätöksen antamisesta.

Oikaisuasiakirjassa on ilmoitettava:
- Oikaisua vaativan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- Päätös, johon haetaan oikaisua
- Miltä osin päätöksestä haetaan oikaisua ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- Oikaisuvaatimuksen perusteet
- Oikaisuvaatimuksen hakijan tai oikaisuasiakirjan muun laatijan on omakätisesti allekirjoitettava
oikaisuasiakirja. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut oikaisuasiakirjan siinä on mainittava myös
laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Oikaisuasiakirjat on toimitettava oikaisuviranomaiselle ennen oikaisuajan päättymistä.
Jos oikaisuajan viimeinen päivä on itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
oikaisuasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Omalla vastuulla oikaisuasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä.
Postiin oikaisuasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille oikaisuajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Oikaisuvaatimusosoitus
Valitusviranomainen
Saarijärven kaupunki
Lupalautakunta
PL 13
43101 SAARIJÄRVI
aukiolo: klo 9.00-15.00
Valitusaika: 14 pv
Päätöksen antopvm: 13.9.2021
Valitusaika luetaan antopäivästä tätä päivää lukuunottamatta

Suosittele