Etusivu >> Kuulutukset >> Julkipano 13.3.2020

 

Saarijärven kaupunginvirasto ja asiointipiste ovat suljettuna 18.3.2020 alkaen. Katso lisätietoja sivun yläreunan YHTEYSTIEDOT-kohdasta.
13/03/2020 - 14:07
Julkipano 13.3.2020
Rakennustarkastaja on tehnyt 12.3.2020 seuraavat päätökset

 

Tähän päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia lupalautakunnan käsiteltäväksi.
Vaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen antajalle 14 päivän kuluessa päätöksen antamisesta.
Oikaisuasiakirjassa on ilmoitettava:
- Oikaisua vaativan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- Päätös, johon haetaan oikaisua
- Miltä osin päätöksestä haetaan oikaisua ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- Oikaisuvaatimuksen perusteet
- Oikaisuvaatimuksen hakijan tai oikaisuasiakirjan muun laatijan on omakätisesti allekirjoitettava
oikaisuasiakirja. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut oikaisuasiakirjan siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Oikaisuasiakirjat on toimitettava oikaisuviranomaiselle ennen oikaisuajan päättymistä.
Jos oikaisuajan viimeinen päivä on itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Omalla vastuulla oikaisuasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille oikaisuajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Oikaisuvaatimusosoitus
Valitusviranomainen
Saarijärven kaupunki
Lupalautakunta
PL 13
43101 SAARIJÄRVI
Puh 014 4598 208
aukiolo: klo 9.00-15.00
Valitusaika: 14 pv
Päätöksen antopvm: 16.3.2020
Valitusaika luetaan antopäivästä tätä päivää lukuunottamatta.

Suosittele