Home >> Kuulutukset >> Julkipanoilmoitus 24.7.2020
24/07/2020 - 09:15
Julkipanoilmoitus 24.7.2020
Rakennustarkastaja on tehnyt 23.7.2020 seuraavat päätökset

Julkipanoilmoitus 24.7.2020

Tähän päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia lupalautakunnan käsiteltäväksi.
Vaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen antajalle 14 päivän kuluessa päätöksen antamisesta.

Oikaisuasiakirjassa on ilmoitettava:
- Oikaisua vaativan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- Päätös, johon haetaan oikaisua
- Miltä osin päätöksestä haetaan oikaisua ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- Oikaisuvaatimuksen perusteet
- Oikaisuvaatimuksen hakijan tai oikaisuasiakirjan muun laatijan on omakätisesti allekirjoitettava
oikaisuasiakirja. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut oikaisuasiakirjan siinä on mainittava myös
laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Oikaisuasiakirjat on toimitettava oikaisuviranomaiselle ennen oikaisuajan päättymistä. Jos oikaisuajan
viimeinen päivä on itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
oikaisuasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla oikaisuasiakirjat
voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne
ehtivät perille oikaisuajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Oikaisuvaatimusosoitus
Valitusviranomainen
Saarijärven kaupunki
Lupalautakunta
PL 13
43101 SAARIJÄRVI
aukiolo: klo 9.00-15.00

Valitusaika: 14 pv
Päätöksen antopvm: 27.7.2020

Valitusaika luetaan antopäivästä tätä päivää lukuunottamatta.

Suosittele