Home >> Kuulutukset >> Julkipanoilmoitus 30.7.2021
30/07/2021 - 08:15
Julkipanoilmoitus 30.7.2021
Rakennustarkastaja on 29.7.2021 tehnyt seuraavat päätökset

Julkipanoilmoitus 30.7.2021

 

Tähän päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia lupalautakunnan käsiteltäväksi. Vaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen antajalle 14 päivän kuluessa päätöksen antamisesta.

Oikaisuasiakirjassa on ilmoitettava:
- Oikaisua vaativan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- Päätös, johon haetaan oikaisua
- Miltä osin päätöksestä haetaan oikaisua ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- Oikaisuvaatimuksen perusteet
- Oikaisuvaatimuksen hakijan tai oikaisuasiakirjan muun laatijan on omakätisesti allekirjoitettava oikaisuasiakirja. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut oikaisuasiakirjan siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Oikaisuasiakirjat on toimitettava oikaisuviranomaiselle ennen oikaisuajan päättymistä. Jos oikaisuajan viimeinen päivä on itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla oikaisuasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille oikaisuajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Oikaisuvaatimusosoitus

Valitusviranomainen

Saarijärven kaupunki

Lupalautakunta
PL 13
43101 SAARIJÄRVI

aukiolo: klo 9.00-15.00

Valitusaika: 14 pv

Päätöksen antopvm: 2.8.2021
Valitusaika luetaan antopäivästä tätä päivää lukuunottamatta.

Suosittele