Home >> Kuulutukset >> Julkipanoilmoitus 5.5.2021
05/05/2021 - 08:14
Julkipanoilmoitus 5.5.2021
Maankäyttö- ja rakennuslain 142 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Saarijärven kaupungin ympäristösihteeri on tehnyt päätöksen seuraavassa maisematyölupa-asiassa.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET/VIRANHALTIJAPÄÄTÖS
Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia lupalautakunnan käsiteltäväksi. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti Saarijärven kaupungin lupalautakunnalle 14 päivän kuluessa luettuna päätöksenantopäivästä tätä päivää lukuun ottamatta. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, arkilauantai tai muu sellainen päivä, jolloin virastossa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimus tehdään Saarijärven kaupungin lupalautakunnalle osoitteella: Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi.

Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä Saarijärven kaupungin ympäristötoimistossa Saarijärven kaupungintalolla.

 

Ympäristösihteeri

Suosittele