Home >> Kuulutukset >> Kuulutus ympäristösuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaista tilapäistä melua ja tärinää koskeva ilmoitus/ Tommi Mäkinen Racing Oy
17/06/2020 - 08:53
Kuulutus ympäristösuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaista tilapäistä melua ja tärinää koskeva ilmoitus/ Tommi Mäkinen Racing Oy
aikavälillä 1.7.2020-31.6.2021

Kuulutus sekä kuulutettava päätös ovat kuulutusaikana 15.6.- 22.7.2020 yleisesti nähtävillä yleisessä tietoverkossa Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivuilla (https://www.ely-keskus.fi/ > Keski-Suomi > Ajankohtaista > Kuulutukset).

 

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 22.7.2020.

Päätöksestä on valitusoikeus (1) sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea, (2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka
toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, (3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, (4) toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella
sekä (5) muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

 

 

Suosittele