Home >> Kuulutukset >> Saarijärven pohjavesialueiden suojelusuunnitelma
04/01/2021 - 09:52
Saarijärven pohjavesialueiden suojelusuunnitelma
Pohjaveden suojelun tavoitteena on turvata vedenhankinnalle tärkeät ja vedenhankintaan soveltuvat pohjavesivarannot ja niiden antoisuuden säilyminen sekä estää pohjaveden laadun heikkeneminen. Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on ohje, jota sovelletaan kuntatasolla mm. maankäytön suunnittelussa ja viranomaisvalvonnassa sekä lupakäsittelyissä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Suojelusuunnitelma sisältää ajantasaiset tiedot alueen pohjavesiolosuhteista, vedenottamoista ja niiden tarkkailusta sekä pohjavesialueiden riskikohteista. Suunnitelmassa esitetään toimenpidesuosituksia pohjavesialueille sijoittuville toiminnoille ja maankäytölle pohjaveteen kohdistuvien riskien ehkäisemiseksi. Suojelusuunnitelmassa tehtyä riskienarviointia ja toimenpidesuosituksia voidaan hyödyntää talousveden laadun valvonnassa ja talousveden laatuun vaikuttavien riskien hallinnassa.

Joustavuutensa, tehokkuutensa ja käytännön läheisyytensä ansiosta suojelusuunnitelmamenettely on keskeinen työväline Suomen pohjavesien suojelussa. Pohjavesialueen suojelusuunnitelman merkityksestä, sisältövaatimuksista ja laatimismenettelystä mukaan lukien kuulemiset säädetään vuonna 2015 annetussa laissa vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1263/2014, vesienhoitolaki). Suojelusuunnitelmaa koskevan lainsäädännön tavoitteena on tehostaa pohjaveden suojelua.

Saarijärven pohjavesialueiden suojelusuunnitelman laadinnasta on vastannut Ramboll Finland Oy. Suojelusuunnitelman laatimista on ohjannut seurantaryhmä, jossa ovat olleet edustettuina Saarijärven kaupunki, Saarijärven Vesihuolto Oy, Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi, Keski-Suomen ELY-keskus sekä Keski-Suomen pelastuslaitos.

 

Suojelusuunnitelma asetetaan julkisesti nähtäville ja kommentoitavaksi 5.1.-11.2.2021.

Suojelusuunnitelma löytyy myös: https://www.saarijarvi.fi/ymparisto-ja-luonto/pohjaveden-suojelu

Pohjavesialueiden rajauksia voi tarkastella karttapalvelun kautta: https://pks-kartta.sito.fi

 

Suojelusuunnitelmasta voi esittää mielipiteitä ja kommentteja 11.2.2021 mennessä osoitteella: Saarijärven kaupunki, PL 13, 43101 Saarijärvi tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse: kirjaamo@saarijarvi.fi

Suosittele