Home >> Musiikkiopisto >> Ajankohtaista
Ajankohtaista

VIITASALO-OPISTON OPPILASHAKU 2022

Viitasalo-opistossa voit opiskella musiikkia ja tanssia, oppilaaksi haetaan ilmoittautumalla.

Musiikin perusopetus on tarkoitettu kouluikäisille lapsille ja nuorille. Musiikin perusopetuksessa opiskellaan jonkin soittimen soittamista ja muita musiikkiin liittyviä asioita tavoitteellisesti. Musiikin perusopetusta pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan kaikissa toimintakunnissa. Huomaa myös n. 7 – 10 vuotiaille tarkoitettu Lasten lauluryhmä, joka kokoontuu Saarijärvellä!

Tanssin opetusta järjestetään sekä lapsille että nuorille, ryhmiä muodostetaan ikäkausittain 4 – 18 vuotiaille. Tanssinopetusta järjestetään Saarijärvellä.

Musiikkileikkikoulu ja soitinvalmennus 0 – 8 vuotiaille: ryhmiä perustetaan ilmoittautumisten perusteella (musiikkileikkikoulu vähintään 5 ilmoittautunutta, soitinvalmennus vähintään 3 ilmoittautunutta) kaikkiin Viitasalo-opiston toimintakuntiin. Musiikkileikkikoulu on tarkoitettu 0 – 6 vuotiaille lapsille, soitinvalmennus 5 – 8 vuotiaille lapsille.

Oppilaaksi hakeminen: Musiikin perusopetukseen (kouluikäiset), tanssin perusopetukseen sekä musiikkileikkikouluun ja soitinvalmennukseen haetaan sähköisillä lomakkeilla osoitteessa viitasalo.eepos.fi  . Valitse Hakeudu oppilaaksi -painike, valitse sen jälkeen sopiva lomake (Ilmoittautuminen musiikin perusopintoihin, Ilmoittautuminen tanssin perusopintoihin tai Ilmoittautuminen musiikkileikkikouluun ja soitinvalmennukseen), täytä lomake huolellisesti ja lähetä 15.5.2022 mennessä.

Oppilasvalinnoista päätetään hakuajan jälkeen musiikkiopiston opettajienkokouksessa. Ensimmäiset oppilasvalinnat tehdään alkukesällä, oppilasvalintoja tehdään myös syyslukukauden alkaessa kevään oppilashakuun osallistuneiden hakijoiden joukosta. Hakulomakkeet ovat avoimina vielä hakuajan jälkeenkin, mutta oppilasvalinnoissa etusijalla ovat hakuaikana hakemuksensa jättäneet.

Oppilasvalinnoista ilmoitetaan hakijoille henkilökohtaisesti.

Lisätietoja puh. 044 4598432 toimisto tai 044 4598427 rehtori.

www.saarijarvi.fi/musiikkiopisto

 

Taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön varautumissuunnitelma poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisen varalle lukuvuonna 2021 - 2022 (Viitasalo-opisto, kansalaisopisto ja kuvataidekoulu)

 

Lukuvuoden 2021 – 2022 poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin varautumisessa on otettava huomioon viranomaisten ohjeistus vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen opetustoiminnalle, aikaisemmin saadut kokemukset erilaisista poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä, mm. etäopetuksen järjestämismahdollisuuksista ja niiden toimivuudesta erilaisissa opetusmuodoissa (yksilöopetus, ryhmäopetus, oppiaine) ja eri ikäisten oppilaiden kanssa toimittaessa, ja koska opetus on opiskelijoille maksullista, on laadittava myös periaatteet sille kuinka mahdollisessa opetuksen keskeyttämistilanteessa oppilaille ja kurssilaisille hyvitetään opetuksen keskeytysajalla saamatta jäävä opetus, jos opetusta ei ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista järjestää vaihtoehtoisilla menetelmillä.

Varautumistoimet

Viranomaismääräysten osalta ja muutoin soveltuvin osin noudatetaan taiteen perusopetuksessa ja vapaan sivistystyön opetuksessa Perusopetuksen varautumissuunnitelmaa poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisen varalle (Sivltk 25.8.2020 §50 Liite 4). 

Ohjeistus ja varustautuminen

 • Opettajille, kurssilaisille, oppilaille ja heidän huoltajilleen on tiedotettu koronatautiepidemian varautumisohjeistus ja toimintatavat kursseilla ja oppitunneilla: opetukseen ei tule osallistua sairaana tai vähänkään oireisena. Etenkin käsihygieniasta on huolehdittava erityisen tarkasti. Lähikontakteja muihin opiskelijoihin ja opettajiin on vältettävä. Opiskelussa käytetään omia työvälineitä tai välineet puhdistetaan huolellisesti käytön jälkeen. Riskiryhmiin kuuluvien tulee harkita tarkkaan toimintaan osallistumistaan.
 • Joko opettajan tai oppilaan ollessa lievien sairausoireiden seurauksena estynyt lähiopetuksesta voidaan käyttää etäopetusmenetelmiä jos ne soveltuvat opetettavaan aineeseen.
 • Opetustiloihin on hankittu käsihuuhdetta tilojen käyttäjiä varten. Eri opetuspisteissä opettavat opettajat kuljettavat mukanaan käsihuuhdetta ja muita tarvitsemiaan puhdistusvälineitä, jotka opistot hankkivat opettajien käyttöön.
 • Oppilaat ja opiskelijat huolehtivat itse omasta suojautumisestaan kulloinkin voimassa olevien ohjeiden mukaisesti.

 

Opetusjärjestelyt poikkeusoloissa

 • Sekä kansalaisopiston että Viitasalo-opiston toiminnan suunnittelussa lukuvuodelle 2021 – 2022 lähtökohtana on normaaleihin oloihin siirtyminen. Mutta jos epidemiatilanne sitä vaatii, on varauduttava myös mahdollisiin kokoontumisrajoituksiin ja niiden huomioon ottamiseen opetusryhmien osallistujamäärissä ja/tai opetusjärjestelyissä viranomaisohjeistuksen mukaisesti.
 • Opistojen opettajat voivat järjestää oppituntinsa etämenetelmin, mikäli lievät sairausoireet eivät edellytä sairauspoissaoloa ja mikäli etäopetusmenetelmät soveltuvat opetusaineeseen. Samoin, jos oppilas ei lievien oireiden vuoksi voi osallistua lähiopetukseen, opettaja voi pitää oppitunnin etämenetelmin jos se on mahdollista oppilaan oman oppitunnin aikaan ja jos se soveltuu opetettavaan aiheeseen.
 • Mahdollinen etäopetus tapahtuu opettajien ja oppilaiden omilla laitteilla ja yhteyksillä.

 

Kurssi- ja lukukausimaksut poikkeustilanteessa

 • Mikäli oppilaitos tai jokin sen opetuspisteistä joudutaan viranomaisten määräyksellä sulkemaan ja lähiopetus keskeyttämään, oppilaitoksissa siirrytään etäopetukseen niiltä osin kuin se on tarkoituksenmukaista ja oppiaineeseen soveltuvaa. Etäopetuksena järjestettävän opetuksen kurssi- ja lukukausimaksut ovat samat kuin lähiopetuksen kurssi- ja lukukausimaksut.
 • Niiltä osin kuin opetusta ei poikkeustilanteessa (oppilaitoksen tai jonkin opetuspisteen sulkeminen, mahdolliset kokoontumisrajoitukset) voida järjestää etämenetelmin, pitämättä jääneet oppitunnit pyritään järjestämään myöhempänä ajankohtana.
 • Jos poikkeustilanteen vuoksi peruuntuneita oppitunteja ei pystytä järjestämään toisena ajankohtana, kurssi- tai lukukausimaksua hyvitetään tai palautetaan sen verran kuin oppitunteja jää pitämättä. Teknisistä syistä alle 10 euron osuutta kurssi- tai lukukausimaksusta ei palauteta.
 • Opetuskertoja voi Viitasalo-opistolla peruuntua kaksi kertaa lukukaudessa ennen kuin oppitunteja korvataan toisena ajankohtana, kansalaisopistolla opetuskertoja voi peruuntua kaksi kertaa lukuvuodessa ennen kuin peruuntuneita opetuskertoja korvataan.
 • Jos kurssi- tai lukukausimaksua palautetaan, asiakkaan on haettava palautusta kirjallisesti määräaikaan mennessä opistolta saatavalla lomakkeella. Opiston toimisto tekee laskelman palautettavan kurssi- tai lukukausimaksun määrästä toteutuneen ja peruuntuneen tuntimäärän perusteella. Teknisistä syistä alle 10 euron osuutta kurssi- tai lukukausimaksusta ei palauteta.
 • Opistojen nuorimpien, lähinnä alle kouluikäisten oppilaiden opetuksessa etäopetusmenetelmien käyttöä tulee harkita tarkkaan. Mikäli opetus joudutaan keskeyttämään, eikä ryhmien opetusta voida järjestää tarkoituksenmukaisesti etämenetelmillä, pitämättä jääneet opetuskerrat hyvitetään seuraavassa kurssi- tai lukukausimaksussa tai maksu palautetaan.
 • Opetuksen keskeytystilanteessa noudatetaan voimassa olevia työ- ja virkaehtosopimusten määräyksiä.

 

Pysäytetään Korona-virus!

 • Harrastetaan terveenä. Älä tule oppitunneille jos sinulla on pieniäkään sairauden oireita. Myös opettajasi saattaa olla poissa tavallista herkemmin tästä syystä. Ole kärsivällinen, oppitunnit pyritään korvaamaan mahdollisuuksien mukaan *.
 • Jos kuulut jonkin perussairauden takia riskiryhmiin, sinun pitää itse tarkkaan harkita osallistumismahdollisuuksiasi opiston toimintaan. Tarvittaessa opetuksesi voidaan järjestää etäopetuksena, keskustele tästä opettajasi ja tarvittaessa rehtorin kanssa.
 • Pese kädet tai käytä käsihuuhdetta ennen oppituntiasi.
 • Muista turvaetäisyydet muhin oppilaisiin ja opettajaasi! Vältä suoraa koskettamista.
 • Jos aivastat tai yskit, yski tai aivasta kertakäyttönenäliinaan tai kyynärtaipeeseen, pese myös heti kätesi.
 • Odota rauhassa ennen oman oppituntisi alkua että edelliset oppilaat ovat ehtineet poistua opetustilasta.
 • Ole ajoissa paikalla että tunti pääsee alkamaan aikataulun mukaisesti. 

*Viitasalo-opiston johtokunnan päätöksen mukaisesti opettaja voi olla sairauden takia poissa kaksi kertaa lukukaudessa ennen kuin hänen on korvattava pitämättä jääviä oppitunteja tai opettajalle hankitaan sijainen.

 

Oppilashaku viitasalo.eepos.fi

Hakulomakkeet ovat avoinna! Oppilaaksi hakeminen: Musiikin perusopetukseen (kouluikäiset) ja tanssin opetukseen haetaan ensisijaisesti sähköisillä lomakkeilla nettiosoitteessa viitasalo.eepos.fi ja sieltä Hakeudu oppilaaksi -painike -> valitse lomake -> Ilmoittaudu ja täytä lomake huolellisesti.  Lue oppilashausta tarkemmin kohdasta Oppilasvalinnat.

      

                                     

Huom. Niin oppilaiden kuin opettajienkin poissaolojen vähentämiseksi pyydämme, että mikäli oppilas on sairauden vuoksi poissa koulusta tai päivähoidosta, hän ei tulisi myöskään musiikkiopiston tunneille. Tartunnat kun leviävät läheisissä kosketuksissa ja esim. samojen soittimien välityksellä varsin helposti.