Home >> Musiikkiopisto >> Opetus
Opetus

Päivitetty 8.8.2022

Viitasalo-opiston opetussuunnitelma on tullut käyttöön 1.8.2018 alkaen. Alla linkit opetussuunnitelmaan, oppilaan oppaaseen ja Eepoksen ohjeisiin.

Opetussuunnitelma

Opas uusille oppilaille

Eepos-ohje oppilaille ja huoltajille

Opetukseen haku ja ryhmiin ilmoittautuminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella osoitteessa viitasalo.eepos.fi

Musiikkiopiston toiminta jakaantuu eri osastoihin oppilaiden iän ja tason mukaisesti

Musiikkileikkikoulu

Ensiaskeleena musiikinopiskeluun toimii musiikkileikkikoulu, joka on tarkoitettu alle kouluikäisille (0-6 vuotiaille) lapsille. Musiikkileikkikoulussa pyritään leikin, laulun ja liikunnan kautta antamaan lapsille musiikillisia perusvalmiuksia sekä tutustutetaan lapsia eri musiikkityyleihin. Musiikkileikkikoulussa lapset jaetaan ikäkauden mukaisiin ryhmiin, kussakin ryhmässä on 5-12 lasta.

Perheryhmä 0-3 -vuotiaat

Lapset ja vanhemmat saavat mukavia musiikillisia kokemuksia ja elämyksiä yhdessä musisoiden. Varhaisiän musiikkikasvatuksen työtapoja apuna käyttäen tuetaan aikuisen ja lapsen positiivista vuorovaikutussuhdetta, lapsen musiikillista ja kokonaisvaltaista kehitystä. Laulaminen, loruilu, liikkuminen ja soittaminen ovat lapselle luonnollisia ilmaisukanavia, joista saa voimaa ja iloa lapsen ja vanhemman yhteisiin hetkiin muskarissa ja kotona.

Muksumuskari 3-6 -vuotiaat

Muksumuskari on noin 3-6 -vuotiaille lapsille suunnattu ryhmä, johon lapset osallistuvat ilman vanhempia. Varhaisiän musiikkikasvatuksen työtavat: laulaminen, loruilu, liike, soittaminen ja taideintegraatio ovat lapselle luonnollisia ilmaisukanavia. Niiden avulla tuetaan leikinomaisesti lapsen musiikillista ja kokonaisvaltaista kehitystä. Lorut ja laulut edistävät lapsen kielellistä ja motorista kehitystä, myös soittimiin tutustutaan monipuolisesti. Turvallisessa vertaisryhmässä opetellaan, itsenäistymistä, tuetaan lapsen sosio-emotionaalista kasvua sekä nautitaan musiikin riemusta.

Soitinvalmennus

Viitasalo-opiston opetussuunnitelman mukaan 5 - 8 vuotiaat musiikin opintoihin hakijat otetaan soitinvalmennusoppilaiksi. Soitinvalmennus on tärkeä vaihe uuden oppilaan tutustuttamisessa musiikkiopistossa opiskeluun. Soitinvalmennus kestää yhden lukuvuoden ja tapahtuu sekä ryhmäopetuksena että yksilö- tai pienryhmäopetuksena. Ryhmätunneilla tutustutaan eri soittimiin, opitaan erilaisia asioita musiikista ja musiikkiopistossa opiskelusta ja tärkeä osa opiskelua on tutustua musiikkiopiston muihin oppilaisiin ja opettajiin. Soitinjaksoilla oppilaat käyvät tutustumassa kolmen viikon jaksoissa 4-5 eri instrumentin opiskeluun joko yksilöopetuksena tai pienissä ryhmissä. Soitinvalmennustunteja on 30 viikkoa lukuvuodessa ja opetusta 30-45 minuuttia viikossa.

Musiikin perusopinnot

Musiikin perusopinnoissa oppilaat opiskelevat jotakin tiettyä soitinta, musiikin hahmotusaineita ja yhteissoittoa. Soitonopetusta voi saada seuraavissa soittimissa: laulu, piano, viulu, sello, huilu, klarinetti, saksofoni, harmonikka, kitara, sähkökitara ja -basso ja lyömäsoittimet, muidenkin soittimien opetusta pyritään järjestämään kysynnän mukaan. Perusopinnot jakautuvat neljään tasolta toiselle etenevään opintokokonaisuuteen. Opiskeluaika perusopinnoissa on 7-8 vuotta.

Musiikin syventävät opinnot

Musiikin syventäviin opintoihin oppilaat siirtyvät suoritettuaan perusopintojen opintokokonaisuudet. Syventävät opinnot kestävät 2-3 vuotta. Musiikin syventävissä opinnoissa tähtäimenä on lopputyö. Syventävien opintojen opintokokonaisuuksia on kolme: kaikille yhteiset syventävät opinnot, valinnaiset opinnot ja lopputyö. Syventävien opintojen lopputyöt voivat olla oppilaan omista valinnoista ja mielenkiinnon kohteista riippuen hyvinkin erilaisia: esimerkiksi konserttiohjelman valmistaminen ja esittäminen, omien sävellysten tekeminen ja esittäminen osana konserttia, äänite tai muu tallenne tai vaikka taiteidenväliset projektit ja niihin liittyvä musiikillinen sisältö.

Aikuisosasto

Aikuisosastossa pidetään yllä musiikin perusopinnot suorittaneiden harrastuneisuutta, aikuisosastossa opiskeluaika on kaksi lukuvuotta ja oppilaat suorittavat musiikin perus- tai syventävien opintojen opintokokonaisuuksia.

Tanssin perusopetus

Musiikkiopistossa annetaan myös tanssin perusopetusta 4-18 vuotiaille oppilaille. Opetus on painottunut nykytanssin eri muotoihin. Tanssin perusopetus on tavoitteellista ja opintokokonaisuuksittain tasolta toiselle etenevää. Tanssin perusopetus jakautuu Yhteisiin opintoihin, jossa on kaksi tasolta toiselle etenevää opintokokonaisuutta ja Teemaopintoihin, joka sisältää yhden opintokokonaisuuden. Tanssin Yhteiset ja Teemaopinnot kestävät yhteensä 8-9 vuotta. Näiden lisäksi järjestetään Lasten tanssia 4-5 vuotiaille lapsille. Ryhmiin ilmoittaudutaan nettisivulla viitasalo.eepos.fi

Opetuspaikat lukuvuonna 2022 - 2023

Lukuvuonna 2022 - 2023 musiikin opetusta järjestetään Saarijärvellä, Karstulassa, Kannonkoskella, Kivijärvellä ja Kyyjärvellä. Tanssiryhmien opetus järjestetään Saarijärvellä. Musiikkileikkouluryhmien opetus järjestetään Kannonkoskella, Karstulassa, Kivijärvellä, Kyyjärvellä, Lannevedellä ja Saarijärvellä. Soitinvalmennusta järjestetään Kannonkoskella, Karstulassa, Kivijärvellä, Kyyjärvellä ja Saarijärvellä.