Home >> Rakennusvalvonta >> Poikkeaminen Ja Suunnittelutarve
Poikkeaminen ja suunnittelutarve
Ennen rakennus- tai muun lupahakemuksen jättämistä voi olla tarpeen hakea poikkeamista tai/ja suunnittelutarveratkaisua, mikäli hanke poikkeaa esimerkiksi voimassa olevasta kaavasta tai sijoittuu suunnittelutarvealueelle.

Vireillä olevat suunnittelutarvehakemukset:

Ruthon Group Oy on jättänyt suunnittelutarveratkaisuhakemuksen biokaasulaitoksen ja kierrätyslannoitetuotantopaikan sekä tähän välittömästi liittyvän infran rakentamiseksi Saa-
rijärven Kalmarin alueelle, tiloille Loukkukangas 729-402-3-246 ja Kuusisto 729- 402-3-354  osoitteeseen Kuuselanmäentie 360, 43270 Kalmari.

Henkilöillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hakemusten mukainen toiminta saattaa vaikuttaa, on tilaisuus kirjallisesti tehdä muistutuksensa hakemuksen johdosta.
Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 18.11 – 3.12.2020 Saarijärven kaupungin rakennusvalvonnassa, osoite Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi, 3. krs, ma - pe 9.00 - 15.00 ja kaupungin
internetsivuilla (www.saarijarvi.fi).

Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa viimeistään torstaina 3.12.2020 klo 15.00 mennessä, osoitteeseen Saarijärven kaupunki, Rakennusvalvonta, PL 13, 43101 Saarijärvi.

Lisätiedot:
Ruthon Group Oy yrittäjä Ari-Pekka Hongisto 040 358 0077 tai Saarijärven kaupunki rakennustarkastaja Jouni Vesala 044 459 8319.

Hakemus sekä liiteasiakirjat:

 

 

Vireillä olevat poikkeamishakemukset:

Tällä hetkellä ei ole vireillä olevia poikkeamishakemuksia.

 


Poikkeaminen

Kunta voi erityisestä syystä myöntää poikkeamisen maankäyttö- ja rakennuslain nojalla säädetyistä tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista. Kunta voi esimerkiksi myöntää poikkeamisen kaavan määräyksistä, käyttötarkoituksesta, rakennusjärjestyksen määräyksistä ja rakennuskiellosta.

Poikkeamistoimivallan siirtoa koskeva maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) muutos 196/2016) tuli voimaan 1.4.2016.
Lain muutos tarkoittaa, että aikaisemmin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY- keskus) toimivaltaan kuuluneet poikkeamisasiat ratkaistaan jatkossa kunnassa.
Aiemmin alueellisen ELY-keskuksen toimivallassa oli uuden rakennuksen rakentamisesta ranta-alueella, jolla ei voimassa olevaa asema- tai yleiskaavaa, vähäistä suuremmasta poikkeamisesta asemakaavassa osoitetusta rakennusoikeudesta tai rakennuksen suojelua koskevasta kaavamääräyksestä.
Poikkeamishakemus toimitetaan Saarijärven kaupungin kaavoitukseen. Kaupunginhallitus tekee poikkeamispäätökset.


Suunnittelutarveratkaisu

Maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:ssä tarkoitettuja suunnittelutarvealueita ovat sanotun säännöksen 1 momentissa mainitut alueet, 2 momentissa tarkoitettu rakentaminen sekä kunnan oikeusvaikutteisissa yleiskaavoissa ja rakennusjärjestyksessä (MRL 16 § 3 mom.) määrätyt alueet.  Maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:ssä suunnittelutarvealueella tarkoitetaan aluetta, jonka käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen.

Suunnittelutarvesäännöksiä sovelletaan sellaiseen rakentamiseen, joka ympäristövaikutusten merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista lupamenettelyä laajempaa harkintaa (esim. suurnavetta tai halli). Suunnittelutarve voi olla tarpeen myös niillä kaavattomilla alueilla, joilla rakentaminen on tiivistä tai hanke sijoittuu yhdyskuntataloudellisesti epäedullisille alueille. Suunnittelutarvealueella rakennuspaikan vähimmäispinta-ala on 5000 m².

Suunnittelutarveratkaisuhakemus toimitetaan rakennusvalvontaan. Rakennustarkastaja ratkaisee suunnittelutarvekohteet tapauskohtaisesti.


Vähäinen poikkeaminen rakennusluvan yhteydessä

Rakennusvalvontaviranomainen voi myöntää rakennusluvan yhteydessä vähäisen poikkeamisen rakentamista koskevista säännöksistä ja määräyksistä (MRL 175§). Vähäistä poikkeamista ei haeta erikseen, vaan rakennustarkastaja voi todeta lupahakemuksen perusteella poikkeamisen olevan niin, vähäinen, että erityistä poikkeamismenettelyä ei tarvita. Vähäisestä poikkeamisesta peritään hinnaston mukainen maksu.


Hakumenettely ja hakemus


Lupien hinnat:

Poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu 400 - 450 € (myönteinen) valvontamäärästä riippuen, 200 € (kielteinen)
- lisäksi laskutetaan mm. naapureiden kuulemiset, lehtikuulutukset, kaavaotteet, kopiot
Vähäinen poikkeaminen rakennusluvan yhteydessä 75 - 100 €


Yhteystiedot:

Poikkeamismenettely:

Ulla-Maija Humppi, kaavoitusarkkitehti
p. 044 4598 405
ulla-maija.humppi@saarijarvi.fi

Suunnittelutarveratkaisut:

Jouni Vesala, rakennustarkastaja
p. 044 4598 319
jouni.vesala@saarijarvi.fi