Home >> Päätöksenteko >> Lautakunnat
Lautakunnat
Lautakunnat ovat luottamushenkilöistä koostuvia toimielimiä, jotka tekevät päätöksiä mm. koulutus-, päivähoito- ja ympäristöasioista sekä vapaa-aikatoimeen ja kulttuuritoimeen liittyvistä asioista. Saarijärvellä on kolme päälautakuntaa: sivistyslautakunta, tekninen lautakunta ja lupalautakunta. Lautakuntien jäsenten tiedot päivitetään 23.8. pidettävän kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen.

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunnan tehtävänä on vastata kaupungin opetustoimesta: perusopetuksesta ja 2. asteen koulutuksesta ja olla osavastuussa ammatillisesta aikuiskoulutuksesta sekä kehittää kesäyliopistotoimintaa. Sivistyslautakunnan tehtävänä on myös vastata kaupungin varhaiskasvatuksesta sekä päättää vapaata sivistystoimea koskevista asioista. Vapaaseen sivistystoimeen luetaan vapaa-aika- ja kulttuuripalvelut sekä kansalaisopisto-, museo- ja kirjastotoiminta.

Sivistyslautakuntaan kuuluu 7 jäsentä:
Niina Vuori (pj.), Heli Ihanainen (vpj.), Ari Kinnunen, Pirjo Leppämäki, Miikkael Reiman, Ulla Palmu ja Jukka Oittinen. Esittelijänä toimii sivistysjohtaja Arja Siikström ja sihteerinä Satu Mäntynen.
Varajäsenet: Marjatta Suomäki, Kimmo Kinnunen, Riitta Pirttiniemi, Kari Kunelius, Ari Kalliokoski, Laura Kivinen ja Maria Sallinen.

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta toimii yksityistielain mukaisena tiehallintoviranomaisena, väestönsuojelu­lain tarkoittamana viranomaisena sekä vastaa öljyvahinkojen torjunnasta. Tekninen lautakunta vastaa kaupungin kiinteistöjen kunnossapidosta ja rakentamisesta sekä yleisten alueiden hoidosta. Tekninen lautakunta vastaa myös vesi- ja viemärilaitoksen toiminnasta sekä kaupungin vuokratalojen kunnossapidosta.

Tekniseen lautakuntaan kuuluu 7 jäsentä:
Jouni Vuori(pj.), Ilkka Lintunen(vpj.), Suvi Ahola, Esa Oikari, Kirsi Lehtonen, Kaisa Ilola ja Eero Sekki.
Teknisen lautakunnan esittelijänä toimii tekninen johtaja Vesa Ronkainen ja sihteerinä Marika Laitinen.
Varajäsenet: Mika Tamminen, Markku Tenosalmi, Iida Moisio, Teemu Upla, Harri Tollola, Leena Reinikka ja Sisko-Annikki Komu-Moisio
 

Lupalautakunta

Lupalautakunnan tehtävänä on toimia kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena ja rakennusvalvontaviranomaisena sekä maa-aineslain tarkoittamana viranomaisena ja ulkoilulain tarkoittamana leirintäalueviranomaisena. Lupalautakunta ratkaisee myös ne poikkeamisasiat, joissa hakijana on kunta itse. Esittelijänä toimii rakennustarkastaja Jouni Vesala, ympäristösihteeri Mia Rahinantti,
kaavoitusarkkitehti Ulla-Maija Humppi ja sihteerinä Marika Laitinen.

Lupalautakuntaan kuuluu 5 jäsentä:
Esko Janhonen(pj.), Pentti Tuomi (vpj.), Marjatta Suomäki, Riitta Pirttiniemi ja Jari Penttinen.
Varajäsenet: Miikkael Reiman, Tero Sironen, Leena Kuhno, Anu Erkko ja Hannu Salminen.
 

Viitasalo-opiston johtokunta

Viitasalo-opiston johtokunta huolehtii Viitasalo-opiston hallinnosta ja musiikkikasvatuksesta ja -opetuksesta toimialallaan Pohjoisessa Keski-Suomessa.
Viitasalo-opiston johtokuntaan kuuluu 3 jäsentä: Heikki Mikonmäki (pj.), Raimo Rytsy ja Tero Tenhunen.
Esittelijänä ja sihteerinä toimii opiston rehtori Timo Tikka.
Varajäsenet: Pirjo Leppämäki, Petri Tavinen ja Hannu Salminen.
 

Sydän-Suomen jätelautakunta

Lautakunta vastaa jätelain mukaisista viranomaistehtävistä.
Sydän-Suomen jätelautakunnan puheenjohtajana toimii Matti Tannermäki ja varajäsenenä Suvi Ahola.
Esittelijänä ja sihteerinä toimii jätehuoltoasiamies. Lautakunnan kokoonpano kokonaisuudessaan on jätelautakunnan verkkosivuilla.

 

Lisäksi lain määräämiä toimielimiä ovat keskusvaalilautakunta ja tarkastuslautakunta.
 

Keskusvaalilautakunta:
Keskusvaalilautakunta vastaa kunnallisvaalilain, kansanedustajain vaaleista anne­tun lain, presidentinvaalista annetun lain, europarlamenttivaalilain ja neuvoa antavasta kansanäänestyksestä annetun lain toimeenpanosta kaupungin alueella.
Vaalilain 13 §:n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan toimikaudekseen kunnan keskusvaalilautakunta. Kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.
Keskusvaalilautakunnan jäsenet: Erkki Autio (pj.), Riitta Kaikuranta (varapj.), Hannu Vilkkilä, Arja-Leena Peiponen, Anna-Liisa Neittaanmäki
Varajäsenet: Markku Collin, Jesper Kristiansson, Leena Kuhno, Jarmo Nyrönen, Mirkka Oravakangas.
 

Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunta valmistelee valtuustolle päätöksentekoon tulevat hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet.
Tarkastuslautakunnan jäsenet: Hannu Vilkkilä (pj.), Matti Tannermäki (varapj.), Risto Vesterinen, Marjut Pollari ja Sari Järvinen.
Varajäsenet:  Tero Sironen, Pertti Hokkanen, Esa Järvinen, Anne Honkanen ja Maria Sallinen.