Home >> Päätöksenteko >> Muut Toimielimettyoryhmat
Muut toimielimet/työryhmät
VANHUSNEUVOSTO

Saarijärven vanhusneuvostossa on kaupungin, Saarikan ja eläkeläisjärjestöjen nimeämät jäsenet. Kaupunki vastaa toimikunnan kuluista. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 2001 vanhusneuvoston toimintasäännön. Toimtasääntö on uudistettu vuonna 2017. Vanhusneuvosto kokoontuu 4-8 kertaa vuodessa. Sen tehtävänä on mm:

 • edistää vanhusten, eläkeläis– ja vanhusjärjestöjen ja viranomaisten yhteistoimintaa sekä edesauttaa ikäihmisten osallistumista ja vaikuttamista kaupungin päätöksentekoon.
 • Edistää ikäihmisten selviytymistä eri toiminnoissa, kuten asumisessa, sosiaali– ja terveyspalvelujen saamisessa sekä kulttuuri– ja vapaa ajan toiminnoissa.
 • Seurata ikäihmisten näkökulmasta kaupungin päätöksentekoa erityisesti heille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien järjestämiseksi ja niiden  saatavuuden parantamiseksi.
 • Vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset tilat soveltuvat myös ikäihmisten, vammaisten ja sairaiden tarpeisiin
 • Tehdä esityksiä  ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kaupungin viranomaisille ikäihmisiä koskeviin kysymyksiin.
 • Osallisuuden vahvistamiseen ja ikääntyvien tapahtumien järjestäminen
 • Ajankohtaisten luentojen järjestäminen
 • Päättäjien ja ikääntyvien väliseen vuoropuhelun mahdollistaminen
 • käydä vuoropuhelua muiden vanhusneuvostojen kanssa

Vanhusneuvosto on käsitellyt mm. seuraavia asioita:

 • palvelusetelin käyttöönottoa
 • vanhusneuvolatoiminnan käynnistämistä
 • omaishoidontuen määrärahaa ja hoitajien jaksamista
 • liikuntatilan ja vuorojen saamista ikäihmisille. Ohjaaja on vertaisohjaaja.
 • palvelu– ja yhteisöasumisen lainsäädäntöön vaikuttamista ja yksikön rakentamista Saarijärvelle
 • kulttuuriesitysten hankkimista seutukunnan järjestöjen käyttöön
 • aloite kassapalvelujen saamisesta terveyskeskukseen
 • asiointiliikenteen järjestämistä
 • tehnyt aloitteen Sivullanpellon kaavoittamisesta ikääntyvien asuinalueeksi
 • tehnyt esityksiä penkkien saamisesta kulkuväylien varsille
 • tehnyt aloitteen Saarikalle selkokielisestä palveluesitteestä

 

Vanhusneuvosto on:

 • tutustunut oman ja lähialueen vanhusten palvelutaloihin
 •  järjestänyt apuvälineiden esittelyä
 • järjestänyt ja osallistunut omalla osastolla messuille
 • koonnut vanhustenviikon ohjelman lokakuussa

 

Laki vanhusneuvoistoista:
Vanhusneuvosto
Sen lisäksi, mitä kuntalain 27 §:ssä säädetään kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista, kunnan on asetettava ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä.

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista:
Vanhusneuvosto on otettava mukaan 5 §:ssä tarkoitetun suunnitelman valmisteluun ja 6 §:ssä tarkoitettuun arviointiin. Lisäksi neuvostolle on muutoinkin annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen kannalta.

Vanhusneuvosto on Saarijärven kaupungin asettema lakisääteinen toimikunta. Uuden vanhusneuvoston toimikausi alkoi kesäkuussa 2017.
Vuoden 2018 puheenjohtaja on Seija Talaskivi
(varapj. Aaro Lahtinen) ja  sihteeri Virpi Päiviö. Muina jäseninä ovat Maria Kuosmanen (Juhani Penttinen), Veli-Pekka Halmila (Tarja Rekonen), vpj. Seija Talaskivi (Marja Sironen), Aaro Lahtinen (Kaino Kinnunen). Suluissa on mainittu varajäsen. Kaupungin hallituken asettama jäsen on Marjut Pollari.

PALVELUITA:

Vanhusten liikuntavuorot talvikaudella Monitoimihallissa.
Ikisluennot ovat talvikautena Saarijärvi-salissa. Ikääntyvien yliopiston luennot ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Varaa aikaa ilmoittautumiseen ennen luentoa aulassa.
Kansalaisopistossa on runsaaati kursseja, jotka sopivat ikäihmisille. Etenkin tietotekniikan kurssit ovat suositeltavia.

SAARIKKA

 • Perusturvaliikelaitos Saarikka järjestää myös ikäihmisten sosiaali- ja asumispalveluja Arjen tuen palveluja. 
 • Hyvinvointitupa toimii Säätökeskuksessa. Hyvinvointitupa palvelee arkiaamuisin ma-pe klo 8-11, paitsi kuukauden ensimmäisellä viikolla klo 8-10. Jokaisen kuukauden ensimmäisen viikon torstaina paikalla muistihoitaja. Saarikan hyvivointipiste Pylkönmäellä aloitti toimintansa 2018. Saarikan hyvinvointipiste, Pekkasentie 1 B. Hyvinvointipiste on avoinna kerran kuukaudessa tiistaisin klo 9.00-15.00: 13.2., 13.3., 10.4., 15.5., 12.6. ilman ajanvarausta.
 • Saarikan alueen palveluopas tarjoaa tietoa erilaisista palveluista. Tästä pääse tutustumaan Seinioreiden palveluoppaaseen.

 

TAPAHTUMIA:

Keväällä ikääntyvien toimintapäivä. Päivä tarjoaa monenlaisia virikkeitä, vinkkejä ja testejä. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.
Kesäkuussa on kaikille eläkeläiseille Ikäihmisten teatteripäivä Lumperossa.
Vanhustenviikkoa vietetään vuosittain lokakuun alussa Vanhustyön keskusliiton määrittämänä aikana.

 

Korjausneuvontaa on ympäri Suomen! | Vanhustyön keskusliitto
www.vtkl.fi/fin/toimimme/korjausneuvonta/korjausneuvojien_yhteystiedot/
Korjausneuvontaa ympäri Suomen! Ota yhteyttä oman alueesi korjausneuvojaan. Korjausneuvojan palvelut asiakkaille ovat maksuttomia, mutta varsinaisten remonttien tekeminen on maksullista. Korjausneuvoja auttaa kuitenkin avustusten hakemisessa asuntojen muutostöiden toteuttamiseen.