Home >> Paivahoito Ja Esiopetus >> Varhaiserityiskasvatus
Varhaiserityiskasvatus
Varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen osallistuva lapsi voi tarvita erilaista tukea kasvun ja kehityksen eri vaiheissa.

Varhaiskasvatuksessa lapsen kehitystä ja oppimista tuetaan lapsen tarpeiden edellyttämällä tavalla. Lapsen kannalta on tärkeää, että tuki muodostaa johdonmukaisen jatkumon varhaiskasvatuksen aikana sekä lapsen aloittaessa esiopetuksen ja perusopetuksen. Tuen järjestämisen lähtökohtana ovat lapsen vahvuudet sekä tuen tarpeet. Riittävän aikaisella ja oikein kohdennetulla tuella voidaan edistää lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia.

Saarijärven varhaiskasvatuksessa on käytössä esi- ja perusopetuksen tapaan kolmiportainen tuki, joka tarkoittaa yleistä, tehostettua ja erityistä tukea.

Yleinen tuki

Yleinen tuki kuuluu kaikille lapsille, ja se on olennainen osa Saarijärven varhaiskasvatusta ja esiopetusta, ja koko henkilöstö osallistuu sen toteuttamiseen.

Tehostettu tuki

Tehostettu tuki sisältää samoja elementtejä kuin yleinen tuki. Saarijärven varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa tehostettu tuki kuuluu lapselle, joka tarvitsee yksilöllistä tukea useissa arjen tilanteissa ja usealla kehityksen osa-alueella.

Erityinen tuki

Erityistä tukea annetaan pääasiallisesti silloin, kun tuen tarve johtuu lapsen vammasta, sairaudesta, kehityksen viivästymästä tai tunne-elämän häiriöstä. Erityisessä tuessa pedagoginen, kasvatuksellinen ja hoidollinen tuki monipuolistuvat entisestään.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajien toimenkuva

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja toimii yhteistyössä lapsen, huoltajien, varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstön sekä tarvittavien yhteistyötahojen (esim. koulut, perheneuvola, terapeutit) kanssa. Varhaiskasvatuksen erierityisopettaja ohjaa huoltajia sekä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstöä lapsen tuen tarpeiden tunnistamisessa. Lisäksi hän suunnittelee ja arvioi lapsen tarvitsemia tukitoimia edellä mainittujen tahojen kanssa kolmiportaisen tuen mallin mukaisesti. Saarijärvellä toimii kolme varhaiskasvatuksen erityisopettajaa, joista yksi työskentelee Sivulan päiväkodissa ja kaksi kiertävinä varhaiskasvatuksen erityisopettajina konsultoiden kaupungin kaikkia varhaiskasvatus- ja esiopetusyksiköitä.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Sivulan päiväkoti, Intolan lapsiryhmä
puh. 044 4598 343

Kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja,
puh. 044 4598 340

Kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja,
puh. 044 4598 735

Kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja, yksityinen varhaiskasvatus
puh. 044 4598 335