Home >> Perusopetus >> Joustava Perusopetus
Joustava perusopetus
Joustava perusopetus järjestetään 8-12 oppilaan ryhmässä ja se on tarkoitettu pääasiassa 9. luokkien oppilaille. Opetuksessa noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Oppilas suorittaa joko yleistä tai yksilöllistettyä oppimäärää ja jokaiselle oppilaalle laaditaan yksilöllinen oppimissuunnitelma ja tarvittaessa henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS).

Jopo-luokka ei ole erityisluokka eikä opetus ole erityisopetusta, vaan joustava perusopetus on eräs yleisopetuksen muoto, jolla pyritään ehkäisemään koulupudokkuutta ja edistämään oppilaan kykyjen mukaista suoriutumista koulussa.

Jopo:n tavoitteena on perusopetuksen päättötodistuksen saaminen ja jatkokoulutukseen hakeutuminen. Oppilasasioissa tehdään tiivistä yhteistyötä mm. nuorisotyön, kouluterveydenhuollon ja oppilaanohjaajan kanssa.

Jopo-luokalla on oma luokanopettaja ja nuoriso-ohjaaja. Oman opettajan lisäksi oppitunteja voi pitää aineenopettaja, esim. valinnaisaineet suoritetaan omissa valinnaisaineryhmissä.

Jopoon päästään, Jopoon ei jouduta.

Kenelle Jopo on tarkoitettu?

Oppilaalla on esimerkiksi:
• vaara saada hylättyjä arvosanoja eli heikko koulumenestys JA/TAI
• paljon poissaoloja JA/TAI
• heikentynyt koulumotivaatio
ja
• halu ja asenne korottaa omia arvosanoja
• kykyä toimia erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa (pienryhmä ja työpainotteisuus )
• pystyy tarvittaessa omatoimiseen työskentelyyn koulussa sekä työelämäjaksoilla
• pystyy sitoutumaan lukuvuodeksi Jopo-luokan toimintaan
• halu käydä työssäoppimisjaksoilla (TOP)
 

Opintojen sisältö

Opiskelu pitää sisällään monipuolisia ja toiminnallisia oppimisympäristöjä mm.
• työpaikat (työjaksoja 8 lukuvuodessa, yhteensä 40 - 60 päivää )
• leirikoulut
• opintoretket
• opintokäynnit
• koulutuskokeilut
• vapaa-ajan toiminta

Tavoitteet oppilaan kannalta

• elämänhallinta- ja opiskelutaidot kehittyvät
• peruskoulun päättötodistus
• ammattiopintojen aloittaminen peruskoulun päätyttyä
• itsetunto ja oma-aloitteisuus kasvavat

Hakeminen

• Hakeminen tapahtuu keväisin sähköisellä hakulomakkeella. Lisätietoja hakemisesta löydät täältä.
  Ajankohtaista (peda.net)