Home >> Rakennusvalvonta >> Poikkeaminen Ja Suunnittelutarve
Poikkeaminen ja suunnittelutarve
Ennen rakennus- tai muun lupahakemuksen jättämistä voi olla tarpeen hakea poikkeamista tai/ja suunnittelutarveratkaisua, mikäli hanke poikkeaa esimerkiksi voimassa olevasta kaavasta tai sijoittuu suunnittelutarvealueelle.

Vireillä olevat poikkeamishakemukset:

 

PELTEX OY:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Peltex Oy hakee poikkeamislupaa MRL 171.1 §:n perusteella ja MRL 58 §:n säännöksestä (poikkeaminen asemakaavasta) muuttaakseen entisen Päiväkummun päiväkodin juhla- ja majoitustilaksi kiinteistöllä 729-408-109-9, Karhumäki. Noin 440 m2:n suuruinen rakennus sijaitsee osoitteessa Karhumäentie 11b ja se on arvotettu maakunnallisesti arvokkaaksi kulttuurihistorialliseksi kohteeksi.

Poikkeamishakemukseen liittyvää aineistoa on nähtävillä Saarijärven kaupungintalon 3. kerroksessa kaavoitusosastolla 5.2. – 19.2.2021. Aineistoon voi tutustua myös seuraavista linkeistä:

Naapureilla ja muilla, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa vaikuttaa, varataan nähtävilläoloaikana 5.2. – 19.2.2021 tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekoon (MRL 173.1 §). Muistutukset tulee toimittaa kaavoitusjohtajalle osoitettuna osoitteeseen Saarijärven kaupunki, PL 13, 43101 Saarijärvi tai kirjaamo@saarijarvi.fi.

 

 


 

Poikkeaminen

Kunta voi erityisestä syystä myöntää poikkeamisen maankäyttö- ja rakennuslain nojalla säädetyistä tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista. Kunta voi esimerkiksi myöntää poikkeamisen kaavan määräyksistä, käyttötarkoituksesta, rakennusjärjestyksen määräyksistä ja rakennuskiellosta.

Poikkeamistoimivallan siirtoa koskeva maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) muutos 196/2016) tuli voimaan 1.4.2016.
Lain muutos tarkoittaa, että aikaisemmin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY- keskus) toimivaltaan kuuluneet poikkeamisasiat ratkaistaan jatkossa kunnassa.
Aiemmin alueellisen ELY-keskuksen toimivallassa oli uuden rakennuksen rakentamisesta ranta-alueella, jolla ei voimassa olevaa asema- tai yleiskaavaa, vähäistä suuremmasta poikkeamisesta asemakaavassa osoitetusta rakennusoikeudesta tai rakennuksen suojelua koskevasta kaavamääräyksestä.
Poikkeamishakemus toimitetaan Saarijärven kaupungin kaavoitukseen. Kaupunginhallitus tekee poikkeamispäätökset.


Suunnittelutarveratkaisu

Maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:ssä tarkoitettuja suunnittelutarvealueita ovat sanotun säännöksen 1 momentissa mainitut alueet, 2 momentissa tarkoitettu rakentaminen sekä kunnan oikeusvaikutteisissa yleiskaavoissa ja rakennusjärjestyksessä (MRL 16 § 3 mom.) määrätyt alueet.  Maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:ssä suunnittelutarvealueella tarkoitetaan aluetta, jonka käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen.

Suunnittelutarvesäännöksiä sovelletaan sellaiseen rakentamiseen, joka ympäristövaikutusten merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista lupamenettelyä laajempaa harkintaa (esim. suurnavetta tai halli). Suunnittelutarve voi olla tarpeen myös niillä kaavattomilla alueilla, joilla rakentaminen on tiivistä tai hanke sijoittuu yhdyskuntataloudellisesti epäedullisille alueille. Suunnittelutarvealueella rakennuspaikan vähimmäispinta-ala on 5000 m².

Suunnittelutarveratkaisuhakemus toimitetaan rakennusvalvontaan. Rakennustarkastaja ratkaisee suunnittelutarvekohteet tapauskohtaisesti.


Vähäinen poikkeaminen rakennusluvan yhteydessä

Rakennusvalvontaviranomainen voi myöntää rakennusluvan yhteydessä vähäisen poikkeamisen rakentamista koskevista säännöksistä ja määräyksistä (MRL 175§). Vähäistä poikkeamista ei haeta erikseen, vaan rakennustarkastaja voi todeta lupahakemuksen perusteella poikkeamisen olevan niin, vähäinen, että erityistä poikkeamismenettelyä ei tarvita. Vähäisestä poikkeamisesta peritään hinnaston mukainen maksu.


Hakumenettely ja hakemus


Lupien hinnat:

Poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu 400 - 450 € (myönteinen) valvontamäärästä riippuen, 200 € (kielteinen)
- lisäksi laskutetaan mm. naapureiden kuulemiset, lehtikuulutukset, kaavaotteet, kopiot
Vähäinen poikkeaminen rakennusluvan yhteydessä 75 - 100 €


Yhteystiedot:

Poikkeamismenettely:

Ulla-Maija Humppi, kaavoitusarkkitehti
p. 044 4598 405
ulla-maija.humppi@saarijarvi.fi

Suunnittelutarveratkaisut:

Jouni Vesala, rakennustarkastaja
p. 044 4598 319
jouni.vesala@saarijarvi.fi