Home >> Rakennusvalvonta >> Poikkeaminen Ja Suunnittelutarve
Poikkeaminen ja suunnittelutarve
Ennen rakennus- tai muun lupahakemuksen jättämistä voi olla tarpeen hakea poikkeamista tai/ja suunnittelutarveratkaisua, mikäli hanke poikkeaa esimerkiksi voimassa olevasta kaavasta tai sijoittuu suunnittelutarvealueelle.

Vireillä olevat poikkeamishakemukset:

 

TUULIVOIMAPUISTO SOIDINMÄKI OY HAKEE POIKKEAMISLUPAA

Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy hakee poikkeamislupaa MRL 171.1 §:n perusteella ja MRL 43.1 §:n säännöksestä (poikkeaminen yleiskaavasta) tuulivoimaloiden kokonaiskorkeuden muutoksen vuoksi. Poikkeamista haetaan seitsemälle voimalalle.

Poikkeamisella tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus kasvaa roottorien halkaisijan suurentumisen vuoksi 10 metriä korkeammaksi kuin mitä tuulivoimayleiskaavassa on sallittu. Voimaloiden tornien korkeus laskee kaavan mukaisesta selvityksestä 3-5 metriä. Poikkeamishakemuksessa hankevaikutuksia, mm. meluun ja välkkeseen, on tarkasteltu eri voimalatyypeillä kuin kaavoitusvaiheessa.

Poikkeamishakemus on nähtävillä Saarijärven kaupungintalon 3. kerroksessa kaavoitusosastolla 11.6. – 24.6.2020.

 

Hakemusaineistoon voi tutustua myös tämän linkin kautta:

TUULIVOIMAPUISTO SOIDINMÄKI OY:n POIKKEAMISHAKEMUS

 

Naapureilla ja muilla, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa vaikuttaa, varataan nähtävilläoloaikana tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekoon (MRL 173.1 §). Muistutukset tulee toimittaa kaavoitusjohtajalle osoitettuna osoitteeseen Saarijärven kaupunki, PL 13, 43101 Saarijärvi tai kirjaamo@saarijarvi.fi.

 

 

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HAKEE POIKKEAMISLUPAA NK. TIMONMÄEN ALUEELLE

Saarijärven kaupunki hakee poikkeamislupaa MRL 171.1 §:n perusteella ja MRL 58.1 §:n säännöksestä (poikkeaminen asemakaavasta) rakentaakseen ajoyhteyden nk. Timonmäen alueelle AL-kortteliin 604. Poikkeaminen koskee myös ohjeellisesta tonttijaosta poikkeamista siten, että alue on tarkoitus jakaa enintään neljään myytävään määräalaan. Hanke sijoittuu Saarijärven kaupungin omistamille tiloille Timonmäki 729-408142-2 ja Metsätalo 729-408-72-1 osoitteessa Jyväskyläntie 28, 43100 Saarijärvi. 

Poikkeamishakemus on nähtävillä tällä sivuilla sekä Saarijärven kaupungintalon III kerroksessa, kaavoitusosastolla 4.6.-17.6.2020.

Naapureilla ja muilla, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa vaikuttaa, varataan nähtävilläoloaikana tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekoon (MRL 173.1 §). Muistutukset tulee toimittaa kaavoitusjohtajalle osoitettuna osoitteeseen Saarijärven kaupunki, PL 13, 43101 Saarijärvi tai kirjaamo@saarijarvi.fi.

 

Lisätietoja hankkeesta antaa kaavoitusjohtaja Ulla-Maija Humppi, ulla-maija.humppi(at)saarijarvi.fi, 044 4598 405.

 


Poikkeaminen

Kunta voi erityisestä syystä myöntää poikkeamisen maankäyttö- ja rakennuslain nojalla säädetyistä tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista. Kunta voi esimerkiksi myöntää poikkeamisen kaavan määräyksistä, käyttötarkoituksesta, rakennusjärjestyksen määräyksistä ja rakennuskiellosta.

Poikkeamistoimivallan siirtoa koskeva maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) muutos 196/2016) tuli voimaan 1.4.2016.
Lain muutos tarkoittaa, että aikaisemmin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY- keskus) toimivaltaan kuuluneet poikkeamisasiat ratkaistaan jatkossa kunnassa.
Aiemmin alueellisen ELY-keskuksen toimivallassa oli uuden rakennuksen rakentamisesta ranta-alueella, jolla ei voimassa olevaa asema- tai yleiskaavaa, vähäistä suuremmasta poikkeamisesta asemakaavassa osoitetusta rakennusoikeudesta tai rakennuksen suojelua koskevasta kaavamääräyksestä.
Poikkeamishakemus toimitetaan Saarijärven kaupungin kaavoitukseen. Kaupunginhallitus tekee poikkeamispäätökset.


Suunnittelutarveratkaisu

Kaupunki on päättänyt suunnittelutarvealueista rakennusjärjestyksen laatimisen yhteydessä. Suunnittelutarvealueita ovat mm. asemakaava-alueen lievealueet, jotka on rajattu oheiseen karttaan . Suunnittelutarve voi olla tarpeen myös niillä kaavattomilla alueilla, joilla rakentaminen on tiivistä tai hanke sijoittuu yhdyskuntataloudellisesti epäedullisille alueille. Suunnittelutarvesäännöksiä sovelletaan myös sellaiseen rakentamiseen, joka ympäristövaikutusten merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista lupamenettelyä laajempaa harkintaa (esim. suurnavetta tai halli). Maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:ssä suunnittelutarvealueella tarkoitetaan aluetta, jonka käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen.

Suunnittelutarveratkaisuhakemus toimitetaan rakennusvalvontaan ja suunnittelutarveratkaisupäätöksen tekee rakennustarkastaja.


Vähäinen poikkeaminen rakennusluvan yhteydessä

Rakennusvalvontaviranomainen voi myöntää rakennusluvan yhteydessä vähäisen poikkeamisen rakentamista koskevista säännöksistä ja määräyksistä (MRL 175§). Vähäistä poikkeamista ei haeta erikseen, vaan rakennustarkastaja voi todeta lupahakemuksen perusteella poikkeamisen olevan niin, vähäinen, että erityistä poikkeamismenettelyä ei tarvita. Vähäisestä poikkeamisesta peritään hinnaston mukainen maksu.


Hakumenettely ja hakemus
 


Lupien hinnat:

Poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu 400 € (myönteinen), 200 € (kielteinen)
- lisäksi laskutetaan mm. naapureiden kuulemiset, lehtikuulutukset, kaavaotteet, kopiot
Vähäinen poikkeaminen rakennusluvan yhteydessä 75 €


Yhteystiedot:

Poikkeamismenettely:

Ulla-Maija Humppi, kaavoitusarkkitehti
p. 044 4598 405
ulla-maija.humppi@saarijarvi.fi

Suunnittelutarveratkaisut:

Jouni Vesala, rakennustarkastaja
p. 044 4598 319
jouni.vesala@saarijarvi.fi