Home >> Varhaiskasvatuksen Asiakasmaksut
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut
Varhaiskasvatusmaksut perustuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettuun lakiin.

Varhaiskasvatusmaksut 1.8.2022 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen perusteet 1.8.2022 alkaen

Elokuun 2022 alusta voimaan tulevista varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistuksista on 13.12.2021 annettu opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus (1087/2021). Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain edellyttämät indeksitarkastukset asiakasmaksuun ja tulorajoihin tehdään joka toinen vuosi.

1.8.2022 tehtävän indeksitarkastuksen myötä kokopäivähoidosta perittävä enimmäismaksu on 295 €/kk (perheen nuorin lapsi). Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 % nuorimman lapsen maksusta eli enintään 118 € /kk. Seuraavien lasten maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta. Alin perittävä asiakasmaksu on 28 € /kk.

Perheen
koko
henkilöä

Vähimmäistuloraja
1.8.2022 alkaen
euroa/kk

Maksuprosentti

Vähimmäisbruttotulo
korkeimmalle
maksulle 295 €
1.8.2022 alkaen

2 2913 10,7 5674
3 3758 10,7 6519
4 4267 10,7 7028
5 4777 10,7 7538
6 5284 10,7 8045
>6 +197 euroa kustakin seuraavasta
alaikäisestä lapsesta
10,7  

Esimerkki 1.8.2022 alkaen
Perheessä isä, äiti sekä 2 alaikäistä lasta; perheen tulot ovat yhteensä 5010 €/kk.
Varhaiskasvatusmaksu: 5010 € - 4267 € = 743 € x 10,7% = 80 €/kk
Nuorimman lapsen kuukausimaksu on 80 €/kk, toisen lapsen maksu on (40%) 32 €/kk.

https://minedu.fi/maksulaskuri

Sovitut toiminta-ajat tuntia/kk:

Perhe voi valita tarvitsemansa toiminta-ajan:
0-84 h (60% korkeimmasta maksusta), 85-107 h (70% korkeimmasta), 108-130 h (80% korkeimmasta), 131-150 h (90% korkeimmasta), yli 151 h tai enemmän (100%).   

Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut määräytyvät perheen koon ja tulojen mukaan toiminta-aikaperusteisesti.

Perheen tuloja ovat vanhempien (yhteistaloudessa elävät avio- ja avopuolisot) ja päivähoidossa olevien lasten tulot lapsikohtaisesti. Tuloiksi luetaan veronalaiset ansio- ja pääomatulot ja verosta vapaat tulot. Kuukausituloihin lisätään lomarahan osuus viisi prosenttia, mikäli tuloista ei ilmene koko vuoden lomaraha. Jos lomarahaa ei makseta, on siitä esitettävä todistus. Lasten tuloja voivat olla esim. perhe-eläke, korkotulo, elatusapu tai -tuki. Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut ko. perheen ulkopuolisille lapsille sekä tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset. Varhaiskasvatusmaksu määrätään toistaiseksi tai määräaikaisesti joko todettavissa olevien tai arvioitujen tulojen perusteella.

Metsätulona otetaan huomioon metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto hehtaarilta kerrottuna metsämaan pinta-alalla. Tästä määrästä vähennetään 10 prosenttia ja metsätalouden korot. Metsätuloa on lisäksi alennettava palvelun käyttäjän vaatimuksesta, mikäli tilakohtaisen vuotuisen hakkuumahdollisuuden nettoraha-arvo on metsänhoitoyhdistyksen tai metsäkeskuksen antaman lausunnon perusteella vähintään 10 prosenttia alempi kuin metsätulo. Alennus on metsätulon ja hakkuumahdollisuuden nettoraha-arvon erotuksen suuruinen.

Asiakasmaksut tarkistetaan vuosittain toimintakauden alusta. Kesken toimintakauden (1.8. - 31.7.) tarkistetaan vain, mikäli perheen tulot muuttuvat vähintään 10 % , hoidon tarve tai perheen koko muuttuu. Muutos tehdään seuraavan kuukauden alusta. Perheen on toimitettava uudet tiedot välittömästi tuloselvityslomakkeella liitteineen. Jos maksun määräämistä koskeva päätös on ilmeisesti perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta.
Jos perheessä on yrittäjä, tiedot tarkistetaan 1.1. alkaen kalenterivuodeksi kerrallaan (yrittäjän tuloselvityslomake).

Varhaiskasvatus muutetaan isyysrahapäätöksen perusteella maksuttomaksi siltä ajalta, kun lapsi on kotona isyysrahakaudella. Tämä toteutetaan käytännössä niin, että kuukausimaksua alennetaan lapsen poissaolopäiviä vastaavasti.

Varhaiskasvatuksen alkaessa perheen on toimitettava tuloselvityslomake liitteineen kuukauden kuluessa hoidon alkamisesta. Mikäli tulotositteita ei toimiteta, peritään enimmäismaksu.

Kunnan varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määrittämiseksi voi käyttää tulorekisterin tietoja 1.1.2020 alkaen palkkatietojen ja 1.1.2021 etuustietojen osalta. Tulorekisteriä käytetään tietojen tarkistamiseen ja maksun määrämisen tukena esim. palkkalaskelman ollessa vaikeasti tulkittava. Muutoksista on toimitettava myös jatkossa uusi tuloselvitys.

Esiopetus ja kaksivuotinen esiopetuksen kokeilu on maksutonta.

Perusopetuksen järjestämästä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta peritään kiinteä toimintamaksu, jota varten ei tulotietoja tarvitse toimittaa. Lisätietoja.

Lisätietoa

Pirjo Peräaho,
toimistosihteeri
puh. 044 4598 446

Tiina Kulmala
varhaiskasvatusjohtaja
puh. 050 3135 439