Home >> Varhaiskasvatuksen Asiakasmaksut
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut
Varhaiskasvatusmaksut perustuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettuun lakiin.

Varhaiskasvatusmaksut 1.8.2020 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu indeksiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) 16 §:n perusteella. Indeksitarkastukset tehdään kahden vuoden välein. Opetus- ja kulttuuriministeriö on 29.11.2019 antanut ilmoituksen 1.8.2020 voimaan tulevista varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista ja niihin liittyvistä tulorajoista (1115/2019).

1.8.2020 alkaen perheen nuorimman lapsen korkein asiakasmaksuv oi olla 288,- euroa, toisesta lapsesta asiakasmaksu voi olla enintään 144,- euroa (50%), kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on enintään 20% nuorimman lapsen maksusta. Alle 27,- euron kokopäivähoidon kuukausimaksua ei peritä.
Tulorajat ovat seuraavat 1.8.2020 alkaen:

Perheen
koko
henkilöä

Tuloraja
euroa/kuukausi

Maksuprosentti Vähimmäisbruttotulo
korkeimmalle
maksulle 288 €
2 2136 10,7 4828
3 2756 10,7 5448
4 3129 10,7 5821
5 3502 10,7 6194
6 3874 10,7 6566
>6 +144 kustakin seuraavasta
alaikäisestä lapsesta
10,7  

Esimerkki 1.8.2020 alkaen
Perheessä isä, äiti sekä viisi alaikäistä lasta; perheen tulot ovat yhteensä 5010 €/kk.

Varhaiskasvatusmaksu: 5010 € - 3874 € - 144 € = 992 € x 10,7% = 106 €/kk
Nuorimman lapsen kuukausimaksu on 106 €/kk, toisen lapsen maksu on (50%) 53 €/kk, perheen muiden lasten asiakasmaksut ovat (20%) jää alle 27 € -> 0 €/kk.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen perusteet 1.8.2020 alkaen

Sovitut toiminta-ajat tuntia/kk:

1.8.2020 alkaen poistuu rajaus 20 h/viikko, jonka jälkeen perhe voi valita tarvitsemansa toiminta-ajan:
0-84 h (60% korkeimmasta maksusta), 85-107 h (70% korkeimmasta), 108-130 h (80% korkeimmasta), 131-150 h (90% korkeimmasta), yli 151 h tai enemmän (100%).   

Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut määräytyvät perheen koon ja tulojen mukaan toiminta-aikaperusteisesti.

Perheen tuloja ovat vanhempien (yhteistaloudessa elävät avio- ja avopuolisot) ja päivähoidossa olevien lasten tulot lapsikohtaisesti. Tuloiksi luetaan veronalaiset ansio- ja pääomatulot ja verosta vapaat tulot. Kuukausituloihin lisätään lomarahan osuus viisi prosenttia, mikäli tuloista ei ilmene koko vuoden lomaraha. Jos lomarahaa ei makseta, on siitä esitettävä todistus. Lasten tuloja voivat olla esim. perhe-eläke, korkotulo, elatusapu tai -tuki. Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut ko. perheen ulkopuolisille lapsille sekä tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset. Varhaiskasvatusmaksu määrätään toistaiseksi tai määräaikaisesti joko todettavissa olevien tai arvioitujen tulojen perusteella.

Metsätulona otetaan huomioon metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto hehtaarilta kerrottuna metsämaan pinta-alalla. Tästä määrästä vähennetään 10 prosenttia ja metsätalouden korot. Metsätuloa on lisäksi alennettava palvelun käyttäjän vaatimuksesta, mikäli tilakohtaisen vuotuisen hakkuumahdollisuuden nettoraha-arvo on metsänhoitoyhdistyksen tai metsäkeskuksen antaman lausunnon perusteella vähintään 10 prosenttia alempi kuin metsätulo. Alennus on metsätulon ja hakkuumahdollisuuden nettoraha-arvon erotuksen suuruinen.

Asiakasmaksut tarkistetaan vuosittain toimintakauden alusta. Kesken toimintakauden, (1.8. - 31.7.), vain mikäli perheen tulot muuttuvat vähintään 10 % tai jos hoidon tarve muuttuu, seuraavan kuukauden alusta. Perheen on toimitettava uudet tiedot välittömästi tuloselvityslomakkeella liitteineen. Jos maksun määräämistä koskeva päätös on ilmeisesti perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta.
Jos perheessä on yrittäjä, tiedot tarkistetaan 1.1. alkaen kalenterivuodeksi kerrallaan (yrittäjän tuloselvityslomake).

Varhaiskasvatus muutetaan isyysrahapäätöksen perusteella maksuttomaksi siltä ajalta, kun lapsi on kotona isyysrahakaudella. Tämä toteutetaan käytännössä niin, että kuukausimaksua alennetaan lapsen poissaolopäiviä vastaavasti.

Varhaiskasvatuksen alkaessa perheen on toimitettava tuloselvityslomake liitteineen kuukauden kuluessa hoidon alkamisesta. Mikäli tulotositteita ei toimiteta, peritään enimmäismaksu.

Kunnan varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määrittämiseksi voi käyttää tulorekisterin tietoja 1.1.2020 alkaen palkkatietojen ja 1.1.2021 etuustietojen osalta. Tulorekisteriä käytetään tietojen tarkistamiseen ja maksun määrämisen tukena esim. palkkalaskelman ollessa vaikeasti tulkittava. Muutoksista on toimitettava myös jatkossa uusi tuloselvitys.

Esiopetus on maksutonta.

Perusopetuksen järjestämästä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta peritään kiinteä toimintamaksu, jota varten ei tulotietoja tarvitse toimittaa. Lisätietoja.

Lisätietoa

Pirjo Peräaho,
toimistosihteeri
puh. 044 4598 446

Tiina Kulmala
va. varhaiskasvatusjohtaja
puh. 050 3135 439