Home >> Ympäristö ja luonto >> Pohjaveden Suojelu
Pohjaveden suojelu

Pohjaveden suojelusta on säädetty ympäristönsuojelulaissa ja vesilaissa. Tavoitteena on turvata hyvälaatuisen talousveden saanti myös tulevaisuudessa. 

Pohjaveden suojelun kannalta riskitoimintoja ovat mm. öljysäiliöt, jätevedet, kemikaalien käsittely ja maa-ainesten otto. Riskitoimintoja rajoitetaan ja ohjataan pohjavesialueiden ulkopuolelle erilaisin lupa-, valvonta- ja ohjaustoimenpitein.

Saarijärvellä on 25 luokiteltua pohjavesialuetta. 

 

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma

Saarijärven pohjavesialueille on valmistunut suojelusuunnitelma. Pohjaveden suojelun tavoitteena on turvata vedenhankinnalle tärkeät ja vedenhankintaan soveltuvat pohjavesivarannot ja niiden antoisuuden säilyminen sekä estää pohjaveden laadun heikkeneminen. Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on ohje, jota sovelletaan kuntatasolla mm. maankäytön suunnittelussa ja viranomaisvalvonnassa sekä lupakäsittelyissä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Suojelusuunnitelma asetetaan julkisesti nähtäville ja kommentoitavaksi 5.1.-11.2.2021. Lisätiedot ja ohjeet kommentointiin löytyvät tästä kuulutuksesta.

Pohjavesialueiden rajauksia voi tarkastella karttapalvelun kautta, osoitteessa https://pks-kartta.sito.fi

 

LISÄTIETOJA

Mia Rahinantti

ympäristösihteeri

044 4598 390

mia.rahinantti@saarijarvi.fi