Home >> Ympäristö ja luonto >> Vesien Suojelu
Vesien suojelu

Ympäristönsuojeluviranomaisen vesiensuojelutehtävät perustuvat pääosin ympäristönsuojelulakiin ja vesilakiin. Keskeisimmät pintavesiensuojelutehtävät ovat vesistöjen tilan seuranta, vesiensuojelun kehittäminen ja valvonta sekä ojituksiin liittyvät asiat.

Tärkeä osa vesiensuojelutyötä kunnissa on seuranta, valvonta sekä lupa-asioihin annettavat lausunnot, joilla pyritään vähentämään ennakolta vesistöihin tulevaa kuormitusta.

Tavoitteena on, että vesiensuojelu otetaan huomioon kaikessa vesistöjen valuma-alueilla tapahtuvassa maankäytössä. Pintavesiä kuormittavat erityisesti valuma-alueelta tulevat ravinteet, humus ja kiintoaineet. Ympäristösuojelulain säädännön perusteella on asetettu eri toiminnanharjoittajille velvoitteita kuormituksen vähentämiseksi.

LISÄTIETOJA

Mia Rahinantti

ympäristösihteeri

044 4598 390

mia.rahinantti@saarijarvi.fi