Home >> Ympäristö ja luonto >> Ymparistonsuojelun Luvat Ja Ilmoitukset
Ympäristönsuojelun luvat ja ilmoitukset

Kunnan ympäristösuojeluviranomainen käsittelee ympäristösuojelulain, maa-aineslain, vesilain, maasto- ja vesiliikennelain mukaisia lupa- ja ilmoitusasioita.

TAKSAT

 

YMPÄRISTÖLUPA

Ympäristönsuojelulain mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava lupa. Näitä toimintoja ovat esimerkiksi turvetuotanto, eläinsuojat ja kalankasvatus. Luvan myöntämisen edellytyksenä on muun muassa se, että toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Lupaviranomaisena toimii asiasta riippuen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tai aluehallintovirasto(AVI).

Linkkejä:

 

MAA-AINESLUPA

Maa-aineslain mukaan maa-ainesten ja kiviainesten ottamiseen tulee hakea lupa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Maa-ainesten/kiviainesten ottamispaikat on sijoitettava ja ainesten ottaminen järjestettävä niin, että ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi ja että maa-ainesesiintymää hyödynnetään säästeliäästi ja taloudellisesti eikä toiminnasta aiheudu asutukselle tai ympäristölle vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa.

Lupa ei ole tarpeen, jos aineksia otetaan omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Kotitarveotosta ottajan tulee kuitenkin ilmoittaa valvontaviranomaisille ottamispaikan sijainti ja arvioitu ottamisen laajuus, kun ottamisalueesta on otettu tai on tarkoitus ottaa enemmän kuin 500 kiintokuutiometriä maa-aineksia.

Linkkejä:

 

MAASTOLIIKENNELUPA

Maastoliikennelain mukaan on moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samassa maastossa haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Toiminalle on oltava alueen omistajan kirjallinen lupa.

Lupaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, jossa mainittava seuraavat asiat:

 • selvitys turvallisuusnäkökohdista
 • maastovaurioiden korjaustoimenpiteistä
 • maaston siivoustoimenpiteistä
 • hakemukseen on liitettävä alueen omistajan kirjallinen lupa sekä
 • alueen kartta sekä tarvittavat suunnitelmat

Linkki:

 

PUUNKAATO- JA MAISEMATYÖLUPA

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa.

Puunkaatolupahakemukseen (vapaamuotoinen) on liitettävä selvitys maa-alueen hallinnasta sekä tonttikartta, johon puut on merkitty. Yhdenkin puun kaataminen voi edellyttää lupaa. Ennen puiden kaatamiseen tai muuhun maisematyöhankkeeseen ryhtymistä on otettava yhteyttä ympäristösihteeriin lupatarpeen arvioimiseksi.

Lupa tarvitaan:

 • asemakaava-alueella
 • ranta-asemakaava-alueella, jos ranta-asemakaavassa niin määrätään. Ennen 1.5.2017 voimaan tulleiden ranta-asemakaavojen alueilla maisematyölupa tulee kuitenkin hakea.
 • yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään
 • alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty

Lupaa ei tarvita:

 • yleis- ja asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten töiden suorittamiseen (esim. kunnallisteknisten töiden vaatimat kaivamiset ja puun kaadot)
 • myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen
 • vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin (vähäisyyden arviointi tapauskohtaista)
 • toimenpiteeseen, joka perustuu yleisistä teistä annetun lain mukaiseen hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan

 

MELUILMOITUS

Ympäristönsuojelulain mukaisesti toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta.

Ilmoitus on tehtävä esim. louhinnasta ja kivenmurskauksesta. Tilapäisiä tapahtumia, joista on tehtävä ilmoitus ovat ulkoilmakonsertit, moottoriurheilukilpailut ja muut suuret yleisötapahtumat, joista saattaa aiheutua meluhaittoja.

Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai toiminnan aloittamista, kuitenkin viimeistään 30 vuorokautta ennen tätä ajankohtaa.

Linkkejä:

 

LANNANKÄSITTELYILMOITUS

Uusi nitraattiasetus 1250/2014 on annettu 18.12.2014, jonka mukaan eläintiloilla tulee olla käytössä lantavarasto, johon voidaan varastoida koko vuoden aikana muodostuva lantamäärä.

Nykyisin puhutaan patteroinnin sijaan lannan varastoinnista aumassa. Ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle on tehtävä 14 vrk  ennen varastoinnin aloittamista.

Huomioitavaa lannan varastoinnista aumassa:

 • Lannan, jonka kuiva-ainepitoisuus on vähintään 30%, voidaan varastoida myös aumassa.
 • Auman pohjalle on levitettävä vähintään 20 senttimetrin nestettä sitova kerros ja auma on peitettävä tiiviillä peitteellä
 • Auman alta on poistettava lumi
 • Yhteen aumaan  on sijoitettava vähintään yhden hehtaarin alalle ja enintään koko lohkolle  ja siihen rajautuville lohkoille levitettävä määrä orgaanista lannoitetta.
 • Samaan paikkaa saa sijoittaa uuden auman vasta kahden välivuoden jälkeen
 • Aumaa ei saa sijoittaa alle 100 metrin etäisyydelle vesistöstä, valtaojasta tai talousvesikaivosta
 • Aumaa ei saa sijoittaa alle 5 m etäisyydelle ojasta
 • Aumassa varastointi on aina kielletty pohjavesialueella tai tulvanalaisella alueella

Linkkejä:

 

RANNAN RUOPPAUSILMOITUS

Vesilain mukaan rannan ruoppauksesta, täytöstä, vesikasvuston niittämisestä tai muusta vesi- ja ranta-alueen kunnostustoimenpiteestä tulee ilmoittaa vähintään kuukautta ennen töihin ryhtymistä kunnan ympäristösuojeluviranomaiselle tai alueen ympäristökeskukselle. Hankkeesta tulee ilmoittaa myös vesialueenomistajalle ja lähinaapureille.

Ruoppausmassat tulee lähes poikkeuksetta läjittää maalle siten, etteivät ne pääse tai joudu takaisin vesistöön tulvien eikä suurimpienkaan aaltojen vaikutuksesta. Ruoppausajankohta tulee valita siten, ettei tarpeettomasti aiheuteta haittaa tai häiriötä vesieliöstölle, kalastukselle, linnustolle tai muulle vesistön käytölle.

Linkkejä:

 

ILMOITUS POIKKEUKSELLISESTA TILANTEESTA

Jos onnettomuudesta, tuotantohäiriöstä, rakennelman tai laitteen purkamisesta tai muusta niihin rinnastettavasta syystä aiheutuu päästöjä tai syntyy jätettä siten, että siitä voi aiheutua välitöntä ja ilmeistä ympäristön pilaantumisen vaaraa tai jätteen määrän tai ominaisuuksien vuoksi erityisiä toimia jätehuollossa, on toiminnasta vastaavan tai jätteen haltijan ilmoitettava tapahtuneesta viipymättä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoitus (Ympäristönsuojelulaki 62§) tehdään kirjallisena.

 

ILMOITUS JÄTTEEN AMMATTIMAISESTA KERÄYSTOIMINNASTA

Jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta on tehtävä ilmoitus jätehuoltorekisteriin merkitsemisestä (Jätelaki 100 §). Ammattimaista keräystä on esimerkiksi kunnan tai muiden jätehuollon palveluyritysten jätteiden kokoamista vastaanottopaikkoihin jätteen edelleen kuljettamiseksi käsittelyyn. Ilmoitus jätetään sen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, jonka alueella keräystä harjoitetaan.

LISÄTIETOJA

Mia Rahinantti

ympäristösihteeri

044 4598 390

mia.rahinantti@saarijarvi.fi